Wednesday, April 8, 2009

Tyagaraja Kritis - Tamil - Alphabetical List

Transliteration–Telugu
(Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention)
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR lR lRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short E – Long o – short O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h


--- A B C D E G H I J K L M N O P R s S T U V Y


abhimAnamennaDu - kunjari
abhimAnamu lEdEmi - AndALi
aDigi sukhamu-madhyamAvati
aDugu varamula - Arabhi
adi kAdu bhajana - yadukula kAmbhOji
alakalallalADaga-madhyamAvati
allakallOlamu - saurAshTraM
amba ninu - Arabhi
amma dharmasaMvardhani - aThANA
amma rAvamma - kalyANi
anAthuDanu-jinglA
anduNDakanE - pantuvarALi
anupana guNa - aThANA
anurAgamu lEni - sarasvati
anyAyamu-kApi
aparAdhamula mAnpi-darbAru
aparAdhamulanOrva - rasALi - vanALi - vanAvaLi
appa rAma - pantuvarALi
ataDE dhanyuDu-kApi
aTla palukudu - aThANA
aTu kArAdani - manOranjani

A daya SrI raghuvara - Ahiri
ADa mODi-cArukESi
ADavAramella - yadukula kAmbhOji
Ananda sAgara - garuDa dhvani
AnandamAnanda-bhairavi
AragimpavE - tODi


B
baDalika tIra-rIti gauLa
balamu kulamu - sAvEri
baNTu rIti - haMsa nAdaM
bAgAyenayya - candrajyOti
bAlE bAlEndu-rIti gauLa
bRndAvana lOla - tODi
brOcEvArevarE-SrI ranjani
brOva bhAramA - bahudAri
buddhi rAdu - SankarAbharaNaM

bhaja rAmaM-husEni
bhajana parulakEla - suraTi
bhajana sEya rAdA - aThANA
bhajana sEyavE - kalyANi
bhajana sEyu mArgamu - nArAyaNi
bhajarE bhaja - kannaDa
bhajarE raghuvIraM - kalyANi
bhakti biccam - SankarAbharaNaM
bhaktuni cAritramu - bEgaDa
bhava nuta - mOhanaM
bhava sannuta - varALi
bhuvini dAsuDanE-SrI ranjani
C
cakkani rAja-kharahara priya
calamElarA-mArga hindOLaM
callaga nAtO - vEga vAhini
callarE rAma - Ahiri
cani tODi tEvE-hari kAmbhOji
cAla kalla - Arabhi
cAlu cAlu nI yuktulu - sAvEri
ceDE buddhi - aThANA
celimini jalajAkshu - yadukula kAmbhOji
centanE sadA - kuntaLa varALi
cEra rAvadEmi-rIti gauLa
cEsinadella - tODi
cEtulAra SRngAramu-kharahara priya
cinna nADE-kalA nidhi
cintistunnADE-mukhAri
cUDarE celulAra - pantuvarALi
cUtAmu rArE - Arabhi
cUtAmu rArE vEDkanu-kApiD
daNDamu - balahaMsa
dari dApu lEka - sAvEri
darSanamu sEya - nArAyaNa gauLa
daSaratha nandana - asAVEri
daya jUcuTakidi - gAna vAridhi
daya lEni-nAyaki
daya rAni - mOhanaM
daya sEyavayyA - yadukula kAmbhOji

dAcukOvalenA - tODi
dArini telusukoNTi - Suddha sAvEri
dASarathE dayA - kOkila priya
dASarathI nI RNamu - tODi
dEhi tava pada - SahAna
dEva rAma rAma - saurAshTraM
dEva SrI tapastIrtha-madhyamAvati
dEvAdi dEva - sindhu rAmakriya
dEvi SrI tuLasamma - mAyAmALava gauLa
dina maNi vaMSa-hari kAmbhOji
dinamE sudinamu - latAngi
dIna janAvana - bhUpAlaM - bhauLi
dorakunAyani - tODi
dorakunAyiTuvaNTi - bilahari
duDuku gala - gauLa
durmAga cara - ranjani
dvaitamu sukhamA-rIti gauLa

