Saturday, June 20, 2009

தியாகராஜரின் பொன்மொழிகள்

Top பிரகலாதன் இறைவனை வேண்டுதல் - ராம ப்ரபோ4!
 • நீவு அனேக அண்ட3 கோட்லன், விதீ4ந்த்3ராதி3 தே3வாஸுர, ஸ்தூ2ல, ஸூக்ஷ்மம்பு3ல, புட்டிஞ்சி, காபாடி3, நஷ்டம்பு3 ஸேயன்,
 • ஸதா3, மூடு3 ரூபம்பு3லும் தா3ல்சி, லோகேஸு1டை3, விஷ்ணுவை, ருத்3ருடை3, சால லீலா வினோத3ம்பு3லன் ஸேய,
 • மர்த்யுல், ஸதா3, ஷண்-மதம்பை3ன கூபம்பு3லோ புட்டி,
 • காமாதி3, ஷட்3-வர்க3 க்ரு2த்யம்பு3லுன் ஸல்பி,
 • 3ர்வ அசல ஆரூடு4லை, மூடு4லை,
 • சால, தா3ர, அர்ப4க, ஆகா3ர, கோ3, ப3ந்து3, லோகம்பு3லம் ஜூசுசு, உப்பொங்கு3சும்,
 • குக்ஷி பூர்ணம்பு3 ஸேயங்க3 லேக, எப்புடு3ன், து3:க2 வாராஸி1லோ, மக்3னு(ல)ய்யெத3ரு;
 • ஸ்ரீ ராமுனி ஜேரு ஆ ராஜ மார்க3ம்பு3லன், ஸ்வப்னமந்தை3ன, ஸாதி4ம்ப லேரய்ய;
 • நே நம்மினானய்ய, நாயொக்க பா4க்3யம்பு3 நீவஞ்சுனு உன்னானு.
ராம பிரபுவே!
 • நீ, அனேக கோடி அண்டங்களை - பிரமன், இந்திரன், தேவர்கள், அசுரர்கள், தூலம், சூக்குமங்களை படைத்து, காத்து, அழித்தல் செய்ய,
 • எவ்வமயமும், (மும்மூர்த்திகளின்) மூன்று உருவங்களைப் புனைந்து, உலகத்தலைவனாகி, விஷ்ணுவாகி, ருத்திரனாகி, மிக்கு வினோதமான திருவிளையாடல்களை நடத்த,
 • மாந்தர்கள், எவ்வமயமும், அறுமதங்களெனும் கிணற்றினில் பிறந்து,
 • காமம் முதலான, உட்பகை ஆறின் காரியங்கள் இயற்றி,
 • செருக்கெனும் மலையினில் ஏறி, மூடர்களாகி,
 • மிக்கு, மனைவி, மக்கள், இல்லம், பசுக்கள், சுற்றம் ஆகியயோரை (ஆகியவற்றினை) கண்டு, பெருமிதமுற்று,
 • வயிறு நிரப்ப இயலாது, எப்போதும், துயரக் கடலினில் ஆழ்ந்தோராயினர்;
 • ஸ்ரீ ராமனை அடையும், அந்த, அரச பாட்டைகளைக் கனவிலும் பின்பற்றிலரய்யா;
 • நான் நம்பியுள்ளேனய்யா, எனதொரு பேறு நீயென்றுள்ளேன்.
prahlAda bhakti vijayam - Part 2 Top
வருணன், பிரகலாதனுக்கு அறிவுரை கூறுதல்
 • சித்தமௌ ப3ங்கா3ரு ஸிம்ஹாஸனமுனன், உத்தமோத்தமுனு உஞ்சி,
 • ஊர்ஜிதம்பை3ன, த்4யானமௌ பன்னீடி தா4ரசே, ஹரிகி ஸ்னானம்பு3 கா3விஞ்சி, ஸந்தஸில்லுசுனு,
 • அபி4மானமனு வஸ்த்ரமு அமரங்க3 கட்டி,
 • விபு4னிபை, சனுவனு விந்த ரத்னமுல க4ன பூ4ஷணமுலிடி3,
 • கனி கரம்பு33னு, நீது3 புண்யமுலனு நிர்மலம்பை3ன ஸ்வாத்3வன்னமுலனு பெட்டி,
 • ஸ்வானந்தமுனனு ஆனந்த3மனு விடெ3ம்பு3 அமரகா3னொஸகி3,
 • மனஸார ஜூசுசு, தனுவுனு மரசி,
 • அனிஸ1ம்பு3னேகமை, ஆனந்த3மந்தி3,
 • த்ரி-ஜக3ம்பு3லனு நீவு த்ரு2ணமுகா3னெஞ்சி,
 • விஜயம்பு3 சேகொன்ன வீருடை3னாவு;
 • ஆக3ம ஸஞ்சாருன், அகி2ல லோகேஸு1ன், கனுலார ஸேவிம்ப காங்க்ஷிஞ்சினாவு;
 • வினுதுலு ஸேயவே, விஸ்1வாஸமுக3னு.
 • சித்தமெனும் பொற் சிங்காதனத்தினில், உத்தமரிலும் உத்தமனை இருத்தி,
 • திண்ணமான தியானமெனும் பன்னீர் அருவியினால், அரிக்கு குளியல் செய்வித்து, மகிழ்வுற்று,
 • அபிமானமெனும் உடை நன்றாகக் கட்டி,
 • மேலோன் மீது, காதலெனும் அரிய ரத்தினங்களினால், உயர் ஆபரணங்கள் அணிவித்து,
 • கனிவுடன், உனது புண்ணியங்களெனும், தூய சுவையான அன்னமிட்டு,
 • தனது உள்ளத்தினில் ஆனந்தமெனும் வீடிகை நன்றாக அளித்து,
 • மனதாரக் கண்டுகொண்டு, மெய்ம்மறந்து,
 • இடையறாது, அவனுடன் ஒன்றி, ஆனந்தமடைந்து,
 • மூவுலகையும், நீ புல்லென எண்ணி,
 • வெற்றி பெற்ற வீரனாகினாய்;
 • ஆகமங்களில் உறைவோனை, அனைத்துலக ஈசனை, கண்ணார சேவிக்க விழைந்துள்ளாய்;
 • போற்றிகள் செய்வாயய்யா, விசுவாசத்துடன்.
(prahlAda bhakti vijayam - Part 1) Top
33ன, பவன, தபன, பு4வனாதி்3 அவனிலோ, நக34ர, அஜ, ஸி1வ, இந்த்3ராதி3 ஸுருலலோ, ப43வத்3-ப4க்த வர அக்3ரேஸருலலோ, பா33 ரமிஞ்சே, சைதன்யமா! ஸர்வ ஸாக்ஷி!
 • த்3வைதமு ஸுக2மா? அத்3வைதமு ஸுக2மா?
 • விஸ்தாரமுகா3னு தெல்புமு நாதோ.
ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், புவி ஆகியவற்றிலும், அரி, பிரமன், அரன், இந்திரன் முதலான வானோரிலும், கடவுள் பக்தர்களில் தலைசிறந்தோரிலும், நன்கு திருவிளையாடல் புரியும், சைதன்யமே! யாவற்றிற்கும் சாட்சியே!
 • துவைதம் சுகமா, அன்றி அத்துவைதம் சுகமா?
 • விவரமாகத் தெரிவிப்பாயெனக்கு.
(dvaitamu sukhamA - rIti gauLa) Top
ஸீதா ராமா!
 • நீயெட3 ப்ரேம ரஹிதுலகு, நாம ருசி தெலுஸுனா?
 • காமினி வேஷ தா4ரிகி, ஸாத்4வீ நட3தலு ஏமைன தெலுஸுனா?
 • தன ஸௌக்2யமு, தானு எருக3க, ஒருலகு, தகு3 போ34ன ஸுக2மா?
 • 4னமகு3 புலி, கோ3 ரூபமைதே, ஸி1ஸு1வுகு பாலு கல்கு3னா?
ஓ சீதாராமா!
 • உன்னிடம் காதலற்றோருக்கு (உனது) நாமச் சுவை தெரியுமா?
 • பெண் வேடமணிவோனுக்குக் கற்பரசியின் நடத்தைகள் ஏதாகிலும் தெரியுமா?
 • தனது சுகத்தினைத் தானே யுணராது, மற்றோருக்கு தக்க போதனை சுகமளிக்குமா?
 • கொடிய புலி பசு உருக்கொண்டால், கன்றுக்கு பாலும் சுரக்குமா?
(rAma nIyeDa - kharahara priya) Top
 • 4ர்ம, அர்த2, காம, மோக்ஷ தா3னமேலனே?
 • மர்மமெருக3 லேனி இந்த்3ர ஸ1ர்மமேலனே?
 • அறம், பொருள், இன்பம், வீடெனும் பாகுபாடுகளேனோ?
 • உட்பொருளறியா இந்திரப் பட்டமுமேனோ?
(pAhi rAma rAmayanucu - kharahara priya) Top
ஸீதம்ம, ஸௌமித்ரி!
 • ராமுனிகி, மீரிரு பக்கல நிலப3டி3, கொலிசே முச்சட, நெனருஞ்சி, த்யாக3ராஜுனிதோ, பா33 தெல்ப ராதா3?
 • தனுவுசே, வந்த3னமொனரிஞ்சுசுன்னாரா?
 • சனுவுன, நாம கீர்தன ஸேயுசுன்னாரா?
 • மனஸுன தலசி, மை மரசியுன்னாரா?
 • ஹரி ஹரி!
சீதம்மா! இலக்குவா!
 • இராமனுக்கு இரு பக்கத்திலும், நீங்கள் நின்று, சேவை செய்யும் அழகினை, கனிவு கூர்ந்த்து, தியாகராசனுக்கு, விரிவாகத் தெரிவிக்கலாகாதா!
 • உடலினால் வந்தனம் செய்கின்றீர்களா? (அல்லது)
 • அன்புடன் நாம கீர்த்தனை செய்கின்றீர்களா? (அல்லது)
 • உள்ளத்தில் நினைந்து மெய் மறந்துள்ளீர்களா?
 • (கேட்பதற்கு) மன்னிப்பீராக!
(pakkala nilabaDi - kharahara priya) Top
 • புட3மி ஸுத ஸஹாயுடை3 செலங்கே3 பூர்ணுனி, ஆத்மாராமுனி, கூடி3யாட3, நட3சி, நட3சி ஜூசேரு அயோத்4யா நக3ரமு, கானரே.
 • அட்டே கன்னுலு கூர்சி, தெரசி, ஸூத்ரமு பட்டி, வெலிகி வேஷ தா4ருலை, புட்டு, சாவு லேனி தாவு தெலியக, பொக3டெ33ரு.
 • புவி மகள் உடனுறையாக விளங்கும் பூரணனை, ஆன்மாராமனை, கூடியிருப்பதற்கு, நடந்து, நடந்து நோக்கினர் அயோத்தி நகரத்திற்கு, (ஆயின்) காணரே!
 • அப்படியே, கண்களைக் கோர்த்து, (பகுதி) திறந்து, செபமாலை பற்றி, வெளியில் வேடமணிந்து, பிறப்பு, இறப்பற்ற இடத்தினை யறியாது, புகழ்ந்தனர்.
(naDaci naDaci - kharahara priya) Top
ஓ மனஸா!
 • ஸ்ரீ ஸாகேத ராமுனி ப4க்தியனே சக்கனி, ராஜ மார்க3முலு உண்ட33, ஸந்து3ல தூ3ரனேல?
 • சிக்கனி பாலு, மீக33 உண்ட33, 'சீ2'யனு க3ங்கா3-ஸாக3ரமேலே?
ஓ மனமே!
 • சாகேதராமனின் பக்தியெனும், மேலான அரச பாட்டைகளிருக்க, சந்துகளில் நுழைவதேனோ?
 • கெட்டியான பாலும், ஏடுமிருக்க, 'சீ' யெனும் கள்ளேனோ?
(cakkani rAja - kharahara priya) Top
ரே மனஸா!
 • ஸ்வாது32ல ப்ரத3, ஸப்த ஸ்வர, ராக3 நிசய ஸஹித, நாத3 லோலுடை3, ப்3ரஹ்மானந்த3மு அந்த3வே;
 • ஹரி, ஹர, ஆத்ம-பூ4, ஸுர பதி, ஸ1ர ஜன்ம, க3ணேஸா1தி3, வர மௌனுலு உபாஸிஞ்ச,
 • 4ர, த்யாக3ராஜு தெலியு.
ஏ மனமே!
 • சுவையான பயன்களையருளும், ஏழ் பதப் பண்களுடன் கூடிய, தியாகராசன் அறியும், நாதத்தில் திளைப்போனாகி, புவியில் பரமானந்த மெய்துவாய்;
 • அரி, அரன், தான்தோன்றி, இந்திரன், முருகன், கணபதி முதலானோரும், உயர் முனிவர்கள், மற்றோரும் நாதத்தினை வழிபடுவர்.
(nAda lOluDai - kalyANa vasanta) Top
ராம!
 • கனுலு தாகனி பர காந்தல மனஸெடுலோ?
 • கோ4ர, பூ4த பதினி ஜூசி, தா3ருகாரண்ய ஸதுலு, மேர மீரி, பு4வினி, அபதூ3ரு கல்க3 ஜேஸிரே.
 • நன போ3ணுலபை நேரமன நோரேமி?
இராமா!
 • கண் படாத பிற பெண்டிரின் மனமெவ்விதமோ?
 • (பிச்சாடனர் வேடத்தில் வந்த) சிவனைக் கண்டு, தாருகா வனப் பெண்டிர், வரை மீறி, புவியில் அவதூறுண்டாகச் செய்தனரன்றோ?
 • இளங்கன்னியரின் மீது தவறு காண, வாயென்ன?
(kanulu tAkani-kayANa vasanta) Top
காமித ப2ல தா3யக!
 • நா தலனு, சக்கனி வ்ராத, கலிகி3யுண்டே கதா3, கல்கு3னு?
 • பா43வத அக்3ரேஸருலகு3, நாரத3, ப்ரஹ்லாத3, பராஸ1ர, ராம தா3ஸுலு, பா3கு33, ஸ்ரீ ரகு4ராமுனி பத3முல, ப4க்தி ஜேஸின ரீதி த்யாக3ராஜுனிகி, இபுடு3, கலிகி3யுண்டே கதா3, கல்கு3னு?
 • கலினி இங்கி3தமெருக3க நின்னாடு3கொண்டி.
விரும்பிய பயன்களை யளிப்போனே!
 • எனது தலையில், நல்லெழுத்து உண்டாயிருந்தாலன்றோ (விரும்பியது) கிடைக்கும்?
 • தலைசிறந்த பாகவதர்களாகிய நாரதர், பிரகலாதன், பராசரர், இராமதாசர் முதலானோர், நன்கு, இரகுராமனின் திருவடிகளைப் பத்தி செய்த முறை, தியாகராசனுக்கிப் போழ்து உண்டாயிருந்தாலன்றோ (விரும்பியது) கிடைக்கும்?
 • கலியின் இங்கிதமறியாது உன்னைக் குறைசொன்னேன்.
(kaligiyuNTE kadA-kIravANi) Top
ஸாமஜ வர க3மன!
 • ஸாம நிக3மஜ, ஸுதா4 மய, கா3ன விசக்ஷண!
 • வேத3 ஸி1ரோ மாத்ரு2ஜ, ஸப்த-ஸ்வர, நாதா3சல தீ3ப!
 • ஸ்வீக்ரு2த யாத3வ குல, முரளீ வாத3ன!
களிற்றின் சிறந்த நடையோனே!
 • சாம வேதத்துதித்த அமிழ்த மயமான இசை வல்லுநனே!
 • மறைமுடியின் அன்னை (நாதோங்காரம்) ஈன்ற, ஏழ் பதமெனும், நாதக்குன்றின் (மேலிட்ட) விளக்கே!