dharanu nI sari - varALi
dharmAtma - kEdAra gauLa
dhyAnamE - dhanyAsiE
eduTa nilicitE - SankarAbharaNaM
endarO mahAnubhAvulu-SrI rAgaM
endu bAyarA - dhanyAsi
endu dAginADO - tODi
endu kaugailinturA-Suddha dESi
endukI calamu - SankarAbharaNaM
endukO bAga - mOhanaM
endukO nI manasu - kalyANi
enduku daya - tODi
enduku nirdaya-hari kAmbhOji
enduku peddala - SankarAbharaNaM
enduNDi veDalitivO-darbAru
ennaDO rakshincitE - saurAshTraM
ennaDu jUtunO - kalAvati
ennaga manasuku - nIlAmbari
ennALLu nI trOva-kApi
ennALLu tirigEdi-mALava SrI
ennALLUrakE - Subha pantuvarALi
enta bhAgyamu - sAranga
enta muddO - bindu mAlini
enta nErcina-Suddha dhanyAsi
enta pApinaiti - gauLipantu
enta rAni-hari kAmbhOji
enta vEDukondu - sarasvati manOhari
entani nE-mukhAri
entanucu sairintunu - yadukula kAmbhOji
entanucu varNintunE - saurAshTraM

eTla kanugondunO - ghaNTA
eTlA dorikitivO - vasanta
eTula brOtuvO - cakaravAkaM
eTula kApADuduvO - Ahiri
eTulaina bhakti - SAma
evaraina lErA-siddha sEna
evarani nirNayinciri-dEvAmRta varshini
evari mATa - kAmbhOji
evariccirirA-madhyamAvati
evarikai-dEva manOhari
evaritO nE - mAnavati
evaru manaku - dEva gAndhAri
evaru teliya - tODi
evaru teliyanu poyyedaru - punnAgavarALi
evarunnAru brOva-mALava SrI
evarurA ninu vinA - mOhanaM
evvarE rAmayya - gAngEya bhUshaNi

E dAri sancarinturA - Sruti ranjani
E nATi nOmu-bhairavi
E nOmu nOcitimO - punnAgavarALi
E panikO - asAvEri
E pApamu - aThANA
E rAmuni nammitinO - vakuLAbharaNaM
E tAvuna nErcitivO - yadukula kAmbhOji
E tAvunarA - kalyANi
E varamaDugudu - kalyANi
E vidhamulanaina - SankarAbharaNaM
Edi nI bAhu bala-darbAru
Ehi trijagadISa - sAranga
Ela nI daya rAdu - aThANA
Ela teliya lErO-darbAru
ElarA SrI kRshNA - kAmbhOji
ElAvatAra-mukhAri
EmandunE - SrImaNi
Emani mATADitivO - tODi
Emani nera nammu - saurAshTraM
Emani pogaDudurA-vIra vasanta
Emani vEgintunE-husEni
EmAnaticcEvO - SahAna
EmEmO teiyaka - saurAshTraM
Emi dOva - sAranga
Emi jEsitE - tODi
Emi nEramu - SankarAbharaNaM
ETi janmamidi - varALi
ETi yOcanalu-kiraNAvaLiG
gandhamu puyyarugA - punnAgavarALi
garuDa gamana-gauri manOhari
gata mOhASrita - SankarAbharaNaM
gati nIvani - tODi
gaTTigAnu - bEgaDa
gAna mUrtE - gAna mUrti
gAravimpa rAdA - ghaNTA
ghuma ghuma - saurAshTraM
giripai nelakonna - SahAna
giri rAja - bangALa
gItArthamu - suraTi
graha balamEmi - rEvagupti
guru lEka-gauri manOhariH
hari dAsulu - yamunA kalyANi
hari hari nIyokka - punnAgavarALi
hariyanuvAri - tODi
heccarikagA - yadukula kAmbhOjiI
idE bhAgyamu - kannaDa
idi nIku mEra - punnAgavarALi
idi samayamurA - chAyA nATa
ika kAvalasinadEmi - balahaMsa
ilalO pranatArti - aThANA
indukA puTTincitivi-bhairavi
indukAyI tanuvunu-mukhAri
indukAyI tanuvunu - punnAgavarALi
indukEmi - varALi
inka yOcanaitE - ghaNTA
inkA daya - nArAyaNa gauLa
innALLa vale - tODi
innALLu daya - nArAyaNa gauLa
innALLu nannEli - ghaNTA
inta bhAgyamani - punnAgavarALi
inta saukhyamani-kApi
inta tAmasamaitE - sAvEri
intakanna telpa - sAvEri
intakannAnanda - bilahari
intanucu varNimpa - guNDakriya
ipuDaina nanu - Arabhi
itara daivamula - chAyA tarangiNi

I mEnu kaligina - varALi
I vasudha nIvaNTi - Sahana
Ivaraku jUcinadi - SankarAbharaNaM
ISa pAhi - kalyANiJ
jagadAnanda kAraka - nATa
janakajA samEta - asAvEri
jaya jaya sItA rAm - sAvEri
jaya jaya SrI rAghu rAma - mangaLa kaiSiki
jaya mangaLam - ghaNTA
jaya mangaLaM - mOhanaM
jaya mangaLaM - nAda nAmakriya
jAnakI nAyaka - dhanyAsi
jAnakI ramaNa - Suddha sImantini
jnAnamosaga - pUri kalyANi
jO jO rAma-rIti gauLaK
kaDa tEra - tODi
kadaluvADu - nArAyaNa gauLa
kaddanu vAriki - tODi
kaLala nErcinA - dIpakaM
kalaSa vArdhijAM - ratnAngi
kali narulaku - kuntaLa varALi
kaligiyuNTE kadA-kIravANi
kalugunA nI pada-pUrNa lalitA
kamala bhavuDu - kalyANi
kamalApta kula-bRndAvana sAranga
kana kana rucirA - varALi
kanna talli - sAvEri
kanna taNDri-dEva manOhari
kanugonu-nAyaki
kanukoNTini - bilahari
kanulu tAkani-kayANa vasanta
kaNTa jUDumI - vAcaspati
karmamE balavanta - sAvEri
karuNa jUDavamma - tODi
karuNa jUDavayya - sAranga
karuNayElAgaNTE - varALi
karuNA jaladhE - nAda nAmakriya
karuNA jaladhi - kEdAra gauLa
karuNA samudra - dEva gAndhAri
kaTTu jEsinAvu - aThANA

kAla haraNa - Suddha sAvEri
kAru vElpulu - kalyANi
kArubAru-mukhAri
kAsiccEdE - gauLipantu

koluvaiyunnADE-bhairavi
koluvaiyunnADE - dEva gAndhari
koluvamare kadA - tODi
koniyADE - kOkila dhvani
kOri sEvimpa-kharahara priya
kOri vaccitinayya - bilahari
kOTi nadulu - tODi

kRpa jUcuTaku - chAyA tarangiNi
kRpAlavAla-nAda varAngiNi
kRshNA mAkEmi - punnAgavarALi

kshINamai-mukhAri
kshIra sAgara Sayana - dEva gAndhAri
kshIra sAgara vihAra-Ananda bhairavi