 • குழலிசைக்கும், யாதவ குலத் தோன்றலே!
(sAmaja vara gamana - hindOLaM) Top
ஸாக்ஷாத்கார!
 • மோக்ஷமு க3லதா3 -
  • பு4விலோ ஜீவன்முக்துலு கானி வாரலகு?
  • நீ ஸத்34க்தி, ஸங்கீ3த ஞான விஹீனுலகு?
 • ப்ராண, அனல ஸம்யோக3மு வல்ல, ப்ரணவ நாத3மு, ஸப்த-ஸ்வரமுலை பரக3,
 • வீணா வாத3ன லோலுடௌ3, ஸி1வ மனோ-வித4மெருக3ரு.
சாட்சாத்காரமே!
 • முத்தி உண்டாமோ -
  • புவியில் சீவன் முத்தர் ஆகாதவர்களுக்கு?
  • உனது தூய பத்தி (கலந்த) இசை அறிவற்றோருக்கு?
 • (உயிர்)மூச்சு மற்றும் (உடல்) வெம்மையின் சேர்க்கையினால், பிரணவ நாதம் ஏழ் பதங்களாகித் திகழ,
 • வீணையிசையில் திளைக்கும் சிவனின் உள்ளப் பாங்கினையறியார்;
mOkshamu galadA-sAramati Top
கமலானன!
 • க்ஷம கல்கு3, பூ4-தனய, லக்ஷ்மணாதி3 மஹாத்முலகே கானி, அன்யுலகு, ஸமுகா2ன நில்வ கல்கு3னா?
கமல வதனத்தோனே!
 • பொறுமையுடை, நிலமகள், இலக்குவன் முதலான மேலோருக்கேயன்றி, பிறருக்கு, உனது முன்னிலையில் நிற்கக் கிடைக்குமா?
(samukhAna nilva-kOkila varALi) Top
த்யாக3ராஜ நுத!
 • ஸந்ததம்பு3, ஸ்ரீ காந்த ஸ்வாந்த ஸித்3தா4ந்தமைன மார்க3 சிந்த லேனி வாரு,
 • எந்த நேர்சின, எந்த ஜூசின, எந்த வாரலைன, காந்த தா3ஸுலே;
 • பர ஹிம்ஸ, பர பா4ம, அன்ய த4ன, பர மானவ அபவாத3, பர ஜீவனாது3லகு அன்ரு2தமே பா4ஷிஞ்சேரய்ய.
தியாகராசனால் போற்றப்பெற்றோனே!
 • எவ்வமயமும், மாமணாளன் உள்ளுறை சித்தாந்தமாகிய நெறியின் எண்ணமற்றவர்,
 • எத்தனை கற்றாலும், எத்தனை கண்டாலும், எத்தகையவராயினும், பெண்டிர்க்கடிமைகளே;
 • பிறரைத் துன்புறுத்தல், பிறன் மனை, பிறர் பொருள், பிற மனிதரைப் பழித்தல், பிறரால் பிழைத்தல் ஆகியவற்றிற்கு மெய்யல்லாதவற்றையே பகர்வராயினரய்யா.
(enta nErcina-Suddha dhanyAsi) Top
ராம!
 • ஸர்வாந்தர்யாமி நீவனே ஸாம்ராஜ்யமு நிஜமே?
 • நிர்வாஹமு லேனியீ ஜனுல கனி நிர்மலாத்முலெடு ஸைரிஞ்சிரோ கானி!
 • தா3ரி தெலிய லேரு கொந்த3ரு;
 • 3ரித்3ருலைனாரு;
 • ஸு-து3ரஹங்காருலை பரம நிக்ரு2ஷ்ட மதாசாருலைனாரு;
 • ஜாருலைனாரு; அதி3 கா3க,
 • தாரு மாரு பனுல ஜேஸெத3ரு;
 • ஸம்ஸாருலைனாரு;
 • கபடமேமோ தெலிய!
இராமா!
 • யாவரிலும் உள்ளியங்குவோன் நீயெனும் (உனது) பேராட்சி உண்மையா?
 • கட்டுப்பாடற்ற இம்மக்களைக்கண்டு, தூயவுள்ளத்தோர் எங்ஙனம் பொறுத்தனரோ?
 • நன்னெறி யறிந்திலர் சிலர்;
 • வறியோராயினர்;
 • தீய அகந்தையுற்று, மிக்கு இழிந்த கொள்கைகளைக் கடைபிடிப்பவராயினர்;
 • பிறர்மனை நயப்பவராயினர்;
 • முரண்பாடான பணிகளைச் செய்தனர்;
 • இல்வாழ்வில் உழல்பவராயினர்.
 • இந்தக் கபடமென்னவோ அறியேன்!
 • (எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் உள்ளியக்கமாக உள்ளான் என்றால், ஏன் இத்தனை முரண்பாடுகள் உள்ளன என்று இறைவனைக் கேட்கிறார்)
(sarvAntaryAmi - bhairavi) Top
இன குலோத்தம!
 • தனயுனி ப்3ரோவ ஜனனி வச்சுனோ? தல்லி வத்33 பா3லுடு3 போனோ?
 • வத்ஸமு வெண்ட தே4னுவு சனுனோ?
 • வாரித3முனு கனி பைருலு சனுனோ?
 • மத்ஸ்ய கண்டிகி விடுடு3 வெட3லுனோ?
 • ஈ ரஹஸ்யமுனு எரிகி3ம்புமு.
பரிதி குலோத்தமா!
 • மகனைக் காக்க, ஈன்றவள் வருவாளோ (அன்றி) தாயிடம் சிறுவன் செல்வானோ?
 • கன்றின் பின் பசு செல்லுமோ?
 • முகில் தேடி பயிர்கள் செல்லுமோ?
 • கயற்கண்ணியிடம் காதலன் செல்வானோ?
 • இந்த இரகசியத்தினை விளக்குவாய்.
(tanayuni brOva-bhairavi) Top
மனஸா!
 • மேலு மேலு ராம நாம ஸுக2மு, ஈ த4ரலோ.
  • நிண்டு3 தா3ஹமு கொன்ன மனுஜுலகு, நீரு த்ராகி3ன ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • சண்ட3 தா3ரித்3ர மனுஜுலகு, த4ன பா4ண்ட3மு அப்3பி3ன ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • தாபமு ஸைரிஞ்சனி ஜனுலகு, அம்ரு2த வாபி அப்3பி3ன ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • 3ரி, தா3பு லேக, ப4யமந்து3 வேளல, தை4ர்யமு கல்கு3 ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • ஆகலி வேளல, பஞ்ச ப4க்ஷ்ய, பரமான்னமு அப்3பி3ன ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • ஸ்ரீ ராமுனி, மனஸுன சிந்திஞ்சு ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • ஸார ஹீனமௌ, க்ரோத4 ஸமயமுன, ஸா1ந்தமு கல்கு3 ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • நேரனி மூடு4லகு, ஸகல வித்3யா பாரமு தெலியு ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • ராமுனிபை, நிஜ ப4க்தி கலிகி3, கா3ன ரஸமு தெலிஸின ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • பாமர செலிமி ஸேயனி வாரி, பா4வமு லோனி ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • சேய தகு3, வேதா3ந்த விசாரண, சேயக3 கல்கு3 ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • பா3யக, நிர்கு3ண பா4வமு க3ல, பரப்3ரஹ்ம அனுப4வ ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • ராஜஸ, தாமஸ கு3ணமு லேனி பூஜலு கல்கு3 ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
  • ராஜ ஸி1கா2 மணியைன, த்யாக3ராஜுகு ஒஸங்கு3 ஸுக2ம்பு3 கண்டே,
 • மேலு மேலு ராம நாம ஸுக2மு, ஈ த4ரலோ.
மனமே!
 • மேலாம் மேலாம், இராம நாம சுகம், இப்புவியில்.
  • மிக்கு நீர் வேட்கை கொண்ட மனிதர்களுக்கு நீரருந்தின சுகத்தினை விட,
  • மிக்கு வறிய மனிதர்களுக்கு, செல்வப் பெட்டகம் கிடைத்த சுகத்தினை விட,
  • (முவ்)வெம்மை தாங்காத மக்களுக்கு அமிழ்தக் குளம் கிடைத்த சுகத்தினை விட,
  • போக்கு, புகலின்றி அச்சமுறுவமயம், துணிவுண்டாகும் சுகத்தினை விட,
  • பசி வேளையில், ஐவகை உண்டியும், பாயசமும் கிடைத்த சுகத்தினை விட,
  • நலனருளும், இராமனை மனத்தினில் சிந்திக்கும் சுகத்தினை விட,
  • சாரமற்ற சீற்ற சமயத்தில் சாந்தம் உண்டாகும் சுகத்தினை விட,
  • கல்லாத மூடர்களுக்கு, அனைத்து வித்தைகளிலும் கரைகாணத் தெரியும் சுகத்தினை விட,
  • இராமனிடம் உண்மையான பக்தி உண்டாகி, இசை ரசனையும் தெரியும் சுகத்தினை விட,
  • பாமரர்களின் இணக்கம் கொள்ளாதவரின் இயல்பினிலுள்ள சுகத்தினை விட,
  • செயத்தகு வேதாந்த விசாரணை செய்வதினால் உண்டாகும் சுகத்தினை விட,
  • இடையறாது, நிர்க்குண இயல்புள்ள, பரம்பொருளின் அனுபவ சுகத்தினை விட,
  • இராசத, தாமத குணங்களற்ற வழிபாடு ஏற்படும் சுகத்தினை விட,
  • பிறையணிவோனாகிய தியாகராசனுக்கு (இராமன்) வழங்கும் சுகத்தினை விட,
 • மேலாம் மேலாம், இராம நாம சுகம், இப்புவியில்.
(mElu mElu rAma nAma - saurAshTraMa) Top
ஓ மனஸா!
 • எடுல ஓர்துனே? நா மனவி சேகொனவே.
  • தி3ன-கர குல பூ4ஷணுனி, தீ3னுட3வை, ப4ஜன ஜேஸி, தி3னமு க3டு3புமு அனின, நீவு வினவு, அதி3 ஏல?
  • கலிலோ, ராஜஸ, தாமஸ கு3ணமுலு கல வாரி செலிமி, கலஸி, மெலஸி திருகு3சு, மரி, காலமு க33பகனே, ஸுலப4முகா3 கட3 தேரனு, ஸூசனலனு தெலிய ஜேயு, த்யாக3ராஜு மாட வினவு, அதி3 ஏல?
ஓ மனமே!
 • எப்படிப் பொறுப்பேன்? எனது வேண்டுகோளை ஏற்பாய்.
  • பகலவன் குல அணிகலனை, பணிவுடையோனாகி, பஜனை செய்து, நாளைக் கழிப்பாயென்றால், நீ கேளாயஃதேன்?
  • கலியில், இராசத, தாமத குணங்கள் உடையோரின் நட்பினில், கூடிக்கலந்து, திரிந்துகொண்டு, மேலும் பொழுதை வீணாக்காது, எளிதாக, கடைத்தேறுதற்குக் குறிப்புகளைத் தெரியப்படுத்தும், இங்கு, தியாகராசனின் சொல்லைக் கேளாயஃதேன்?
(manasA eTulOrtunE - malaya mArutaM) Top
 • து4ரீணுடௌ3, த்யாக3ராஜ நுதுடு3, எந்த முத்3தோ3! எந்த ஸொக3ஸோ!
 • எவரி வல்ல வர்ணிம்ப தகு3னே!
  • எந்த வாரலைன கானி, காம சிந்த ஆக்ராந்துலு ஐனாரு;
  • அத்த மீத3 கனுலு, ஆஸகு தா3ஸுலை;
  • ஸத்த பா43வத வேஸுலைரி;
  • து3த்த, பால ருசி தெலியு ஸாம்யமே!
 • உலக பாரஞ் சுமப்போனாம், தியாகராசன் போற்றுவோன், எவ்வளவு கவர்ச்சியோ! எவ்வளவு ஒயிலோ!
 • எவரால் வருணிக்க இயலுமோ!
  • எப்படிப்பட்டவராயினும், காம எண்ணங்களால் பீடிக்கப் பட்டோராயினர்.
  • அத்தை மீது கண்கள், ஆசைக்கடிமைகளாகி;
  • (ஆயின்) தூய பாகவதர் வேடமணிந்தனர்.
  • பாண்டம், பாலின் சுவையறிதல் போன்றதே!
(enta muddO - bindu mAlini) Top
ஓ பராத்பர!
 • கதா2ம்ரு2தமு சே, ப3ஹு காலமு, ஆகலி தீரியுன்னானு;
 • து3ராத்முலகு3, பூ4-கிராதகுல சேர ராது3 அனுசு, நீ பராயணுல செலிமி ரா கோரு, த்யாக3ராஜ நுத!
ஓ பராபரமே!
 • பல காலம், (உனது) சரிதை (எனும்) அமிழ்துண்டு, பசியாறியுள்ளேன்;
 • தீய உள்ளத்தோராகிய, புவியின் இழிந்தோரைச் சேரலாகாதென, உனது தொண்டு பூண்டோரின் இணக்கம் பெறக் கோருகின்றேன்.
(sudhA mAdhurya - sindhu rAmakriya) Top
அய்யா!
 • ஸம்ஸாருலைதே ஏமி, ஸி1கி2 பிஞ்சா2வதம்ஸுடு3 எது3டனு உண்ட33?
   • ஹிம்ஸ ஆது3லு எல்ல ரோஸி,
   • ஹம்ஸாது3ல கூடி3, ப்ரஸ1ம்ஸ ஜேயுசுனு,
  • ஏ ப்ரொத்3து3 கம்ஸாரினி நம்முவாரு,
   • ஞான, வைராக்3யமுலு ஹீனமு ஐன, அட்டி ப4வ கானனமுன திருகு3 மானவுலு,
   • ஸதா3, த்4யான, யோக3 யுதுலை,
   • நீ நாமமு பல்குசு,
  • நானா கர்ம ப2லமு தா3னமு ஸேயுவாரு,
   • க்ரூரபு யோசனலு தூ3ரு ஜேஸி,
   • தன தா3ர, புத்ருல பரிசாரகுல ஜேஸி,
  • ஸார ரூபுனி பாத3 ஸாரஸ யுக3முல, ஸாரெ-ஸாரெகு மனஸார பூஜிஞ்சுவாரு,
   • பா43வதுல கூடி3,
   • போ43முலு எல்ல ஹரிகே காவிம்புசுனு,
   • வீணா கா3னமுலதோ, ஆக3ம சருனி, ஸ்ரீ ராக3முன பாடு3சு,
  • த்யாக3ராஜ நுதுனி பா3கு33 நம்முவாரு,
 • ஸம்ஸாருலைதே ஏமி?
அய்யா!
 • இல்லறத்தினர் ஆனால் என்ன, மயிற்பீலி யணிவோன் எதிரிலிருக்க?
   • இம்சை ஆகிய யாவும் வெறுத்து,
   • முற்றுமுணர்ந்தோரைக் கூடி,
   • (இறைவனின்) புகழ் பாடிக்கொண்டு,
  • எவ்வமயமும், கஞ்சனை வதைத்தோனை நம்புவோர்,
   • ஞானம், வைராக்கியம் ஆகியவை யற்ற அத்தகைய, பிறவிக் காட்டினில் திரியும் மனிதர்கள்,
   • எவ்வமயமும், தியானம், யோகம் உடையோராய்,
   • உனது பெயர் உரைத்துக்கொண்டு,
  • பற்பல கருமங்களின் பயன்களை (இறைவனுக்கு) அர்ப்பணிப்போர்,
   • கொடிய எண்ணங்களைத் துறந்து,
   • தனது மனைவி, மக்களை (இறைவனின்) சேவையில் ஈடுபடுத்தி,
  • சார உருவத்தோனின் திருவடிக் கமல இணையினை, எவ்வமயமும், மனதார வழிபடுவோர்,
   • பாகவதர்களைக் கூடி,
   • (உலக) இன்பங்களை யெல்லாம் அரிக்கே அர்ப்பணித்துக்கொண்டு,
   • வீணை இசையுடன், ஆகமங்களில் உறைவோனை, சிறந்த இராகங்களில் பாடிக்கொண்டு,
  • தியாகராசன் போற்றுவோனை, முழுதும் நம்புவோர்,
 • இல்லறத்தினர் ஆனால் என்ன?
(saMsArulaitE - sAvEri) Top
மனஸா!
 • நா மாட வினி, ஸாரெகு, முக்தி கனுமீ; மஞ்சிதி3 அனுமீ;
 • பலு வித4, கர்மம்பு3லயந்து3, மர்மமு தெலுஸுகோ; ஹரினி கலுஸுகோ;
 • லோகுலு, தம த்ரோவ ஏகமு அந்து3ரு; ஒப்புகோகவே; மோஸ போகவே;
 • மாடி மாடிகி, நூனெ ரோடி எத்3து3லு திருகு3; தா4டி ரா; மதமு ஏ பாடிரா?
 • ஆ மதமுல அந்து3, நேமமு, ஸத்யமு ஏமர போகு;
 • 3தி அந்தரமு லேது3; ப்ரத்யேகமுன ஜூடு3, நித்யுனி;
 • தொலி, ப4வ நாடகமுல, ஜேயு பாபமு தொலகு3னு; ஸுக2மு கலுகு3னு.
மனமே!
 • என் சொல்லைக் கேட்டு, எவ்வமயமும், முத்தி காணேன்; 'நல்லது' என்று சொல்லேன்;
 • பலவிதமான (வேத) கருமங்களில் உட்பொருள் அறிந்துகொள்; அரியைக் கலந்து கொள்;
 • உலகோர் தமது நெறியொன்றே (உண்டு) என்பர்; ஒப்புக்கொள்ளாதே; மோசம் போகாதே;
 • திரும்பத்திரும்ப செக்கு மாடுகள்தான் சுற்றும்; கடந்து வா; அந்நெறிகளினால் என்ன பயன்?
 • அந்நெறிகளில் (சென்று) கட்டுப்பாட்டினையும், உண்மையினையும் மறந்து போகாதே;
 • போக்கு வேறில்லை; ஒவ்வொன்றிலும், காண்பாய் அழிவற்றோனை, யாவற்றையும் சாதித்தவனை;
 • (அங்ஙனம் கண்டால்) முன்னர், பிறவிக்கடலெனும் நாடகத்தில் செய்த பாவங்கள் தொலையும்; சுகம் உண்டாகும்;
(SrI rAma rAmASritulamu - sAvEri) Top
 • மேனு ப3லமு குலமு ஏல?
 • ராம ப4க்தி காரணமு, வெலயு ஸகல ஸித்3து4லு எல்ல வெண்ட வச்சு கானி.
  • நீட, காகி, மீனு முனுக3, நிரதமு உத3ய ஸ்நானமா?
  • தேட கனுலு, கொங்க3 கூர்ச, த்4யானமா?
  • பத்ரமுலனு மேயு மேக, ப3லமைன உபாஸமா?
  • சித்ர பக்ஷுலு எக3ய, ஸூர்ய, சந்த்3ருலகு ஸாம்யமா?
  • கு3ஹல, வேஷ கோடுலு உண்டே, கு3ணமு கல்கு3 மௌனுலா?
  • 3ஹனமுனனு, கோதுலு உண்டே, க4னமௌ வன வாஸமா?
  • ஜங்க3முலு, பலுகக உண்டே, ஸங்க3திகா3 மௌனுலா?
  • அங்க3மு முய்யனி பா3லுலு, அபுடு3, தி33ம்ப3ருலா?
 • வலசு, த்யாக3ராஜ வரது3 வர ப4க்துலு ஸேயு ப4க்தி, செலகு3, ஸகல ஜனுலகு எல்ல, செல்லின காஸு ஔனுகா3!
 • உடல் வலிமையும் குலமும் ஏன்?
 • இராமனின் பக்தி காரணமாக திகழும் அனைத்து சித்திகள் யாவும் பின் தொடருமன்றோ?
  • நீரில் காகமும் மீனும் மூழ்க, என்றும் காலைக் குளியலா?
  • தூய கண்களைக் கொக்கு குவிக்க, (அது) தியானமா?
  • இலைகளை மேயும் ஆடு, முழுப் பட்டினியா?
  • பல்வகைப் பறைவைகள் பறக்க, சூரிய சந்திரர்களுக்கு நிகரா?
  • குகையில் வேடமணிந்த கும்பலிருந்தால், குணமுடை முனிவர்களா?
  • காடுகளில் குரங்குகளிருந்தால், பெரும் வன வாசமா?
  • சங்கமர்கள் பேசாதிருந்தால், மொத்தமாக முனிவர்களா?
  • உடல் மூடாத சிறுவர்கள் அப்படியானால், திகம்பரர்களா?
 • காதலுடன், தியாகராசனுக்கருள்வோனின் உயர் தொண்டர்கள் செய்யும் பக்தி, திகழும் அனைத்து மக்கள் யாவர்க்கும் செல்லும் காசாகுமன்றோ!
(balamu kulamu - sAvEri) Top
நனு கன்ன தல்லி!
 • எல்ல வாரி த4னமுலு, அஸ்1வமுலு, மரி, எக்குவைன க3ட்டி மித்3தெ3லு, அன்னியு கல்ல கானி, கன்ன வாருலு காஞ்சு ஸுக2மு, ஸுன்ன அனுசுனு, உல்லமுனனு பா33 தெலுஸுகொண்டினி;
 • ஊரகே, த4னிகுல 3ஸம்பா4ஷணமு நேனு ஒல்ல;
 • மாயலு அனி தெலிஸி, ரஜ்ஜு பை உரக3 பு3த்3தி4 செந்த3னு ஏல?
 • பலுகு மஞ்சி கானி, பா3ந்த4வுலு, மரி, பா3வ, மரது3லு, அக்கலு, அன்ன, தம்முலு, கலிமி ஜூசு வாரு, லேமினி கனுல கான ராரு, அனுசுனு தலசுகொன்ன வெனுக, வாரி மாயல தக3ல ஜாலனு;
 • மரு, மரீசிகலனு ஜூசி, நீரு அனி ப்4ரமஸி, கந்து3ரா?
 • கனக பூ4ஷணமுல பெட்டி, மரியு, ஸொக3ஸு ஜேஸி, பாலு போஸி, பெஞ்சின தனுவு, ஸதமு காது3, நிர்மல தனமு இஞ்சுக லேது3 அனுசுனு அனுதி3னமு ஒனரிஞ்சு ஸத்-க்ரியல, நீகு அனி பல்கிதி;
 • அன்னிட நீவு அனி எரிகி3, வேல்புல வேரு அனி எஞ்சுது3ரா?
என்னை ஈன்ற தாயே!
 • எல்லோருடைய செல்வம், குதிரைகள், மற்றும் மிக்கு கெட்டியான மெத்தை வீடுகள் - இவை யாவும் பொய்யே யன்றி, (இவற்றை) உடையவர்கள் பெறும் சுகம் வெற்றென, உள்ளத்தில் நன்கு தெரிந்துகொண்டேன்;
 • வீணாக, செல்வந்தரின் கூற்றுக்களை நான் வெறுக்கவில்லை;
 • (இவை) மாயையென்றறிந்து, 'பழுதையில் பாம்பு' நோக்கு கொள்வதேனம்மா?
 • மொழி நல்லதல்லாத உறவினர்கள், மற்றும் மைத்துனர்கள், மைத்துனிகள், தமக்கையர், அண்ணன், தம்பியர் (ஆகியோர்), செல்வத்தை நோக்குவோர், வறுமையினைக் கண்ணால் காணமாட்டாரென நினைத்துக்கொண்ட பின்னர், அவர்தம் மாயையில் அகப்பட இயலேனம்மா!
 • மறையும், கானலைக் கண்டு நீரெனத்திகைத்து (உண்மையில்) (நீரினைக்) காண்பரோ?
 • தங்க நகைகள் அணிவித்து, மேலும் அலங்காரம் செய்து, பாலூற்றி வளர்த்த இவ்வுடல் நிலையற்றது, (இதனில்) தூயத் தன்மை சிறிதும் இல்லையென, அனுதினமும் (நான்) செய்யும் நற்பணிகளை உனக்கென உரைத்தேன்.
 • யாவற்றிலும் நீயென்றறிந்து, (பிற) கடவுளரை உன்னின்றும் வேறென எண்ணுவரா?
(kanna talli - sAvEri) Top
 • க்3ரஹ ப3லமேமி?
  • தேஜோ-மய, விக்3ரஹமுனு த்4யானிஞ்சு வாரிகி, நவ க்3ரஹ ப3லமேமி?
  • க்3ரஹ பீட3ல, பஞ்ச பாபமுலனு, ஆக்3ரஹமுலு க3ல, காம ஆதி3 ரிபுல, நிக்3ரஹமு ஜேயு, ஹரினி ப4ஜிஞ்சு, த்யாக3ராஜுனிகி, ரஸிக அக்3ரேஸருலகு, க்3ரஹ ப3லமேமி?
 • ஸ்ரீ ராம அனுக்3ரஹ ப3லமே ப3லமு.
 • கோள்களின் வலிமையெம்மாத்திரம்?
  • ஒளிமயமான (இராமனின்) திருவுருவத்தைத் தியானிப்போருக்கு, ஒன்பது கோள்களின் வலிமையெம்மாத்திரம்?
  • கோள்களின் பீடைகளை, ஐம்பாதகங்களை, விட்டகலாத, இச்சை முதலான உட்பகைவரை அழியச் செய்யும், அரியினைத் தொழும், இத்தியாகராசனுக்கும், ரசிகரில் தலைசிறந்தோருக்கும் கோள்களின் வலிமையெம்மாத்திரம்?
 • இராமனின் அருள் வலிமையே வலிமை.
(graha balamEmi - rEvagupti) Top
மனஸா!
 • ஸோ1பி4ல்லு ஸப்த ஸ்வர ஸுந்த3ருல ப4ஜிம்பவே.
 • நாபி4, ஹ்ரு2த், கண்ட2, ரஸன, நாஸ, ஆது3லயந்து3 ஸோ1பி4ல்லு ஸப்த ஸ்வர ஸுந்த3ருல ப4ஜிம்பவே.
  • 4ர ரு2க், ஸாம ஆது3லலோ,
  • வர கா3யத்ரீ ஹ்ரு23யமுன,
  • ஸுர, பூ4-ஸுர மானஸமுன,
  • ஸு14 த்யாக3ராஜுனியெட3
 • ஸோ1பி4ல்லு ஸப்த ஸ்வர ஸுந்த3ருல ப4ஜிம்பவே.
மனமே!
 • திகழும் ஏழு சுரங்களெனும் சுந்தரர்களை வழிபடுவாய்.
 • கொப்பூழ், இதயம், தொண்டை, நாக்கு, மூக்கு ஆகியவற்றினில் திகழும் ஏழு சுரங்களெனும் சுந்தரர்களை வழிபடுவாய்.
  • ஆதாரமான, ருக், சாம ஆகிய மறைகளிலும்,
  • புனித காயத்திரி (மந்திரத்தின்) இதயத்திலும்,
  • வானோர், மற்றும் அந்தணர் உள்ளங்களிலும்,
  • மங்களம் நிறை இத்தியாகராசனிடமும்
 • திகழும் ஏழு சுரங்களெனும் சுந்தரர்களை வழிபடுவாய்.
(SObhillu sapta svara - jaganmOhini) Top
மனஸா!
 • வினவே! மோஸ போகு; ஸத்-ஸஹவாஸமு விட3வகே.
 • ஸ்ரீ ராமுனி தெலியக, தலசக, மோஸ போகு.
  • அல்ப ஆஸ்1ரயமுன கல்கு3 வெஸனமுலு, கல்பாந்தரமைன போது3;
  • ஸே1ஷ தல்ப ஸ1யனுனி நெர நம்மிதே, ஸங்கல்பமெல்லனு ஈடே3ருனு.
  • 4ன தருணுலகு ஆஸி1ஞ்சுடெல்ல, வெனுக, தனுவுகு அலஸடே;
  • மனஸு சேத ஸேவ்யுனி தலசிதே, ஸு-மன ஸத்வமுனொஸகு3னே.
  • கௌ3ரவ ஹீன த4னிகுல காசுடயு, நேரமுலகு எட3மௌனு.
 • கா3ரவிஞ்சு த்யாக3ராஜ ஹ்ரு23ய ஆகா3ருனி.
மனமே!
 • கேளாயடி! மோசம் போகாதே; நல்லிணக்கத்தை விடாதேயடி!
 • இராமனை தெரிந்துகொள்ளாது, நினையாது மோசம் போகாதே.
  • அற்பப் புகலினால் உண்டாகும் துன்பங்கள் கற்பங்கள் பலவானாலும் தொலையாது;
  • அரவு அணையில் துயில்வோனை முழுதும் நம்பினால், நினைத்தவையெல்லாம் ஈடேறும்;
  • செல்வம், மற்றும் பெண்டிருக்கு ஆசைப்படுவதெல்லாம், பின்னர் உடலுக்கு இளைப்பே;
  • உள்ளத்தினால், வணங்கத்தக்கோனை நினைத்தால், உள்ளத் தூய்மையினை வழங்கிடுவானே.
  • கௌரவமற்ற செல்வந்தரிடம் காத்துக்கிடத்தல், தவறுகளுக்கு இடமாகும்.
 • தியாகராசனின் இதயத்தில் குடிகொண்டோனைக் காதலிப்பாய்;
(mOsa pOku - gauLipantu) Top
மனஸா!
  • ஸுமதுலௌ நருலனு ஜேரி,
 • நிஜ ஸுக2மனுப4விஞ்சுடகு, நீகு இதி3 ஸமயமு; ஏமரகே.
  • அந்தரங்க3முன கலுகு34யமுன,
  • ஆந்தரிக ப4க்தி மார்க3மு தெலிஸி,
 • ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ ஸன்னுதுனி ஜூட3 ஸமயமு; ஏமரகே.
மனமே!
  • மெய்யறிஞர்களாகிய மனிதர்களுடன் இணங்கி,
 • உண்மையான சுகத்தினை அனுபவிப்பதற்கு, உனக்கிதுவே தருணம். ஏமாறாதே.
  • உள்ளத்தினில் உண்டாகும் அச்சத்துடன்,
  • உட்புற பக்தி நெறியினைத் தெரிந்து,
 • தியாகராசன் மிக்கு போற்றுவோனை தரிசிக்க, தருணம் இதுவே; ஏமாறாதே.
(samayamu EmarakE - kalgaDa) Top
ஓ மனஸா!
 • மன ஸாமர்த்2யமு ஏமி?
 • ஸாகேத ராஜு, விஸ்1வமனே ரத2முன எக்கி, தன ஸாமர்த்2யமுசே, தானே நடி3பிஞ்செனே!
ஒ மனமே!
 • நமது திறமையென்ன?
 • சாகேத மன்னன் பேரண்டமெனும் தேரேறி, தனது திறமையினால், தானே (தேரை) நடத்துகின்றானே!
(manasA mana - vardhani) Top
ராம!
 • தெலிய லேரு, ப4க்தி மார்க3முனு.
  • இலனந்தட திருகு3சுனு, கலுவரிஞ்சேரு.