kula birudunu-dEva manOhari
kuvalaya daLa - nATa kuranjiL
lakshaNamulu - Suddha sAvEri
lalitE SrI pravRddhE-bhairavi
lAli lAlayya - kEdAra gauLa
lAli lAliyani - hari kAmbhOji
lAliyUgavE - nIlAmbari
lAvaNya rAma-pUrNa shaDjaM
lEkanA ninnu - asAvEri
lEmi telpa - navanItaM
lIlagAnu jUcu - divyamaNi
lOkAvana catura - bEgaDa
M
madilOna yOcana - kOlAhalaM
mahima taggincukO - rishabha priya
mahita pravRddha - kAmbhOji
manasA eTulOrtunE - malaya mArutaM
manasA mana - vardhani
manasA SrI rAmacandruni-ISa manOhari
manasA SrI rAmuni-mAra ranjani
manasu nilpa-AbhOgi
manasu svAdhIna - SankarAbharaNaM
manasu vishaya - nATa kuranji
manasulOni marmamu-hindOLaM
manavinAlakinca-naLina kAnti
manavini vinumA-jaya nArAyaNi
maracE vADanA - kEdAraM
marakata maNi - varALi
maravakarA - dEva gAndhAri
mari mari ninnE - kAmbhOji
mariyAda kAdayya - bhairavaM
mariyAda kAdurA - SankarAbharaNaM
marugElarA-jayanta SrI

mA jAnaki - kAmbhOji
mA kulamuna - suraTi
mA rAmacandruniki - kEdAra gauLa
mAkElarA vicAramu - ravi candrika
mAmava raghurAma - sAranga
mAmava satataM - jaganmOhini
mAnamu lEdA - hamIr kalyANi
mAnasa sancararE - punnAgavarALi
mApAla velasi - asAvEri
mAra vairi - nAsikA bhUshaNi
mAru palkaga-SrI ranjani
mATADavEmi - nIlAmbari
mATi mATiki - mOhanaM

mElu mElu rAma nAma - saurAshTraM
mElukO dayA nidhI - saurAshTraM
mElukOvayya - bhauLi
mEnu jUci-sarasAngi
mEru samAna - mAyAmALava gauLa

mitri bhAgyamE-kharahara priya
mIvalla guNa dOsha-kApi

mOhana rAma - mOhanaM
mOkshamu galadA-sAramati
mOsa pOku - gauLipantu

mRdu bhAshaNa-mAruva dhanyAsi

muccaTa-madhyamAvati
muddu mOmu - sUrya kAntaM
mummUrtulu - aThANA
mundu venuka-darbAru
munnu rAvaNa - tODi
munupE teliyaka - bangALa
muripemu-mukhAri
N
naDaci naDaci-kharahara priya
nagu mOmu gala vAni-madhyamAvati
nagu mOmu kana lEni-AbhEri
naLina lOcana-madhyamAvati
nammaka nE mOsa - asAvEri
nammi vaccina - kalyANI
nammina vArini-bhairavi
namO namO rAghavAya - dESiya tODi
nannu brOva nIkinta-AbhOgi
nannu brOvakanu - SankarAbharaNaM
nannu kanna talli - kEsari - sindhu kannaDa
nannu viDici-rIti gauLa
nanu pAlimpa - mOhanaM
narasiMha - bilahari
nata jana - siMhEndra madhyamaM

nA jIvAdhAra - bilahari
nA moralanu - Arabhi
nA morAlakimpa - dEva gAndhAri
nAda lOluDai-kalyANa vasanta
nAda sudhA rasam - Arabhi
nAda tanumaniSaM-citta ranjani
nAdOpAsana - bEgaDa
nAdupai-madhyamAvati
nADADina mATa - jana ranjani
nAma kusuma-SrI rAgaM
nApAli SrI rAma - SankarAbharaNaM
nArada gAna - aThANA
nArada guru svAmi-darbAru
nArada muni - pantuvarALi
nArAyaNa hari - yamunA kalyANi
nAtha brOvavE-bhairavi
nATi mATa-dEva kriya
nAyeDa vancana - nabhOmaNi

nenaruncarA nApaini-siMha vAhini
nenaruncinAnu - mALavi
nE mora peTTitE - rUpavati
nE pogaDakuNTE - dESiya tODi
nEnendu vetukudurA-karnATaka behAg
nEramA rAma - saurAshTraM