  • வேக3 லேசி, நீட முனிகி3, பூ4தி பூஸி, வேள்ளனெஞ்சி,
  • வெலிகி ஸ்1லாக4னீயுலை,
  • பா33 பைகமு ஆர்ஜன லோலுலு ஐரே கானி,
 • தெலிய லேரு, ப4க்தி மார்க3முனு.
இராமா!
 • தெரிந்திலரே, பக்தி நெறியினை.
  • புவியெங்கும் திரிந்துகொண்டு, பிதற்றினர்.
  • விடியற்காலை யெழுந்து, நீரில் மூழ்கி (யெழுந்து), நீறு பூசி, விரல்களை யெண்ணி,
  • வெளிப் பார்வைக்கு, போற்றத் தக்கோராகி,
  • நன்றாக பணம் ஈட்டும் ஆசைகொண்டவராகினரே யன்றி,
 • தெரிந்திலரே, பக்தி நெறியினை.
(teliya lEru rAma - dhEnuka) Top
ராம!
 • எவரு தெலியனு பொய்யெத3ரு?
 • விவரமு லேனி பூஜலு ஜேஸெத3ரு.
  • முத3முன, பருல ரூகலகு, பர ஸுத3துலகு ஆஸி1ஞ்சி,
  • தா கூடு3டகு, உத3ரமு நிம்புட கொரகு,
  • சால, ஊரனூர திரிகெ33ரு ஆவரகு.
  • கொன்ன தொத்துல மாட மீர லேக,
  • அன்ன, தம்முல, தல்லி, தண்ட்3ருல, நேரமு என்னுடே பனி கானி,
  • ஸாரமைன நீ பத3மு நம்மெத3ரா?
  • ஆலு, பி3ட்33லனு நம்மெத3ரு;
  • வாரிகி ஆஸி1ஞ்சி, பருல கொம்பலு முஞ்செத3ரு;
  • காலுனி வல்ல, நிண்டா3ரு கஷ்டமு ஜெந்தி3, பு4வினி புட்டெத3ரு.
  • பெத்33லதோ கல்லலாடி3,
  • பு3த்3தி4 லேனி த4னிகுல தா வேடி3,
  • வத்3து3 அன வாரிதோ மோடி3,
  • இட்லு ப்ரொத்3து3 போவுட கானி, பதிதுல கூடி3.
  • ஈஸுன மரியாத3 லேது3;
  • நிண்டு3 காஸு கல்கி3ன வானிகி அன்னிட வாது3;
  • ஆஸ நீயெட3 கல்க3 போது3;
  • நிஜ தா3ஸுலு எவரோ கன சேத காது3.
  • பன்னுக3, மனகே ஸ1க்தியனி,
  • அன்னி கல்லலு அனுசுனு, தொ3ங்க34க்தி;
  • இதி3 ஏடி விரக்தி?
  • இதி3யா பேத3 யுக்தி?
 • யோகு3லு மேனு எருக3 லேக,
 • தமகே க3தியனி த்4யானிந்துரு.
இராமா!
 • எவர் அறியலாயினர்?
 • விவரமற்ற வழிபாடுகள் செய்தனர்.
  • களிப்புடன், பிறர் பணத்திற்கு, பிற பெண்டிருக்கு ஆசைப்பட்டு,
  • தான் (அவற்றை) அடையவும், வயிறு நிரப்புவதற்கும்,
  • மிக்கு ஊரூராகத் திரிந்தனர், அதுவரை;
  • கொண்ட மனைவியரின் சொல் மீர இயலாது,
  • அண்ணன், தம்பியர், தாய், தந்தையரின் குற்றம் காண்பதுவே பணியன்றி,
  • சாரமான உனது திருவடியினை நம்பினரா?
  • இல்லாள், மக்களை நம்பினர்;
  • அவருக்கு ஆசைப்பட்டு, பிறர் குடும்பங்களைக் குலைத்தனர்;
  • நமனால் நிறைய துன்பமடைந்து, (பின்னர்) புவியில் பிறந்தனர்;
  • பெரியோர்களிடம் பொய் கூறி,
  • அறிவற்ற செல்வந்தர்களை தாம் இரந்து,
  • (அப்படி) வேண்டாம் என்றவரிடம் சினந்து,
  • இப்படியாக, வீழ்ந்தோருடன் கூடி, பொழுது போகுமேயன்றி;
  • பொறாமையினால் மரியாதை இல்லை;
  • மிக்கு செல்வம் படைத்தோனுக்கு, எதனிலும் வாது;
  • அன்பு உன்னிடம் தோன்றாது;
  • உண்மையான தொண்டவர்கள் எவரோ, காணக் கையாலாகாது;
  • தமக்கே மிக்கு வல்லமையென,
  • 'யாவும் பொய்'யென, கள்ள பக்தியுடன்,
  • ஈதென்ன பற்றின்மை?
  • இஃதா இவ்வேழையின் வழிமுறை?
 • யோகியர்கள் உடல் நினைவின்றி,
 • தமக்கே கதியென்று தியானிப்பர்.
(evaru teliyanu poyyedaru - punnAgavarALi) Top
ஸ்ரீ ராம!
 • இந்த பா4க்3யமனி நிர்ணயிம்ப, ப்3ரஹ்மா, இந்த்3ராது3ல தரமா?
  • மதி ஹீனுலைன,
  • நெம்மதி லேனி வாரைன,
  • அதி பாப க்ரு2துலைன,
  • என்னடிகி ஸத்33தி ரானி வாரைன,
  • ஸாரெகு, மாயா ஸம்ஸாரமந்து3, சால தூ3ரின வாரைன,
  • காம ஆது3ல பூரித மதுலைன,
  • நீது3 மர்மமு தெலியனி, கர்ம மார்கு3லைன,
  • 4ர்ம ரஹிதுலைன,
  • நினு மதி3 சிந்திஞ்சு ஸு-ஜனுல 2பூஜிஞ்சின வாரிகி,
  • ப்ரதி லேனி, நினு ஸன்னுதி ஸேயு ப4க்துல ஜத கூடி3ன வாரிகி,
  • நின்னு மனஸார நம்மின ஸுதா4 பூர சித்துல ஸேவ கோரின வாரிகி,
  • லோகமுலு நிர்மிஞ்சின, நீது31ர்மமு ஸ்மரியிஞ்சு, நிர்மல மதுல, ஸ1ர்மமு எஞ்சின வாரிகி,
 • இந்த பா4க்3யமனி நிர்ணயிம்ப, ப்3ரஹ்மா, இந்த்3ராது3ல தரமா?
இராமா!
 • இத்தனைப் பேறென நிர்ணயிக்க பிரமன், இந்திராதியருக்கும் தரமா?
  • அறிவிலிகளாயினும்,
  • நிம்மதியற்றவர்களாயினும்,
  • மிக்கு பாவம் செய்தோராயினும்,
  • என்றுமே நற்பேறு வாராதவராயினும்,
  • எந்நேரமும், மாயமான, சமுசாரத்தினில் மிகவும் நுழைந்தோராயினும்,
  • இச்சைகள் முதலானவை நிறை உள்ளத்தினராயினும்,
  • உனது மருமம் அறியாத கரும நெறியினராயினும்,
  • அறமற்றோராயினும்,
  • உன்னை மனதில் சிந்திக்கும், நன்மக்களை வழிபடுவோருக்கு,
  • மாற்றில்லா உன்னை நற்போற்றி செய்யும் தொண்டர்களின் இணக்கம் கொண்டோருக்கு,
  • உன்னை மனதார நம்பின, அமிழ்து நிறை சித்தத்தோரின் தொண்டு விழைவோருக்கு,
  • உலகங்களைப் படைத்த, உனது பெயரினை நினைந்திருக்கும், களங்கமற்ற உள்ளத்தோரின் மகிழ்ச்சியினைக் கருதுவோருக்கு,
 • இத்தனைப் பேறென நிர்ணயிக்க பிரமன், இந்திராதியருக்கும் தரமா?
(inta bhAgyamani - punnAgavarALi) Top
மனஸா!
 • ஸங்கீ3த ஞானமு, ப4க்தி வினா, ஸன்-மார்க3மு கலதே3.
 • ப்4ரு2ங்கி3, நடேஸ1, ஸமீரஜ, க4டஜ, மதங்க3, நாரத3 ஆது3லு உபாஸிஞ்சே ஸங்கீ3த ஞானமு, ப4க்தி வினா, ஸன்-மார்க3மு கலதே3.
  • ந்யாய அந்யாயமு தெலுஸுனு;
  • ஜக3முலு மாயா-மயமு அனி தெலுஸுனு;
  • து3ர்-கு3ண, காயஜ ஆதி3, ஷட்3-ரிபுல, ஜயிஞ்சு கார்யமு 3தெலுஸுனு.
மனமே!
 • இசையறிவு, பக்தியின்றி, நன்னெறி சேர்க்காதே.
 • பிருங்கி முனி, நடேசன், வாயு மைந்தன், குடமுனி, மதங்கர், நாரதர் ஆகியோர் வழிபடும் இசையின் அறிவு, பக்தியின்றி, நன்னெறி சேர்க்காதே.
  • நியாயம், அந்நியாயம் தெரியும்,
  • உலகங்கள் மாயை மயமெனத் தெரியும்,
  • தீய குண காமம் முதலான ஆறு (உட்)பகைவரை வெல்லும் வகை தெரியும்.
(sangIta jnAnamu - dhanyAsi) Top
ராம!
 • 3ட்டு கான ரானி கு3ண்ட; பட்டுக தா3ட நீ பேரு தெப்பண்ட;
 • காமாதி3 நக்ர பா34 தீர்ப, நீ சேதி சக்ரமு லேதா3?
 • சல சித்தமு அனு அலலகு, செலகு3 நீ வாம ஹஸ்தமு வைரியகு3னு;
 • மத3 மத்ஸரமுலு அனு க3ஜமுலகு, நீ பத3 கமல அங்குஸ1 ரேக2 அங்குஸ1மு;
 • ஸோ1காது3லு அனு பர்வதமுலகு, நீ கர அங்கித வஜ்ர ரேக2 வஜ்ரமு;
 • அஹம் அனு ஜட3த்வம் அணசி ப்3ரோவ, ஸஹஜமௌ நீ சேதி ஸ1ரமுலு லேவா?
 • து3ஷ்-கர்மமு அனு கொண்ட3லெக3ய ஸேய, நிஷ்-கல்மஷ பவனஜுடு3ண்டு3;
 • ஜனன, மரணமு அனு ஸுடி3னி நில்ப, க4னமைன நீ ஆக்3ஞ காத3னு வடி3னி?
 • ஜாதிகி ஒகரு கூடி3னாரமு; ப்ரீதி சேத தெலுஸுகொண்டிமி நாம ஸாரமு;
 • பன்னுக34வமு அதி கோ4ரமு; நின்னு வினா அன்ய தை3வமுலனு கோரமு.
இராமா!
 • கரை காணமுடியாத கடல்; பற்றிக்கொண்டு தாண்டுவதற்கு, உனது பெயர் தெப்பமாம்!
 • இச்சை முதலான முதலைகளின் தொல்லைகளைத் தீர்க்க, உனது கை ஆழியுண்டன்றோ!
 • நிலையற்ற மனமெனும் அலைகளுக்கு, ஒளிரும், உனது இடது கை எதிரியாகும்;
 • செருக்கு, பொறாமையெனும் யானைகளுக்கு உனது கமலத் திருவடியின் வளைந்த கோடுகள் அங்குசமாகும்;
 • துயரங்கள் ஆகியவை எனும் மலைகளுக்கு, உனது கைகளிலுள்ள ஆழ்ந்த கோடுகள் குலிசமாகும்;
 • 'நான்' எனும் அறிவீனத்தையடக்கி, (என்னைக்) காக்க, இயற்கையான உனது கையம்புகளுண்டன்றோ!
 • தீவினைகளெனும் மலைகளைப் பறக்கடிக்க, களங்கமற்ற, வாயு மைந்தன் உண்டு;
 • பிறப்பு இறப்பெனும் சுழலை நிறுத்த, வல்லமைமிகு உனது ஆட்சியன்றோ, காலத்தின் மீது!
 • சாதிக்கொருவர் கூடினோம்; காதலுடன், தெரிந்துகொண்டோம் (உனது) பெயரின் சாரத்தினை;
 • நேர்த்தியான பிறவிக்கடல் மிக்கு கோரமானது; உன்னைத் தவிர மற்ற கடவுளரை வேண்டோம்.
(SrI rAma dAsa - dhanyAsi) Top
ஸ்ரீ ராம!
  • கு3ருவு சில்ல கி3ஞ்ஜ,
  • கு3ருவே ப்4ரமரமு,
  • கு3ருடே3 பா4ஸ்கருடு3,
  • கு3ருடே34த்3ருடு3,
  • கு3ருடே3 உத்தம க3தி,
 • கு3ருவு நீவு அனுகொண்டி.
இராமா!
  • குரு தேற்றாக்கொட்டை;
  • குருவே குளவி;
  • குருவே பகலவன்;
  • குருவே மங்களமானவன்;
  • குருவே உத்தமமான புகல்;
 • குரு நீயெனக் கருதினேன்.
(nI cittamu niScalamu - dhanyAsi) Top
மனஸா!
 • த்4யானமே வரமைன க3ங்கா3 ஸ்நானமே.
  • வான நீட முனுக3 முனுக3, லோனி வஞ்சன த்3ரோஹமனு கர போனா?
  • பர த4ன, நாரீமணுலனு தூ3ரி, பர நிந்த3ல, பர ஹிம்ஸல மீரி, த4ரனு வெலயு, ஸ்ரீ ராமுனி கோரி,
 • த்யாக3ராஜு தெலுஸுகொன்ன ராம த்4யானமே வரமைன க3ங்கா3 ஸ்நானமே.
மனமே!
 • தியானமே புனித கங்கை நீராடலாகுமே.
  • மழை நீரில் நனைய நனைய, உள்ள, வஞ்சனை, துரோகமெனும் கறைகள் போமோ?
  • பிறர் பொருள், பெண்மணிகளை வெறுத்து, பிறரைத் தூற்றல், பிறரை துன்புறுத்தலை மீறி, புவியில் ஒளிரும் இராமனை வேண்டி,
 • தியாகராசன் தெரிந்துகொண்ட இராம தியானமே புனித கங்கை நீராடலாகுமே.
(dhyAnamE - dhanyAsi) Top
 • எட்ல கனுகொ3ந்து3னோ ஸ்ரீ ஹரினி, நேனு?
  • 4ரலோ கலுகு3 ஸம்பத3ல ரோஸி, தனுவுனு மரசி, ஹரினி கூடு3 மஹாராஜுலகு கா3க, எட்ல கனுகொ3ந்து3னோ ஸ்ரீ ஹரினி?
  • மலயனி மத3முன தெலியகுண்டினி;
  • ஈ ஜன்மமு, ஈ பா4க்3யமு, ஈ ஸொம்முலு எல்ல ப்ரயோஜனமா?
 • எப்படிக் கண்டுகொள்வேனோ அரியை, நான்?
  • புவியிலுள்ள செல்வங்களை வெறுத்து, உடலினை மறந்து, அரியைக் கூடும் பெருந்தகைகளுக்கன்றி, எப்படிக் கண்டுகொள்வேனோ அரியை?
  • விட்டகலாத செருக்கினால் அறியாதிருந்தேன்;
  • இப்பிறவி, இப்பேறு, இந்த சொத்துக்கள் யாவும் பயன் படுமோ?
(eTla kanugondunO - ghaNTA) Top
ஓ மனஸா!
 • ஸமயமு தெலிஸி, புண்யமுலு ஆர்ஜிஞ்சனி குமதி, உண்டியேமி, போயியேமி?
 • ஸாரமௌ, கவிதல வினிஸ வெர்ரிவாடு3 ஸந்தோஷபடி3 ஏமி, பட3க ஏமி?
 • சேரெடே3ஸி, கு3ட்3டி3 கன்னுலு, பா3கு33 தெரசி ஏமி, தெரவகுண்டி3ன ஏமி?
 • துரக வீதி2லோ, விப்ருனிகி பானக பூஜ, நெரய ஜேஸி ஏமி, ஸேயகுண்டி3 ஏமி?
 • 4ரனு ஈனி த4ன கோட்லகு யஜமானுடு3, தா ப்3ரதிகி ஏமி, த3ய்யமைனன ஏமி?
 • பத3மு, த்யாக3ராஜ நுதுனிபை கானிதி3, பாடி3 ஏமி, பாட3குண்டி3ன ஏமி?
 • ஏத3னு, ஸ்ரீ ராம ப4க்தியு லேனி நர ஜன்மமு எத்தி ஏமி, எத்தகுண்டி3ன ஏமி?
ஓ மனமே!
 • சமயமறிந்து, நல்வினையீட்டாத அறிவிலி இருந்தென்ன, போயென்ன?
 • சாரமான கவிதைகளைக் கேட்டு, பித்தன் களிப்பு உற்றாலென்ன, உறாவிடிலென்ன?
 • அகன்ற, பார்வையற்ற கண்கள், நன்கு திறந்தென்ன, திறவாதிருந்தென்ன?
 • துலுக்கர் வீதியினில், அந்தணனுக்கு, பானக பூசை நிறையச் செய்தென்ன, செய்யாதிருந்தென்ன?
 • புவியினில், ஈயாத செல்வம் கோடிகளுக்கு உரியவன், தான் பிழைத்தாலென்ன, பேயானாலென்ன?
 • பாடல், தியாகராசன் போற்றுவோன் மீது அல்லாதாகில், பாடியென்ன, பாடாதிருந்தென்ன?
 • என்னவாகிலும், இராமனின் பக்தியற்ற மனிதப் பிறவி எடுத்தென்ன, எடுக்காதிருந்தாலென்ன?
(samayamu telisi - asAvEri) Top
த்யாக3ராஜார்சித பத3 யுக3!
 • நம்மக நே மோஸ போது3னு, அடரா?
  • து3ர்விஷயம்முலு, மனஸுன, தூ3ரக சேஸே நினு,
  • 4ன, தனய, களத்ர ஆது3லு, தமத3னி பு3த்3தி4 ஈயனி நினு,
  • இந்த்3ரியம்முலகு ஆஹ்லாத3மு இச்சே ரூபமு க3ல நினு,
  • பொ3ம்ம இண்ட்3லு கானி, நெர நம்மகு ப4வமுனு, அனு நினு,
  • நெம்மதி3 லேனி ஜனன மரணம்முல தொலகி3ஞ்சே நினு,
 • நெர நம்மக நே மோஸ போது3னு, அடரா?
தியாகராசன் தொழும் திருவடி இணையோனே!
 • உன்னை நம்பாது நான் மோசம் போவேன், அப்படித்தானே, ஐயா?
  • தீய விடயங்கள் மனதினில் நுழையாது செய்யும் உன்னை,
  • செல்வம், மக்கள், மனைவி ஆகியவற்றினை தமதெனும் எண்ணம் தராத உன்னை,
  • புலன்களுக்குக் களிப்பு ஊட்டும் உருவமுடைய உன்னை,
  • பொம்மை வீடேயன்றி, சிறிதும் நம்பாதே உலக வாழ்க்கையை யெனும் உன்னை,
  • நிம்மதியற்ற பிறப்பு, இறப்புகளினை யொழிக்கும் உன்னை,
 • முழுதும் நம்பாது நான் மோசம் போவேன், அப்படித்தானே, ஐயா?
(nammaka nE mOsa - asAvEri) Top
 • ஹரி அனுவாரி ஸரி எவ்வரே?
  • பலு வித4முல தலபுல ரோஸி,
  • நிலவரமகு34க்தியு ஜேஸி,
  • மலயனி மத பே43மு கோஸி,
  • கரகு3சு மதி3லோ காமிஞ்சி,
  • ஹரி சரணமுலனு ஹ்ரு23யமுன உஞ்சி,
  • வர ஸு1க முக24னமனி எஞ்சி,
 • ஹரி அனுவாரி ஸரி எவ்வரே?
  • ஈ ஸுக2மு எருக3னி ஜன செலிமி, வாஸுகி விஸமே, மரி, கொலிமி,
  • நிஜ தா3ஸுல ஸம்பா4ஷண ப3லிமி.
 • ஹரி அனுவாரி ஸரி எவ்வரே?
 • 'அரி' யென்பவருக்கீடு எவரே?
  • பல விதமான எண்ணங்களை வெறுத்து,
  • நிலையான பக்தி செய்து,
  • வளையாத மத வேறுபாடுகளை யறுத்து,
  • உருகிக்கொண்டு உள்ளத்தினில் காதலித்து,
  • அரியின் திருவடிகளை இதயத்தினிலிருத்தி,
  • உயர் சுகரின் சொற்செல்வமென்று எண்ணி,
 • 'அரி' யென்பவருக்கீடு எவரே?
  • இந்த சுகத்தினை யுணராத மக்களின் நட்பு வாசுகி நஞ்சேயென, மேலும் சூளையென,
  • உண்மையான தொண்டர்களுடன் உரையாடல் வலிமையென (எண்ணி),
 • 'அரி' யென்பவருக்கீடு எவரே?
(hariyanuvAri - tODi) Top
ஓ மனஸா!
 • ரூகலு பதி3 வேலு உன்ன, சேரெடு3 நூகலு க3தி கானி;
 • கோகலு வெய்யி உன்ன, கட்டுகொனுடகு ஒகடி கானி;
 • ஊரு ஏலின, தா பண்டு3ட, மூடு3 மூர தாவு கானி;
 • நூரு ப4க்ஷணமுலு அப்3பி3ன, எந்தோ நோடிகி அந்த கானி;
 • ஏரு நிண்டு33 பாரின, பாத்ரகு தகு3 நீரு வச்சு கானி;
 • ஹரினி, த்யாக3ராஜ ஸன்னுதுனி மரவகே.
ஓ மனமே!
 • பணம் பத்தாயிரம் இருந்தாலும், கையளவு நொய்யே கதியன்றோ?
 • ஆடைகள் ஆயிரம் இருந்தாலும், உடுத்துக்கொள்வதற்கு ஒன்றேயன்றோ?
 • ஊராண்டாலும், தான் படுத்தல் மூன்று முழ இடமேயன்றோ?
 • நூறு உண்டிகள் கிடைத்தாலும், எத்தனையோ வாய்க்கு அத்தனையேயன்றோ?
 • ஆறு நிரம்பிப் பாய்ந்தாலும், பாத்திரத்தளவே நீர் கொள்ளுமன்றோ?
 • அரியினை, தியாகராசன் போற்றுவோனை மறவாதே.
(rUkalu padi vElu - dESiya tODi) Top
ஓ மனஸா!
 • ப்ரொத்3து3 பொய்யெனு;
 • ஸ்ரீ ராமுனி பூனி ப4ஜிம்பவே.
  • நித்3து3ர சேத கொன்னாள்ளு;
  • விஷய பு3த்3து4ல சேத கொன்னாள்ளு;
  • ப்ரொத்3து3ன லேசி, த்ரி-தாபமுலனு நருல பொக3டி3 பொக3டி3 கொன்னாள்ளு;
  • பட்டி எத்3து3 ரீதி, கன்ன தாவுல பு4ஜியிஞ்சி, ஏமி தெலியக கொன்னாள்ளு;
  • முத்3து33 தோசு, ப4வ ஸாக3ரமுன, முனிகி3, தேலுசு கொன்னாள்ளு;
  • பத்3து3 மாலின, பாமர ஜனுலதோ, வெர்ரி பலுகுலாடு3சு கொன்னாள்ளு;
  • முத3முன, த4ன, தனய, ஆகா3ரமுலு ஜூசி, மத3மு சேத கொன்னாள்ளு;
  • அந்து3, செத3ரின, அந்த ஸோ1க அர்ணவ க3துடை3, ஜாலி ஜெந்து3டயு கொன்னாள்ளு;
  • எத3டி பச்ச ஜூசி, தாள லேக, தானு இலனு திருகு3ட கொன்னாள்ளு;
  • முதி3, மதி3 தப்பின, வ்ரு2த்34 தனமுசே, முந்து3, வெனுக தெலியகயே கொன்னாள்ளு;
  • யாகா3தி3 கர்மமு ஸேயவலெனு அனு அலஸட சேத கொன்னாள்ளு;
  • அந்து3, ராக3, லோப4முலதோனு, அபராத4முல ஜேஸி, ராஜஸமுன கொன்னாள்ளு;
  • பா3கு33, நாம கீர்தனமுலு ஸேயுடே, பா4க்3யமு அனக கொன்னாள்ளு;
  • த்யாக3ராஜ நுதுடை3ன, ஸ்ரீ ராமுனி தத்வமு தெலியகயே கொன்னாள்ளு.
 • ப்ரொத்3து3 பொய்யெனு;
 • ஸ்ரீ ராமுனி பூனி ப4ஜிம்பவே.
ஓ மனமே!
 • பொழுது போனது;
 • இராமனை விரதம் பூண்டுத் தொழுவாய்.
  • உறக்கத்துடன் சில நாள்;
  • விடய எண்ணங்களுடன் சில நாள்;
  • காலையெழுந்து, மூவாசையினால் மனிதர்களைப் புகழ்ந்து புகழ்ந்துச் சில நாள்;
  • பட்டி மாடு போன்று, கண்ட இடங்களில் உண்டு, ஏதுமறியாது சில நாள்;
  • அழகாகத் தோன்றும் பிறவிக் கடலினில் மூழ்கி, மிதந்துச் சில நாள்;
  • முறை தவறிய தீய மக்களுடன், மூடத்தனமான உரைகளாடிச் சில நாள்;
  • களிப்புடன், செல்வம், மக்கள், வீடுகளை நோக்கி, செருக்குடன் சில நாள்;
  • அதனில் சிந்திய அத்தனைத் துயரக்கடலில் உழல்வோனாகி, துன்பமடைதல் சில நாள்;
  • எதிர்ப் பச்சையினை கண்டு, பொறுக்க மாட்டாது, தான் உலகினில் திரிதல் சில நாள்;
  • முடிவில், அறிவு தவறிய முதுமையுடன் முன்பின் தெரியாமலே சில நாள்;
  • வேள்வி முதலிய கருமங்கள் இயற்ற வேணுமெனும் அலைச்சல்களுடன் சில நாள்;
  • அதனில், பற்று, பேராசைகளுடன் குற்றங்களிழைத்து, இராசத குணத்துடன் சிலநாள்;
  • சிறக்க, (இறைவனின்) நாம கீர்த்தனை செய்தலே பேறெனாது சில நாள்;
  • தியாகராசன் போற்றுவோனாகிய, இராமனின் தத்துவம் அறியாமலே சில நாள்;
 • பொழுது போனது;
 • இராமனை விரதம் பூண்டுத் தொழுவாய்.
(proddu poyyenu - tODi) Top
தா31ரதீ2!
 • ஆஸ1 தீர, தூ3ர தே31முலனு ப்ரகாஸி1ம்ப ஜேஸின, ரஸிக ஸி1ரோமணி!
 • 4க்தி லேனி, கவி ஜால வரேண்யுலு, பா4வமெருக3 லேரு அனி, கலிலோன ஜனி, பு4க்தி, முக்தி கல்கு3னு அனி, கீர்தனமுல போ3தி4ஞ்சின, த்யாக3ராஜ கரார்சித!
 • நீ ரு2ணமு தீ3ர்ப நா தரமா?
தாசரதீ!
 • ஆசை தீர, தூர தேசங்களில் ஒளிரச் செய்த, இரசிகரின் முடிமணியே!
 • பக்தியற்ற, புலமைத்திறனில் சிறந்தோர், உள்ளப் பாங்கினை அறியமாட்டாரென, கலியினில் பிறந்து, உலக இன்பமும், முக்தியும் உண்டாகுமென, கீர்த்தனங்களைப் புகட்டிய, தியாகராசனின் கரங்களினால் தொழப் பெற்ற, தாசரதீ!
 • உனது கடனைத் தீர்க்க என்னால் இயலுமா?
(dASarathI nI RNamu - tODi) Top
ராம!
 • தப்பி, ப்3ரதிகி, போவ தரமா, கலிலோ?
  • முப்புன, விஷய தடாகமுன முனுக3க, த்3ரு24 மனஸை, தப்பி, ப்3ரதிகி, போவ தரமா?
  • கஞ்சு மொத3லு, லோஹ த4ன, கனகமுலனு ஜூசி, விஷமு அஞ்சு, மரியு, பெஞ்சிக அனுசு எஞ்சி, அண்டனி மனஸை, தப்பி, ப்3ரதிகி, போவ தரமா?
  • நங்க3 நாசுல மானகு3, அங்க3 வஸ்த்ரமுல பா33கு3, முங்க3ருலனு கனி, அந்தரங்க3முனனு ஆஸி1ஞ்சக, தப்பி, ப்3ரதிகி, போவ தரமா?
  • ஜாஜி, மல்லெ, மந்தா3ர, ஸரோஜமுலனு, மனஸார, ராஜ பத2முசே, த்யாக3ராஜ நுதுனி பூஜிஞ்சக, தப்பி, ப்3ரதிகி, போவ தரமா?
இராமா!
 • தப்பிப் பிழைத்துப் போகத் தரமா, கலியினில்?
  • முதுமையில், விடயங்களெனும் தடாகத்தினில் மூழ்காது, திடமான மனத்தினனாகி, தப்பிப் பிழைத்துப் போகத் தரமா? (அல்லது)
  • கொடிய, விடயங்களெனும் தடாகத்தினில் மூழ்காது, திடமான மனத்தினனாகி, தப்பிப் பிழைத்துப் போகத் தரமா?
  • வெண்கலம் முதலாக, உலோகச் செல்வமாகிய பொன் ஆகியவற்றைக் கண்டு, நஞ்சு எனவும், மேலும், கலவோடெனவும் எண்ணி, தீண்டாத மனத்தினனாகி தப்பிப் பிழைத்துப் போகத் தரமா?
  • பாசாங்கு செய்வோரின் இனிமையிலும், (பெண்களின்) அங்க, ஆடை ஒயிலிலும், மயிர்ச் சுருளல்களையும் கண்டு, உள்ளத்திலும் ஆசைப்படாது, தப்பிப் பிழைத்துப் போகத் தரமா?
  • சாதி மல்லி, மல்லிகை, மந்தாரம், தாமரை மலர்களினால் உளமார, உயர் பக்தி நெறியினில், தியாகராசன் போற்றுவோனை வழிபடாது (நமனிடம்) தப்பிப் பிழைத்துப் போகத் தரமா?
(tappi bratiki - tODi) Top
ஓ மனஸா!
 • கோடி நது3லு, த4னுஷ்கோடிலோன உண்ட33, ஏடிகி திரிகெ33வே!
 • ஸூடிக3, ஸ்1யாம ஸுந்த3ர மூர்தினி, மாடி மாடிகி ஜூசே மஹாராஜுலகு, கோடி நது3லு, த4னுஷ்கோடிலோன உண்ட33, ஏடிகி திரிகெ33வே!
  • 3ங்க3 நூபுரம்பு3னனு ஜனிஞ்செனு.
  • ரங்க3னி காவேரி கனி ராஜில்லெனு.
ஓ மனமே!
 • கோடி நதிகள் (ராமனின்) வில் நுனியிலிருக்க, ஆறுகளுக்குத் திரிகின்றாயே!
 • நேரிடையாக, கார்முகில் வண்ண எழிலுருவத்தோனை, அவ்வப்போது காணும் சான்றோருக்கு, கோடி நதிகள் (ராமனின்) வில் நுனியிலிருக்க, ஆறுகளுக்குத் திரிகின்றாயே!