nidhi cAla - kalyANi
nija marmamula - umAbharaNaM
nijamaitE mundara-bhairavi
nijamuga nI - SahAna
ninnanavalasina - kalyANi
ninnADanEla - kannaDa
ninnE bhajana - nATa
ninnE nera - pantuvarALi
ninnE nera namminAnu - Arabhi
ninu bAsi - balahaMsa
ninu vinA nA madi - nava rasa kannaDa
ninu vinA sukhamu - tODi
niravadhi sukhada - ravi candrika
nitya rUpa-kApi

nI bhajana-nAyaki
nI bhakti-jaya manOhari
nI cittamu nA - vijaya vasanta
nI cittamu niScalamu - dhanyAsi
nI daya kalguTE-rIti gauLa
nI daya rAdA - vasanta bhairavi
nI daya rAvale - tODi
nI dayacE rAma - yadukula kAmbhOji
nI dAsAnudAsuDu - hamIr kalyANi
nI muddu mOmu-kamalA manOhari
nI nAma rUpamulaku - saurAshTraM
nI pada pankaja - bEgaDa
nI sari sATi - hEmavati
nIdu caraNamulE - siMhEndra madhyamaM
nIkevari bOdhana - Suddha sAvEri
nIkE daya rAka - nIlAmbari
nIkE teliyaka pOtE-Ananda bhairavi
nIku tanaku - bEgaDa
nIvaNTi daivamu-bhairavi
nIvaNTi daivamu - tODi
nIvADa nE gAna - sAranga
nIvE kanneDa - saurAshTraM
nIvE kAni - bilahari
nIvErA kula dhanamu - bEgaDa
nIvu brOva valenamma - sAvEri
nOrEmi SrI rAma - varALi
O
oka mATa-hari kAmbhOji
oka pAri jUDaga - kalAvati
orulanADu - Suddha sAvEri
O jagannAthA - kEdAra gauLa
O ranga SAyi - kAmbhOji
O ramA ramaNa - kEdAraM
O rAjIvAksha - Arabhi
O rAma O rAma - Arabhi
O rAma rAma sarvOnnata-nAga gAndhAri
ODanu jaripE - sAranga
Ora jUpu-kannaDa gauLa
P
padavi nI-sAlaka bhairavi
pakkala nilabaDi-kharahara priya
palukavEmi nA daivamA - pUrNa candrika
palukavEmi patita pAvana - Arabhi
paluku kaNDa - nava rasa kannaDa
para lOka bhayamu - mandAri
para lOka sAdhanamE - pUri kalyANi
parama pAvana - pantuvarALi
paramAtmuDu - vAgadhISvari
parA Sakti manupa - sAvEri
parAku jEsina - jujAhuli
parAku nIkElarA-kiraNAvaLi
parAmukhamEla - suraTi
paripAlaya dASarathE - SankarAbharaNaM
paripAlaya mAM-darbAru
paripAlaya paripAlaya-rIti gauLa
paripUrNa kAma - haMsa bhramari
paripUrNa kAma - pUrikalyANi
paritApamu-manOhari
pariyAcakamA - vanaspati
parulanu vEDanu - balahaMsa
paTTi viDuva-manjari
patiki hArati - suraTi
patiki mangaLa - Arabhi

pAhi kalyANa rAma-kApi
pAhi kalyANa sundara - punnAgavarALi
pAhi mAm harE - saurAshTraM
pAhi mAM SrI rAmacandra-kApi
pAhi parama dayALO-kApi
pAhi paramAtma - varALi
pAhi pAhi dIna bandhO - saurAshTraM
pAhi ramA ramaNa - varALi
pAhi rAma candra - SankarAbharaNaM
pAhi rAma candra - yadukula kAmbhOji
pAhi rAma dUta - vasanta varALi
pAhi rAma rAmayanucu-kharahara priya
pAlaya SrI raghuvIra - dEva gAndhAri
pAlintuvO - kAntAmaNi

perugu pAlu - ghaNTA
pEriDi ninnu-kharahara priya
phaNi pati SAyI-jhankAra dhvani
prANa nAtha - SUlini
prArabdham - svarAvali
proddu poyyenu - tODi
pUla pAnpu - AhiriR
raghu nandana - kEdAra gauLa
raghu nandana rAja-Suddha dESi
raghu nAyaka - haMsa dhvani
raghu patE rAma - SahAna
raghu vara nannu - pantuvarALi
raghu vIra raNa-husEni
raksha peTTarE-bhairavi
ramA ramaNa bhAramA - vasanta bhairavi
ramA ramaNa rArA - SankarAbharaNaM
ramincuvArevarurA - supOshiNi
ranga nAyaka - SankarAbharaNaM

rAga ratna-rIti gauLa
rAga sudhA-AndOLika
rAju veDale - tODi
rAkA SaSi vadana - Takka

rAma bANa - sAvEri
rAma bhakti-Suddha bangALa
rAma daivamA - suraTi
rAma Eva daivataM - balahaMsa
rAma kathA-madhyamAvati
rAma kOdaNDa rAma-bhairavi
rAma lObhamEla-darbAru
rAma nannu brOva - hari kAmbhOji
rAma nAmaM bhajarE-madhyamAvati
rAma nAmamu janma - aThANA
rAma ninnE nammi-husEni
rAma ninu vinA - SankarAbharaNaM
rAma nI samAnamu-kharahara priya
rAma nIpai tanaku - kEdAraM
rAma nIvAdukonduvO - kalyANi
rAma nIvE kAni - nArAyaNi
rAma nIyeDa-kharahara priya
rAma pAhi-kApi
rAma raguhu kula-kApi
rAma rAma gOvinda - saurAshTraM
rAma rAma kRshNA - gauLipantu
rAma rAma nIvAramu-Ananda bhairavi
rAma rAma rAma - cencuruTi
rAma rAma rAma lAli - SahAna
rAma rama rAma mAM - yamunA kalyANi
rAma rAma rAma nApai - kalyANi
rAma rAma rAma rAmAyani - mOhanaM
rAma rAma rAma sItA-husEni
rAma rAma rAmacandra - ghaNTA
rAma samayamu-madyamAvati
rAma sItA rAma - balahaMsa
rAma sItA rAma- SankarAbharaNaM
rAma SrI rAma lAli - SankarAbharaNaM
rAmacandra - suraTi
rAmaM bhajEhaM - sAvEri

rAmA ninu nammina - mOhanaM
rAmAbhirAma manasu - dhanyAsi
rAmAbhirAma raghurAma - sAvEri
rAmAbhirAma ramaNIya-darbAru
rAmuni maravakavE - kEdAra gauLa
rAnidi rAdu-maNirangu
rAra sItA ramaNi-hindOLa vasanta
rArA mAyiNTidAka - asAvEri
rArA nannElukOrA - saurAshTraM
rArA phaNi Sayana - hari kAmbhOji
rArA raghuvIra - aThANA
rE mAnasa - tODi
rUkalu padi vElu - dESiya tODis
sadA madini - gambhIra vANi
samayamu EmarakE - kalgaDa
samayamu telisi - asAvEri
saMsArulaitE - sAvEri
samukhAna nilva-kOkila varALi
sanAtana-phala manjari
sandEhamunu - rAmapriya
sandEhamuyElarA - kalyANi
sangIta jnAnamu - dhanyAsi
sangIta Sastra-mukhAri
sarasa sAma dAna - kApi nArAyaNi
sarasIruha nayana - bilahari
sarasIruha nayanE - amRta varshiNi
sarasIruhAnana-mukhAri
sari jEsi vEDuka - tIvra vAhini
sarivArilOna - bhinna shaDjaM
sariyevvarE-SrI ranjani
sarva lOka-husEni
sarvAntaryAmi-bhairavi
satta lEni - nAgAnandini
siggu mAli - kEdAra gauLa