  • கங்கை (அவன்) திருவடியில் பிறந்தாள்.
  • அரங்கனை, காவேரி கண்டு, புகழ்பெற்றாள்.
(kOTi nadulu - tODi) Top
த்யாக3ராஜ ஸன்னுத!
 • கத்33னு வாரிகி, கத்3து3 கத்33னி மொரலனிடு3, பெத்33ல மாடலு, நேடு3 அப3த்34மௌனோ?
  • நித்3து3ர நிராகரிஞ்சி, முத்3து33 தம்பு3ர பட்டி, ஸு1த்34மைன மனஸுசே, ஸு-ஸ்வரமுதோ, பத்3து3 தப்பக ப4ஜியிஞ்சு, ப4க்த பாலனமு ஸேயு, தத்33ய-ஸா1லிவி நீவு.
தியாகராசன் போற்றுவோனே!
 • உண்டென்போருக்கு, உண்டுண்டென முறையிடும், பெரியோரின் சொற்கள் இன்று பொய்யாகுமோ?
  • உறக்கத்தினைப் புறக்கணித்து, அழகாக தம்புரா பிடித்து, தூய உள்ளத்துடனும், இனிய சுரத்துடனும், நியமம் தவறாது, பஜனை செய்யும் தொண்டர்களைப் பேணும் அக் கருணையுள்ளத்தோன் நீ.
(kaddanu vAriki - tODi) Top
மனஸ!
 • த்யாக3ராஜு மாட வினி, கட3 தேர ராதா3?
  • எட3 லேக, ப4ஜன ஜேஸி, நீயெட3 கல்கு3, நிஜ, த3ப்33ரல தெலிஸி, கட3 தேர ராதா3?
  • 2ல சித்த, 2லௌகிகமு அனே, ஸ்1ரு2ங்க2லமந்து333லகனே, உலூக2ல ப3த்3து4னிகி நிஜ தா3ஸுடை3, வெலஸில்லு.
மனமே!
 • தியாகராசனின் சொல்லினைக் கேட்டு கடைத்தேறலாகாதா?
  • இடைவிடாது பஜனை செய்து, உன்னிடம் உள்ள உண்மை, பொய்களினைத் தெரிந்து, கடைத்தேறலாகாதா?
  • இழிந்த எண்ண, உலகியல் எனும் சங்கிலியினில் சிக்காது, உரலில் கட்டுண்டவனின் உண்மைத் தொண்டனாகித் திகழ்வாய்.
(kaDa tEra - tODi) Top
 • ஸ்ரீ ராம ஸ்வாமி கருண லேனி வாரு, இலலோ, ஏமி ஜேஸிதேனேமி?
 • காம, மோஹ தா3ஸுலை, ஸ்ரீ ராமுனி கட்டு தெலிய லேனி வாரு, இலலோ, ஏமி ஜேஸிதேனேமி?
  • ஸவமு ஜேஸிதேனேமி?
  • கலிமினி, புத்ரோத்ஸவமு கலிகி3தேனேமி?
  • பு4விலோ அன்ய பீ3ஜ ஜனிதுனி கொனியேமி?
  • மேட3 கட்டிதேனேமி?
  • அந்து3ன லாந்த3ரு ஜோடு3 கட்டிதேனேமி?
  • சேடி3யலனு மெப்பிஞ்ச தெலிஸிதேனேமி?
  • இம்மு கலிகி3தேனேமி?
  • இல்லாலிகி ஸொம்மு பெட்டிதேனேமி?
  • கம்ம வில்து கேளினி தெலிஸியேமி?
  • ராஜ்யமேலிதேனேமி?
  • 3ஹு ஜனுலலோ பூஜ்யுலைதேனேமி?
  • ஆஜ்ய ப்ரவாஹமுதோ அன்னமிடி3தேனேமி?
  • கு3ருவு தானைதேனேமி?
  • கண்டிகி மேனு கு3ருவை தோசிதேனேமி?
  • வர மந்த்ரமு அன்யுலகு உபதே3ஸி1ஞ்சிதேனேமி?
 • வர த்யாக3ராஜ நுத, ராமுனி த3ய லேனி வாரு, இலலோ, ஏமி ஜேஸிதேனேமி?
 • இராம சுவாமியின் கருணையற்றோர், புவியினில், என்ன செய்தாலென்ன?
 • காம, மோகத்திற்கு அடிமைகளாகி, இராமனின் கட்டினை அறியாதவர், புவியினில், என்ன செய்தாலென்ன?
  • வேள்விகள் இயற்றினாலென்ன?
  • சொத்துக்கு மக்கட் செல்வம் உண்டானாலென்ன?
  • புவியில் பிறருக்குப் பிறந்தவனை தத்து எடுத்தாலென்ன?
  • மேடை கட்டினாலென்ன?
  • அதனில் லாந்தர் ஜோடு கட்டினாலென்ன?
  • வனிதையரை மெச்சத் தெரிந்தாலென்ன?
  • உலக இன்பங்கள் உண்டானாலென்ன?
  • இல்லாளுக்கு நகைகள் இட்டாலென்ன?
  • கரும்பு வில்லோன் கேளிக்கைகள் தெரிந்தாலென்ன?
  • அரசாண்டாலென்ன?
  • வெகு மக்களிடை வணங்குதற்குரியோன் ஆனாலென்ன?
  • நெய் வழிந்தோட அன்னமிட்டாலென்ன?
  • தான் ஆசான் ஆகினாலென்ன?
  • கண்ணுக்குத் (தனது) மேனி செழிப்பாகத் தோன்றினாலென்ன?
  • உயர் மந்திரங்களை மற்றவருக்கு உபதேசித்தாலென்ன?
 • உயர் தியாகராசன் போற்றும், இராமனின் தயையற்றோர், புவியினில், என்ன செய்தாலென்ன?
(Emi jEsitE - tODi) Top
ஓ மனஸ!
 • எந்து3கு சபலமு? வினவே நா மனவினி.
 • முந்த3டி வலெ, ப4க்துல போஷிஞ்சுடகு, எந்து3 தா3கி3னாடோ3! ஈட3கு ரானு, என்னடு33ய வச்சுனோ!
  • அல நாடு3, கனக கஸி1பு, நிண்டா3ரு சலமு ஜேஸி, ஸுதுனி, ஸகல பா34ல பெட்டக3, மதி3னி தாளக, நிஸ்1சலுடை3ன, ப்ரஹ்லாது3 கொரகு, கம்ப3மு லோபல உண்ட33 லேதா3?
  • முனு, வாரி வாஹ வாஹன தனயுடு3, மத3முன, ரவிஜுனி சால கொட்டுட ஜூசி, மனஸு தாள ஜால லேக, ப்ரேமமுன, பாலனமு ஸேய, தாள தருவு மருகு3ன நில்வக3 லேதா3?
 • ஆ ரீதி, நேடு, எந்து3 தா3கி3னாடோ3! ஈட3கு ரானு, என்னடு33ய வச்சுனோ!
  • தொலி ஜன்மமுல நாடு3 ஜேஸின து3ஷ்கர்மமுலனு அணக3னு ஸேய,
  • ஆரு ஸ1த்ருலனு பட்டி, பொடி3 ஸேய, அதி3யு கா3க,
  • இலனு, சஞ்சல விரஹித நிஜ ப4க்த ஜனுலனு, த்யாக3ராஜுனி ரக்ஷிம்ப,
 • நேடு, எந்து3 தா3கி3னாடோ3! ஈட3கு ரானு, என்னடு33ய வச்சுனோ!
ஓ மனமே!
 • ஏன் தடுமாற்றம்? கேள், எனது வேண்டுகோளினை.
 • முன்னாள் போன்று, தொண்டர்களைப் பேணுவதற்கு எங்கு ஒளிந்துள்ளானோ! இங்கு வர என்று தயை வருமோ!
  • அன்று, இரணியகசிபு, நிறைய சூழ்ச்சிகள் செய்து, (தனது) மகனுக்கு அனைத்து தொல்லைகளும் இழைக்க, உள்ளத்தினில் பொறுக்காது, உறுதியான பிரகலாதனுக்காக, கம்பத்தின் உள்ளே யிருக்கவில்லையா?
  • முன்னம், முகில் வாகனன் மைந்தன், செருக்கோடு, பரிதி மைந்தனை மிக்குப் புடைக்கக் கண்டு, மனது பொறுக்க இயலாது, கனிவுடன் காப்பதற்கென, பனை மரத்தின் மறைவினில் நிற்கவில்லையா?
 • அவ்வகையில், இன்று எங்கு ஒளிந்துள்ளானோ! இங்கு வர என்று தயை வருமோ!
  • முற்பிறவிகளின் போது செய்த தீய செயல்களை அடக்கவும்,
  • ஆறு உட்பகைவரைப் பற்றித் தூளாக்கவும், அஃதன்றி,
  • இவ்வுலகில் சஞ்சலமற்ற, உண்மையான தொண்டர்களையும், தியாகராசனையும் காக்கவும்,
 • இன்று எங்கு ஒளிந்துள்ளானோ! இங்கு வர என்று தயை வருமோ!
(endu dAginADO - tODi) Top
நாராயண!
 • நஸ்1வரமைன, த4ன, அஸ்1வமுலனு, நே விஸ்1வஸிஞ்ச; ஹரி ஹரி.
 • கோடீஸு1ல கனி, ஸாடி லேனி, பல்கு போ3டினி ஒஸகி3, மும்மாடிகி, வேட3னு.
 • ஆஸ1 பிஸா1ச ஆவேஸ1மு கலுகு3, த4னேஸு1ல காசெடு3 தே31மு ஏலனு?
 • தூ3ரெடு3 பனுலகு தூ3ரெத3ரு; கட3 தேரெடு3 பனுலனு தேரே மனஸுகு.
 • தொலி தா ஜேஸின ப2லமே கலத3னி, இலனு எஞ்சனி மர்த்யுல செலிமி எந்து3கு?
 • நோரு எப்புடு3, நீ பேரே பலுகனி; வேரே எவருன்னாரே?
 • மித்ர குலேஸ1 சரித்ர (ராமாயண) ரஸிக ஜன மித்ரமு கோருது3.
 • நா ஜூபுலு, மீ நாஜூகு தனமுனே ஜூட3னி.
நாராயணா!
 • நிலையற்ற, செல்வம், வாகனங்களை நான் ஒரு நாளும் நம்பமாட்டேன்.
 • கோடீசுவரர்களைக் கண்டு, ஒப்பற்ற நாமகளினை யளித்து, உறுதியாக வேண்ட மாட்டேன்.
 • ஆசைப் பிசாசுகளின் ஆவேசம் கொண்ட செல்வந்தர்களைப் பேணும் நாடு (எனக்கு) எதற்கு?
 • வெறுக்கத் தக்கப் பணிகளில் ஈடுபடுவர்; கடைத் தேறும் பணிகளைக் கொண்டுவாராரே உள்ளத்திற்கு.
 • முன்னம் தான் செய்வினையின் பயனே கிடைக்குமென இங்கு எண்ணாத மனிதரின் நேசமெதற்கு?
 • (எனது) நாவெப்போழ்தும் உனது பெயரினையே உரைக்கட்டும்; வேறே எவருளரே?
 • பரிதி குலத் தலைவனின் சரிதத்தினை (ராமாயணத்தினை) விரும்புவோரின் நட்பு கோருவேன்.
 • எனது பார்வை உமது நேர்த்தியினையே காணட்டும்.
(nArAyaNa hari - yamunA kalyANi) Top
 • 4ஜரே ரகு4வீரம்;
  • அன்னியு பனிகொதி3கெ3னா? இடு அடு 2 திரிகி3ன தெலிஸெனா?
  • நீவு து3ராஸல ரோஸி, பர நிந்த3னலு எல்லனு பா3ஸி,
  • பஞ்சேந்த்3ரியமுலனு அணசு; ப்ரபஞ்ச ஸுக2மு விஸமு அனுசு,
  • வேரு பனுலகு போக, கோ3-முக2 வ்யாக்4ரமு சந்த3மு காக,
  • தப்பு தண்டலனு மானி, ப4வ தரணமுனனு மதி3 பூனி,
  • கர்மமு ஹரிகி ஒஸங்கி3, ஸத்-கார்யமுலந்து3 உப்பொங்கி3,
  • 4க்தி மார்க3முனு தெலிஸி, நிஜ பா43வதுல ஜத கலஸி,
  • மாயா ரஹிதுனி கொலிசி, நீ மனஸுன ராமுனி தலசி,
  • காமாது3லனு ஏகிஞ்சி, நீ கார்யமுலனு ஸாதி4ஞ்சி,
  • ராஜ அதி4புகா3 வெலஸி, த்யாக3ராஜ வரது33னி தெலிஸி,
 • 4ஜரே ரகு4வீரம்.
 • பஜிப்பாயடா, இரகுவீரனை, அம்புகள் நிறைந்த, தசரத குமாரனை;
  • அனைத்துமே பணிக்குதவுமா?
  • இங்கும் அங்கும் திரிந்தும் தெரிந்ததா?
  • நீ தீய ஆசைகளைத் துறந்து,
  • பிறரைப் பழித்தல் யாவற்றினையும் விடுத்து,
  • ஐம்புலன்களை யடக்கு;
  • பிரபஞ்ச சுகம் நஞ்சென (எண்ணி),
  • வேறு பணிகளுக்குச் செல்லாது,
  • பசு-முகப் புலி போன்றாகாது,
  • தப்பு தண்டல்களை விடுத்து,
  • பிறவிக் கடல் கடத்தலை உள்ளத்தில் விரதம் பூண்டு,
  • கருமங்களை அரிக்கு அர்ப்பித்து,
  • நற்பணிகளில் பெருமிதமுற்று,
  • பக்தி நெறியினைத் தெரிந்து,
  • நிசமான பாகவதர்களுடன் இணக்கம் கொண்டு,
  • மாயையினுக்கு அப்பாற்பட்டோனைத் தொழுது,
  • உனது மனத்தினில் இராமனை நினைந்து,
  • காமம் ஆகியவற்றினைப் பழித்து,
  • உனது காரியங்களினை நிறைவேற்றி,
  • மன்னாதி மன்னனாக விளங்கியவனே தியாகராசனுக்கருள்வோனெனத் தெரிந்து,
 • பஜிப்பாயடா, இரகுவீரனை.
(bhajarE raghuvIraM - kalyANi) Top
மனஸா!
 • அஜ, ருத்3ராது3லகு, பூ4-ஸுராது3லகு அருதை3ன, ராம ப4ஜன ஸேயவே, பரம ப4க்திதோ;
 • நாத3 ப்ரணவ ஸப்த ஸ்வர, வேத3, வர்ண, ஸா1ஸ்த்ர, புராணாதி3 சதுஷ்-ஷஷ்டி களல பே43மு கலிகே3, மோத3கர ஸ1ரீரமெத்தி, முக்தி மார்க3முனு தெலியனி, வாத3 தர்கமேல?
மனமே!
 • பிரமன், உருத்திராதியருக்கு, அந்தணர் ஆகியோருக்கும் அரிதான, இராம பஜனை செய்வாயடி, பரம பக்தியுடன்;
 • நாதோங்கார ஏழ் சுரம், மறை, மொழி, சாத்திரம், புராணம் ஆகிய அறுபத்து நான்கு கலைகள் மலரும், மகிழ்வூட்டும், (மனித) உடலெடுத்து, முத்தி நெறி தெரியாத வாத, தருக்கமேன்?
(bhajana sEyaveE - kalyANi) Top
மனஸா!
 • நிஜமுக3 பல்கு -
  • நிதி4 சால ஸுக2மா? ராமுனி ஸன்னிதி4 ஸேவ ஸுக2மா?
  • 3தி4 நவனீத க்ஷீரமுலு ருசியோ? தா31ரதி2 த்4யான ப4ஜன ஸுதா4 ரஸமு ருசியோ?
  • 3ம ஸ1மமு அனு க3ங்கா3 ஸ்நானமு ஸுக2மா? கர்த3ம து3ர்விஷய கூப ஸ்நானமு ஸுக2மா?
  • மமத ப3ந்த4ன யுத நர ஸ்துதி ஸுக2மா? ஸுமதி, த்யாக3ராஜ நுதுனி கீர்தன ஸுக2மா?
மனமே!
 • உண்மையாகச் சொல்வாய் -
  • செல்வம் மிக்கு சுகமாமோ அன்றி இராமனின் சன்னிதி சேவை சுகமாமோ?
  • தயிர், வெண்ணெய், பால் ஆகியவை சுவையாமோ? தாசரதியின் தியானம், பஜனையெனும் அமுதச் சாறு சுவையாமோ?
  • மனவொடுக்கம், மனவமைதியெனும் கங்கை நீராடல் சுகமாமோ? அருவருப்பான, தீய விடயங்களெனும் கிணற்று நீராடல் சுகமாமோ?
  • அகந்தைக் கட்டுண்ட மனிதர்களின் புகழ்ச்சி சுகமாமோ? நல்லுள்ள, தியாகராசன் போற்றுவோனின் கீர்த்தனை சுகமாமோ?
(nidhi cAla - kalyANi) Top
ராம!
 • ஏ வரமடு3கு3து3ரா நின்னு?
  • ஈ ஜக3தினி கல ஸுக2 ராஜினி, மரி, நிர்ஜர ராஜ பத3ம்பு3ல, நேனு ஈ ஜன்மமுன அடு33னு;
  • த்யாக3ராஜுனி மதி3கெப்புடு3, ராஜ பத2முலைதே ஜயமௌ கானி.
இராமா!
 • என்ன வரம் வேண்டுவேனய்யா, உன்னிடம்?
  • இப்புவியினிலுள்ள இன்பங்களையோ, அன்றி, இந்திர பதவியையோ, நானிந்தப் பிறவியினில் வேண்டேன்;
  • தியாகாராசனின் உள்ளத்திற்கெப்போழ்தும், (பக்தியெனும்) அரச பாட்டையானால் மட்டுமே, வெற்றி நண்ணும்.
(E varamaDugudu - kalyANi) Top
த்யாக3ராஜ நுத!
 • அனுராக3மு லேனி மனஸுன ஸு-ஞானமு ராது3;
 • 4னுலைன அந்தர்-ஞானுலகெருகே கானி;
 • வக3 வக3கா3 பு4ஜியிஞ்சே வாரிகி த்ரு2ப்தியௌ ரீதி, ஸ-கு3ண த்4யானமு பைனி ஸௌக்2யமு.
தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனே!
 • அனுராகமற்ற மனத்தினில் மெய்ஞ்ஞானம் வாராது;
 • சான்றோராகிய உள்நோக்கு ஞானியருக்கே தெரியும்;
 • வகை வகையாக புசிப்போருக்கு நிறைவுண்டாவது போன்று, சகுணத் தியானத்தினில் சௌக்கியமும்.
(anurAgamu lEni - sarasvati) Top
ராம!
 • துண்ட விண்டி வானி மொத3லைன, மதா3து33கொட்டி, நேல கூல ஜேயு, நிஜ ப3ண்டு ரீதி கொலுவு, த்யாக3ராஜுனிகே, இய்யவய்ய.
  • ரோமாஞ்சமனு க4ன கஞ்சுகமு,
  • ராம ப4க்துட3னு முத்3ர பி3ள்ளயு,
  • ராம நாமமனு வர க2ட்33மு -
 • இவி ராஜில்லுனய்ய
இராமா!
 • இச்சை, செருக்கு ஆகியவற்றைப் புடைத்து, மண் கவ்வச் செய்யும், உண்மையான (அரச) சேவகனாக, தியாகராசனுக்கு சேவையருளுமய்யா
  • மெய்ப் புல்லரிப்பெனும் கனமான கவசம்,
  • இராமனின் தொண்டனெனும் முத்திரை வில்லை,
  • இராம நாமமெனும் உயரிய வாள் -
 • இவை திகழுமய்யா (தியாகராசனின் மீது)
(baNTu rIti - haMsa nAdaM) Top
4ர்மாத்மக!
 • 4ன, தா4ன்ய தை3வமு நீவையுண்ட33, து3ர்மார்க3 சர அத4முலனு, தொ3ர நீவன ஜாலரா.
 • பலுகு போ3டினி, ஸப4லோன, பதித மானவுலகொஸகு32லுலனு எச்சட பொக33னி, த்யாக3ராஜ வினுத!
அறவுருவே!
 • செல்வம், உணவுப் பொருட்கள் வழங்குவோன் நீயாகவிருக்க,
 • கலைமகளினை, அவையினில், (அறத்தினின்றும்) வீழ்ந்த மானவருக்களிக்கும் கடையரை எங்கும் புகழாத நான்,
 • தீய நெறி செல்லும் இழிந்தோரை 'துரை நீ'யென மாட்டேனய்யா (durmArga cara - ranjani) Top
  3ருட33மன!
  • ஞானமொஸக3 ராதா3?
  • நீ நாமமு சே, நா மதி3 நிர்மலமைனதி3;
   • பரமாத்முடு3, ஜீவாத்முடு3, பது3-நாலுகு3 லோகமுலு, நர, கின்னர, கிம்புருஷுலு, நாரதா3தி3 முனுலு, வாரமு, தானனே ஞானமொஸக3 ராதா3?
  கருடன் ஏறுவோனே!
  • மெய்யறிவு அருளலாகாதா?
  • உனது நாம பஜனை செய்து, எனதுள்ளம் மாசற்றதாகியது;
   • பரமான்மா, சீவான்மா, பதினான்கு உலகங்கள், மனிதர், கின்னர, கிம்புருடர்கள், நாரதர் முதலான முனிவர்கள், எவ்வமயமும் தானேயெனும் மெய்யறிவு அருளலாகாதா?
  (jnAnamosaga - pUri kalyANi) Top
  மனஸா!
  • ஸ்ரீ ராம ப4ஜன, பர லோக ஸாத4னமே;
  • ஸ்மர, லோப4, மோஹ ஆதி3 பாபுலனு, ஸ்மரியிஞ்சகே;
   • ஜனன ஆதி3 ரோக3, ப4யாது3லசே,
   • ஜக3மந்து3 கல்கு3, து3ராஸலசே,
   • தனய ஆதி3 பா3ந்த4வுல ப்4ரமசே, தக3லனு ஈது3.
  மனமே!
  • இராமனின் பஜனை, மறுமைக்குச் சாதனமடி;
  • காமம், பேராசை, மயக்கம் ஆகிய பாவிகளை நினையாதேயடி;
   • பிறவி முதலாக, நோய்களெனும் பேரச்சங்களிலும்,
   • உலகினில் ஏற்படும் தீய ஆசைகளிலும்,
   • (மனைவி) மக்கள் முதலாக, சுற்றமெனும் திகைப்பினிலும் சிக்கவிடாது;
  (para lOka sAdhanamE - pUri kalyANi) Top
  ராமய்ய!
  • ஸந்தே3ஹமுனு தீர்புமய்ய;
  • நந்த3 அர்சித, பத3 யுக3முலு மேலோ?
  • நாக3ரீகமகு3 பாது3கா யுக3ம்பு3லு மேலோ?
   • வர மௌனுலெல்ல சரணம்பு3லனு ஸ்மரியிம்ப, நீது3 பத3மு ஒஸங்கெ3னே;
   • 4ரத அர்சன சே, பாது3கலு, த4ர, நின்னு ஒஸங்கே3.
  இராமய்யா!
  • ஐயத்தினைத் தீர்ப்பீரய்யா;
  • நந்தர் தொழுத (உனது) திருவடி இணை மேலோ?
  • நாகரீகமான (உனது) பாதுகை இணை மேலோ?
   • உயர் முனிவர்கள் யாவரும் (உனது) திருவடிகளினை சிந்திக்க, உனது பதத்தினை யளித்தனவே;
   • பரதன் தொழுத பாதுகைகளோ, அணிவோன் உன்னை யளித்தனவே.
  (உனது பதம் - வைகுண்டம்) (sandEhamunu - rAmapriya) Top
  த்யாக3ராஜ வினுத!
  • கடு3பு கொரகே, அரவை நாலுகு3 களல நேர்சினா, முனு ஜேஸினதி3 கா3க, ஏமி?
  • கலிமி லேமுலகு காரணம்பு3 நீவே;
   • கோரி, நூவுல கொண்ட3 தீஸி, ஸிங்க3ரி, முனி கூர்மி பு4ஜிஞ்செனா?
   • வைரி தம்முடு3, ஸாரமைன ரங்க3னி, இல்லு ஜேர்செனா?
  தியாகராசனால் போற்ற பெற்றோனே!
  • வயிற்றுக்காக, அறுபத்து நான்கு கலைகள் கற்றாலும், முன்பு செய்தவை யன்றி மற்றென்ன?
  • செல்வத்திற்கும் வறுமைக்கும் காரணம் நீயே.
   • கோரி எள் மலையைப் பெற்று, சிங்கரி முனி, விரும்பியருந்தினானா?
   • (உனது) பகைவனின் தம்பி, அருமையான அரங்கனை வீடு சேர்த்தானா?
  (kaLala nErcinA - dIpakaM) Top
  த்யாக3ராஜ நுத!
  • பர லோக ப4யமு லேக, ப4வ பாஸ13த்3து4லையேரு;
   • கரி, வாஜி, ஸ்1ரு2ங்கா3ர ஆராம, ஸி1பி3க ஆது3லெல்ல,
  • மனகே கலிகெ3னனி, பர லோக ப4யமு லேக, ப4வ பாஸ13த்3து4லையேரு;
   • கொன்ன காந்தலனு, கன்ன பி3ட்33லனு, வன்னெ சீரலனு, வான கு3டி3ஸெலனு,
   • தின்னகா3 கனி, தை3வ லோகமனி,
  • தன்னுகொள்ளலோ, பர லோக ப4யமு லேக, ப4வ பாஸ13த்3து4லையேரு.
  தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனே!
  • மறுமையின் அச்சமின்றி, உலக வாழ்க்கைச் சுருக்குக் கயிற்றினில் கட்டுண்டனர்
   • கரி, பரி, சிங்கார வனங்கள், சிவிகை, ஆகியவை யாவும்
  • தமக்கேயுண்டானவையென்று, மறுமையின் அச்சமின்றி, உலக வாழ்க்கைச் சுருக்கு கயிற்றினில் கட்டுண்டனர்
   • கொண்ட மனைவியரையும், ஈன்ற மக்களையும், வண்ணச் சேலைகளையும், மழைக் குடில்களையும்
   • திண்ணமெனக் கண்டு, (இதனையே) வானுலக மென்றெண்ணி,
  • இழுபறிகளிலே, மறுமையின் அச்சமின்றி, உலக வாழ்க்கைச் சுருக்குக் கயிற்றினில் கட்டுண்டனர்
  (para lOka bhayamu - mandAri) Top
  ஓ மனஸா!
  • ஸாரமே கானி, அன்ய மார்க3 விசாரமு ஏடிகே?
  • வாரு வீரு, தெலிய லேக பல்கு வார்தலு, வினனேலே?
  • ராம நாமமு ஸாரமே கானி, அன்ய மார்க3 விசாரமு ஏடிகே?
   • ரகு4 வீருனி நாம ஸுதா4 ரஸமுனனு, ஸாரெகு பானமு ஜேஸி,
   • 'நாராயண நாராயண' அனுசுனு, வாரமு,
  • ஸ்ரீ நாரத3 முனி, வல்மீக ஜாதுனிகி, கூரிமினி, உபதே3ஸி1ஞ்ச லேதா3?
   • ஸீதா வருனி நாம ஸுதா4 ரஸ பானமு, நிரதமுனனு ஜேஸி,
   • 'ஹரி ஹரி ஹரி' அனுசு ஸந்ததம்பு3னு
  • ஸு1க ப்3ரஹ்ம, பரீக்ஷித்துகு ஒஸக3 லேதா3?
   • அதி நேமமுதோ, நாமாம்ரு2த பானமு, ஏமரகனு ஜேஸி,
   • 'ராம ராம ராம' அனுசு ஸததமு,
  • ஸி1வுடு, கௌ3ரிகி, ஆ மஹிமலனு, ஆ ரஹஸ்யமுலு, அதி ப்ரேமனு உபதே3ஸி1ஞ்ச லேதா3?
  ஓ மனமே!
  • சாரமேயற்ற பிற நெறிகளின் எண்ணம் எதற்கடி?
  • அவரும், இவரும், அறியாது பேசும் சொற்களைக் கேட்பதேனடி?
  • இராம நாமமே சாரமேயன்றி, பிற நெறிகளின் எண்ணம் எதற்கடி?
   • இரகு வீரனின் நாம அமிழ்துச் சாற்றினை, எவ்வமயமும் பருகி,
   • 'நாராயண, நாராயண'வென்று (செபித்துக்கொண்டு) நாளும்,
  • உயர் நாரத முனி, (இராம நாமத்தினை) புற்றிலுதித்தோனுக்குக் கனிவுடன் உபதேசிக்கவில்லையா?
   • சீதை மணாளனின், நாம அமிழ்துச் சாற்றினை இடையறாது பருகி,
   • 'அரி, அரி, அரி'யென்று (செபித்து), எவ்வமயமும்,
  • சுகப்பிரும்மம் (அரி நாமத்தினை) பரீட்சித்துக்கு அளிக்கவில்லையா?
   • மிக்கு நியமத்துடன், (இராம) நாம அமிழ்தினை மறவாது பருகி,
   • 'இராமா, இராமா, இராமா'யென (செபித்து), எவ்வமயமும்,
  • சிவன், கௌரிக்கு, அம்மகிமைகளினையும், அம்மருமங்களினையும், மிக்கு அன்புடன் உபதேசிக்கவில்லையா?
  (sAramE kAni - pantuvarALi) Top
  ஓரி!
  • ஸி1வ ஸி1வ ஸி1வயன ராதா3?
  • 4வ ப4ய பா34லனணசுகோ ராதா3?
   • காமாது3ல தெக3 கோஸி,
   • பர பா4மல, பருல த4னமுல ரோஸி,
   • பாமரத்வமுனு எட3பா3ஸி,
   • அதி நேமமுதோ, பி3ல்வ அர்சன ஜேஸி,
  • ஸி1வ ஸி1வ ஸி1வயன ராதா3?
   • ஸஜ்ஜன க3ணமுல காஞ்சி,
   • முஜ்-ஜக3தீ3ஸ்1வருலு அனி மதினெஞ்சி,
   • லஜ்ஜா ஆது3ல தொலகி3ஞ்சி,
   • தன ஹ்ரு2ஜ்-ஜலஜமுனனு தா பூஜிஞ்சி,
  • ஸி1வ ஸி1வ ஸி1வயன ராதா3?
   • ஆக3மமுல நுதியிஞ்சி,
   • 3ஹு பா3கு3 லேனி பா4ஷலு சாலிஞ்சி,
   • பா43வதுலதோ போஷிஞ்சி,
   • வர த்யாக3ராஜ ஸன்னுதுட3னி எஞ்சி,
  • ஸி1வ ஸி1வ ஸி1வயன ராதா3?
  அன்பர்காள்!
  • 'சிவ சிவ சிவ' யெனலாகாதா?
  • (அதனால்) பிறவி அச்சமெனும் தொல்லைகளை அடக்கலாகாதா?