sAdhincenE - Arabhi
sAgaruNDu - yamunA kalyANi
sAkEta nikEtana - kannaDa
sAkshi lEdanucu - bangALa
sAmaja vara gamana-hindOLaM
sAmiki sari - bEgaDa
sAramE kAni - pantuvarALi
sArasa nEtra - SankarAbharaNaM
sAri veDalina - asAvEri
sArvabhauma - rAga panjaraM

sItamma mAyamma - vasanta
sItA kalyANa - SankarAbharaNaM
sItA manOhara - rAmamanOhari
sItA nAyaka-rIti gauLa
sItA pati kAvavayya - SankarAbharaNaM
sItA patI nA manasuna-kamAs
sItA vara - dEva gAndhAri

smaraNE sukhamu - jana ranjani
sogasu jUDa-kannaDa gauLa
sogasugA mRdanga-SrI ranjani

sudhA mAdhurya - sindhu rAmakriya
suguNamulE - cakravAkaM
sujana jIvana - kamAs
sukhiyevarO-kAnaDa
sundara daSaratha-kApi
sundaratara dEhaM - pantuvarALi
sundarESvaruni - SankarAbharaNaM
sundari nannindarilO - bEgaDa
sundari ninnu - Arabhi
sundari nI divya - kalyANi
svara rAga sudhA - SankarAbharaNaMS
SambhO mahA dEva - pantuvarALi
SambhO Siva - SankarAbharaNaM
Sara Sara samaraika - kuntaLa varALi
SaraNu SaraNanucu-madhyamAvati
SaSi vadana - candra jyOti
SAntamu lEka - SAma
Siva Siva - pantuvarALi
SivE pAhi mAM - kalyANi
SObhAnE SObhAnE - pantuvarALi
SObhillu sapta svara - jaganmOhini

SrI gaNa nAthaM - kanakAngi
SrI gaNa patini-saurASTraM
SrI janaka tanayE - kalakaNThi
SrI jAnakI manOhara-ISa manOhari
SrI kAnta nIyeDa - bhava priya
SrI mAnini-pUrNa shaDjaM

SrI nArada muni-bhairavi
SrI nArada nAda-kAnaDa
SrI nArasiMha - phala ranjani

SrI raghu kula - haMsa dhvani
SrI raghuvara dASarathE - SankarAbharaNaM
Sri raghuvara karuNAkara - dEva gAndhAri
SrI raghuvara suguNAlaya-bhairavi
SrI raghuvarApramEya - kAmbhOji
SrI ramya citta-jaya manOhari

SrI rAma candra - sAvEri
SrI rAma dAsa - dhanyAsi
SrI rAma jaya rAma-madhyamAvati
SrI rAma jaya rAma - varALi
SrI rAma pAdamA-amRta vAhini
SrI rAma raghu rAma - yadukula kAmbhOji
SrI rAma rAma jagadAtma - pUrNa candrika
SrI rAma rAma rAma - nIlAmbari
SrI rAma rAma rAma sItA - sAvEri
SrI rAma rAmASritulamu - sAvEri
SrI rAma SrI rAma - SahAna
SrI rAma SrI rAma - varALi
SrI tuLasamma - dEva gAndhAri

SrIpa priya - aThANA
SrIpatE nI pada - nAga svarAvaLi
SRngArincukoni - suraTi
SyAma sundarAnga - dhanyAsi

T
talacinantanE-mukhAri
talli taNDrulu - balahaMsa
tana mIdanE - bhUshAvaLi
tanalOnE dhyAninci - dEva gAndhari
tanavAri tanamu - bEgaDa
tanayandE prEma-bhairavi
tanayuni brOva-bhairavi
tappaganE-Suddha bangALa
tappi bratiki - tODi
tatvameruga - garuDa dhvani
tava dAsOhaM - punnAgavarALi
telisi rAma - pUrNa candrika
teliya lEru rAma - dhEnuka
tera tIyaga - gauLipantu
tIrunA nA lOni - sAvEri
toli janmamuna - bilahari
toli nE jEsina-Suddha bangALa
toli nEnu jEsina - kOkila dhvani
tulasI bilva - kEdAra gauLa
tulasI daLamulacE - mAyAmALava gauLa
tulasi jagajjanani - sAvEriU
uNDEdi rAmuDu - hari kAmbhOji
unna tAvuna - ghaNTA
upacAramu jEsEvaru-bhairavi
upacAramulanu cEkona-bhairavi
uyyAlalUgavayya - nIlAmbari
UrakE kalgunA - SahAna
V
vaccunu hari - kalyANi
vaddanE vAru - shaNmukhapriya
vaddayuNDEdE - varALi
valla kAdanaka - SankarAbharaNaM
vanaja nayanuDani - kEdAra gauLa
vandanamu - SahAna
vara lIla gAna - SankarAbharaNaM
vara nArada - vijayaSrI
vara rAga - cencu kAmbhOji
vara Sikhi vAhana-supradIpaM
varada rAja - svara bhUshaNi
varadA navanItASa - rAga panjaraM
varamaina nEtrOtsava - paraju
varAlandukommani - ghurjari

vAcAmagOcaramE - kaikavaSi
vADErA daivamu - pantuvarALi
vAridhi nIku - tODi
vArija nayana1 - kEdAra gauLa
vArija nayana2 - kEdAra gauLa
vAsudEva vara guNa - bilahari
vAsudEvayani - kalyANi
veDalenu kOdaNDa pANi - tODi
vEda vAkyamani - mOhanaM
vENu gAna - kEdAra gauLa
vEnkaTESa-madhyamAvati
vErevvarE gati - suraTi
viDa jAladurA - jana ranjani
viDemu sEyavE-kharahara priya
vidhi SakrAdulaku - yamunA kalyANi
vidulaku mrokkeda - mAyAmALava gauLa
vina rAdA - dEva gAndhAri
vinanAsakoni - pratApa varALi
vinatA suta rArA-husEni
vinatA suta vAhana-jayanta sEna
vinatA suta vAhanuDai - hari kAmbhOji
vinavE O manasA - vivardhani
vinayamunanu - saurAshTraM
vinAyakuni-madhyamAvati
virAja turaga - balahaMsa
vishNu vAhanu - SankarAbharaNaM
Y
yajnAdulu-jaya manOhari
yOcana kamala-darbAru
yuktamu kAdu-SrI rAgaM12 comments:

Anonymous said...

I recently heard that one person has published a book on Thyagarajar krithis with notation. If notation is also available along with your lyrics & meanings, it would be awesome :)
Thanks for your effort thou... you are wonderful :)

Unknown said...

Great! Great! Great work !

God may Bless You for your Wonderful Dedication

R.Govindaraj

Unknown said...

Wonderful

b.n.kapali said...

I used to feel that I have not been borne in a Telugu family and my mother tongue is not Telugu since I could not understand kritis of Thiagaraja with native flavour. But now at least a part of my sadness has been alleviated because of your yeoman service. Ur explanations r lucid. Great service indeed. Thank u.However I'm extremely proud that he belongs to may TamilNadu. I wish all the singers understand the meaning of his kritis before rendering.

Unknown said...

Simply wonderful.
Pranams.
Srirama bless you.

Venkat said...

Namaskarams

Unknown said...

Excellent

Kamakshi said...

This is a monumental effort by you to the music lovers .. absolute surrender to your love for music and dedication .. Sincere thanks..

Rajagopalan S said...

I would like to buy the above entire kirthanas with tamil meaning in hard copy. Ready to pay whatever cost. Please reply to my email

V Govindan said...

Shri Rajagopalan,
I have not published any book. You can have the Word version or blog version from me. It is not possible to send them through email. You can get them in a USB drive from me directly - physically.
V Govindan

Unknown said...

Wow.... Thyagaraja was great.... Composer.... 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Unknown said...

Good