   • இச்சை ஆகியவற்றினை அற வீழ்த்தி,
   • பிற மாதர், பிறர் செல்வத்தினை வெறுத்தொதுக்கி,
   • அறிவீனத்தினை யொழித்து,
   • மிக்கு நியமத்துடன் வில்வ அருச்சனை செய்து,
  • 'சிவ சிவ சிவ' யெனலாகாதா?
   • நன்மக்களின் இணக்கம் கொண்டு,
   • (சிவன்) மூவுலகங்களின் ஈசனென மனத்தினிலெண்ணி,
   • நாணம் முதலானவற்றை விடுத்து,
   • தனது இதயக் கமலத்தினில் தான் (அவனைத்) தொழுது,
  • 'சிவ சிவ சிவ' யெனலாகாதா?
   • ஆகமங்களைப் போற்றி,
   • முற்றிலும் பயனற்ற சொற்கள் போதுமென்று,
   • பாகவதர்களுடன் (கூடி) (இறைவனை) கொண்டாடி,
   • தியாகராசன் சிறக்கப் போற்றும் மேலோனெனக் கருதி,
  • 'சிவ சிவ சிவ' யெனலாகாதா?
  (Siva Siva - pantuvarALi) Top
  மனஸா!
  • வாடே3ரா தை3வமு;
  • ஆடி3ன மாடலு தப்படு3 அனுசுனு, ஆ-சந்த்3ர-அர்கமுக3 கீர்தி கலிகி3ன, வாடே3ரா தை3வமு;
   • 3ண்டி3 ரக்கஸுல மத3மு அணசனு,
   • ஆக2ண்ட3ல ஆதி3 ஸுர கோட்லனு, பூ4 மண்ட3ல ஸுஜனுல பாலிம்பனு,
  • கோத3ண்ட3 பாணி ரூபமுதோ வெலஸின, வாடே3ரா தை3வமு;
   • தா3ரி தெலிய லேனி அக்3ஞுலகு, ப4வ நீரதி4 தா3டி, மோக்ஷமு அந்து3டகு,
   • நீரஜ அரி த4ருடு3பதே3ஸி1ஞ்சே,
  • தாரக நாமமுதோனு, வெலஸின வாடே3ரா தை3வமு;
   • தா4த்ரு2 வினுதுடை3ன,
   • த்யாக3ராஜுனி சேத பூஜலு அந்தி3,
   • பா3கு33, ப்ரத்3யோதனான்வயமுனனு ஜனிஞ்சி,
  • ஸீதா பதியனி பேரு கலிகி3ன, வாடே3ரா தை3வமு.
  மனமே!
  • அவனே தெய்வமடா;
  • சொன்ன சொல் தவறானென, சந்திர சூரியர் தோன்றிய நாள் முதலாக புகழ் படைத்த அவனே தெய்வமடா;
   • எண்ணற்ற அரக்கர்களின் செருக்கினையொடுக்கவும்,
   • இந்திரன் முதலாக வானோர் சமூகத்தினையும், புவி மண்டலத்திலுள்ள நன்மக்களையும் பேணுதற்கும்,
  • கோதண்டபாணி உருவத்துடன் திகழும் அவனே தெய்வமடா;
   • நெறி தெரியாத அறிவிலிகளுக்கு, பிறவிக் கடலினைக் கடந்து மோக்கமுறுதற்கு,
   • கமலப் பகையினை அணிவோன் உபதேசிக்கும்,
  • (ராம எனும்) தாரக நாமத்துடன் திகழும் அவனே தெய்வமடா
   • பிரமனால் போற்றப் பெற்றோனாகிய,
   • தியாகராசனின் கைகளினால் வழிபாட்டினைப் பெற்று,
   • சிறக்க பரிதி குலத்தில் பிறந்து,
  • 'சீதாபதி' யென பெயர் படைத்த அவனே தெய்வமடா.
  (vADErA daivamu - pantuvarALi) Top
  ரகு4 வர!
   • தல்லி தண்ட்3ருலு, அன்ன தம்முலு உன்னா, பொலதிகி ஒகடு3 புருஷுண்டு3 ஔனா?
   • பர தை3வமுலு, பா3கு3 ஸொம்முலு, மங்க3ள ஸூத்ரமுலு ஔனா?
  • மனஸுன நீகே மருலு-கொன்னானு.
  இரகுவரா!
   • பெற்றோரும், உடன் பிறந்தோரும் இருந்தாலும், பெண்ணுக்கு ஒருவன் கணவனாவானா?
   • பிற தெய்வங்களும், சிறந்த நகைகளும், தாலிக் கயிறாகுமா?
  • உள்ளத்தினில், உன்மீதே காதல் கொண்டேன்.
  (raghu vara nannu - pantuvarALi) Top
  ஓ ராம!
   • வேத3, ஸா1ஸ்த்ர, புராண வித்3யலசே, பே43 வாத3முலு தீரக, ப்4ரமயு வாரல ஜூசி...
   • போ43முல கொரகு, பு4விலோ, ராஜஸம்முன யாகா3து3லு ஒனரிஞ்சி அலயு வாரல ஜூசி...
  • ஈ ஜன்மமுன, நின்னு ராஜி ஜேஸுகொன லேக, ராஜில்லரனி...
  • அன்னி கல்லலு அனுசு...
  • ஆடி3 பாடி3 வேடி3, நே, சின்ன தனமு நாடே3, நின்னே நெர நம்மினானுரா.
  ஓ இராமா!
   • மறைகள், சாத்திரங்கள், புராணங்களின் ஏட்டறிவினால், பேத வாதங்கள் தீராது திகைப்போரைக் கண்டு...
   • இன்பங்களுக்காக, புவியில், இராசதத்துடன் வேள்விகள் முதலானவை இயற்றி அலைவோரைக் கண்டு...
  • இப்பிறவியில், உன்னை ஒப்புக்கொள்ளச் செய்யாது, (மனிதர்) திகழாரென...
  • (மற்று) அனைத்தும் உண்மையல்லவென்று...
  • ஆடிப் பாடி, வேண்டி, நான் சிறு வயது முதலே, உன்னையே மிக்கு நம்பினேனய்யா.
  (ninnE nera - pantuvarALi) Top
  • ராஜில்லின, ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ ஸகு2னி மர்மமுலனு, ஈ ஜக3தினி, வின்னவாரிகே, ஜயமு ஜயமு ஜயமனி, நாரத3 முனி வெட3லின ஸு-கு3ணாதிஸ1யமு வினரே!
  • ஒளிரும், தியாகராசனுக்கு இனியோனின் (அரியின்) மருமங்களினைச் செவிமடுத்தோருக்கு, இவ்வுலகத்தினில் வெற்றி, வெற்றி, வெற்றியென்று முழங்கி, நாரத முனிவர் எழுந்தருளிய பெருஞ்சிறப்பினைக் கேளீரே!
  (nArada muni - pantuvarALi) Top
  • மாயப்ப, ராம ப4க்தி எந்தோ கொ3ப்பரா!
  • த்ரிப்படலனு தீர்சி, கண்டி ரெப்ப வலெனு காசு, மாயப்ப, ராம ப4க்தி எந்தோ கொ3ப்பரா!
   • லக்ஷ்மி தே3வி வலசுனா?
   • லக்ஷ்மணுண்டு3 கொலுசுனா?
   • ஸூக்ஷ்ம பு3த்3தி43ல ப4ரதுடு3 ஜூசி ஜூசி ஸொலஸுனா?
   • 13ரி எங்கி3லி இச்சுனா?
   • சந்த்3ர த4ருடு3 மெச்சுனா?
   • அப3ல ஸ்வயம்ப்ரப4கு, தை3வமு, அசல பத3வினி இச்சுனா?
   • கபி வாரிதி4 தா3டுனா?
   • கலிகி ரோட கட்டுனா?
   • அபராதி4 த்யாக3ராஜுகு, ஆனந்த3மு ஹெச்சுனா?
  • எமதப்பன் இராமனின் பக்தி எவ்வளவோ உயர்ந்ததடா!
  • (மனத்தின்) திரிதல்களைத் தீர்த்து, கண்ணிமைபோல் காக்கும், எமதப்பன் இராமனின் பக்தி, எவ்வளவோ உயர்ந்ததடா!
  • அன்றேல்,
   • இலக்குமி தேவி மருவுவாளா?
   • இலக்குவன் சேவைபுரிவானா?
   • நுண்ணறிவுடை பரதன், கண்டு கண்டு மயங்குவானா?
   • சபரி எச்சில் கொடுப்பாளா?
   • பிறையணிவோன் மெச்சுவானா?
   • அபலை சுயம்பிரபையினுக்கு, தெய்வம் நிலையான பதவியளிக்குமா?
   • குரங்கு கடலினைத் தாண்டுமா?
   • பெண்ணொருத்தி உரலில் கட்டுவாளா?
   • குற்றவாளி தியாகராசனுக்கு, ஆனந்தமும் பெருகுமா?
  (appa rama bhakti - pantuvarALi) Top
  பரமாத்ம!
  • பாலுமாலின பாமருலனொல்ல, ஈ லோகமுலனு, நீ லீலகா3னு ஜூசு, கு3ண ஸீ1லுல, நா பால கல்க3 ஜேஸி, பாலிம்புமய்ய;
  • நர, கின்னர, கிம்புருஷ, அஸுர, நிர்ஜர ராஜ, ஸி1வ, ஆதி3 ரமா பதுல, தரு, பூ4-த4ர, அனேக அண்ட3முல, நீ லீலகா3னு ஜூசு, கு3ண ஸீ1லுல, நா பால கல்க3 ஜேஸி, பாலிம்புமய்ய.
  பரம்பொருளே!
  • சோம்பித்திரியும் மூடர்களை யொறுக்க, இவ்வுலகங்களினை (உனது) திருவிளையாடலாக நோக்கும் நற்பண்பினரை என் பங்கில் உண்டாகச் செய்து, பேணுவாயய்யா;
  • மனிதர், கின்னரர், கிம்புருடர், அசுரர், மூப்பற்றோர் அரசன், சிவன், இரமை மணாளன் முதலானோர், மரங்கள், மலைகள், பற்பல அண்டங்களையும், உனது திருவிளையாடலாக நோக்கும் நற்பண்பினரை என் பங்கில் உண்டாகச் செய்து, பேணுவாயய்யா
  (lIlagAnu jUcu - divyamaNi) Top
  ஓ ராம!
  • தாமராகு நீரு வித4மு ப்ரபஞ்சமு; தத்வமு காது3;
  • 3ஜ்ஜ முண்ட்3ல மீத3 தகு3லுகொன்ன ப3ட்ட, க்3ரக்குன தீய வஸ1மா?
  • அச்சுக3, ப4வமுன தகு3லுகொன்ன மதி3, வச்சுனா, நீ வத்33கு?
  ஓ ராமா!
  • தாமரை இலை (மீது) நீர் போன்றது உலகம் - உண்மையன்று;
  • கழங்கு முட்களின் மீது சிக்கிக்கொண்ட துணி, உடனே எடுக்கவியலுமா?
  • அப்படியே, பிறவிக்கடலில் சிக்கிக்கொண்ட மனது, வருமா உனதருகினில் (எளிதினில்)?
  (SrI rAma jaya rAma - varALi) Top
  ராம சந்த்3ர!
  • நீ நாமமந்து3, நிஜ ப்ரேம லேனி ப்3ரதுகு ஏமி?
  • ஸந்ததம்பு3, தன அந்தரம்பு3ன, நீ சிந்த லேனி வாடு3 எந்த?
  • தொ3ரக ரானி, நீ சரண ப4க்தி, ஏமரின மானவுடு3 அஸுருடே3.
  இராம சந்திரா!
  • உனது நாமத்தினில் உண்மையான காதலற்ற பிழைப்பென்ன?
  • எவ்வமயமும் தனதுள்ளத்தினில் உனது நினைவற்றவன் எம்மாத்திரம்?
  • கிடைத்தற்கரிய, உனதுத் திருவடிப் பற்றினைத் தவறவிட்ட மனிதன் அரக்கனே;
  (pAhi paramAtma - varALi) Top
  ஸ்ரீ ராம!
  • நோரேமி நின்னாட3?
  • ஸாரெ ஸாரெகுனு, பாப கர்மமுலு ஸல்புசுனுண்டு3 நாவண்டி வானிகி, நோரேமி நின்னாட3?
  • பாபுலு ஆருகு3ரு, வஸ்1யுலு கா3க, பண்ட்3லு இகி3லிஞ்சுசு தருணுலகை, நிஜ ப4க்தியு தெலியனி, த்யாக3ராஜுனிகி, ஒருலகைன, நோரேமி நின்னாட3?
  இராமா!
  • வாயென்ன, உன்னைக் குறை சொல்ல?
  • எவ்வமயமும் பாவச் செயல்களை இயற்றிக்கொண்டிருக்கும் என்போன்றவனுக்கு, வாயென்ன, உன்னைக் குறை சொல்ல?
  • பாவிகள் அறுவர் (தன்) வயப்படாது, பல்லிளித்துக் கொண்டு, வனிதையருக்காக, உண்மையான பக்தியினை அறியாத, தியாகராசனுக்கு, மற்றவருக்காகிலும், வாயென்ன, உன்னைக் குறை சொல்ல?
  (nOrEmi SrI rAma - varALi) Top
  கல்யாண ஸுந்த3ர ராம!
  • கருண ஏலாக3ண்டே, ஈ வித4மே;
  • பரமாத்முடு3, ஜீவாத்முடு3 ஒகடை3 பரகு3சுண்டு3, ப4க்த பராதீ4னுனி கருண ஏலாக3ண்டே, ஈ வித4மே;
   • அன்ரு2தம்பு3 ஆட3டு3;
   • அல்புல வேட3டு3;
   • ஸு-ந்ரு2புல கொலுவடு3;
   • ஸூர்யுனி மரவடு3;
   • மாம்ஸமு முட்டடு3;
   • மது4வுனு த்ராக3டு3;
   • பர-ஹிம்ஸல ஸேயடு3;
   • எருகனு மரவடு3;
   • மூடு3 ஈஷணமுல வாட3டு3;
   • ஜீவன்-முக்துடை3 திருகு3 முத3முனு ஜூபடு3;
   • வஞ்சன ஸேயடு3;
   • வருலதோ பொ3ங்கடு3;
   • சஞ்சல சித்துடை3 ஸௌக்2யமு விடு3வடு3;
   • ஸாக்ஷியனி தெலிஸி, அந்து3 லக்ஷ்யமு விடு3வடு3.
  கலியாண சுந்தரராமா!
  • கருணை எங்ஙனமென்றால், இவ்விதமே;
  • பரமான்மா, சீவான்மா ஒருவனாகி யொளிரும் தொண்டரைப் பேணுவதில் ஈடுபட்டவனின், கருணை எங்ஙனமென்றால், இவ்விதமே;
   • மெய்யல்லாதது பேசான்;
   • அற்பர்களை வேண்டான்;
   • நன்மன்னரிடமும் சேவை செய்யான்;
   • சூரியனை மறவான்;
   • இறைச்சியைத் தொடான்;
   • கள்ளருந்தான்;
   • பிறருக்குத் தீங்கிழையான்;
   • கற்றதனை மறவான்;
   • மூவாசைகளை பயன்படுத்தான்;
   • சீவன் முத்தனாகித் திரியும் களிப்பினை வெளிப்படுத்தான்;
   • வஞ்சனை செய்யான்;
   • சான்றோரிடம் பொய் பேசான்;
   • அலையும் மனத்தினனாகி, (தனது) சுகத்தினை வீடான்;
   • சாட்சியெனத் தெரிந்து, எட்டவேண்டிய இலக்கினை வீடான்.
  (karuNayElAgaNTE - varALi) Top
  • ஈ மேனு கலிகி3னந்து3கு, ஸீதா ராம நாமமே பல்க வலெனு;
  • காம ஆதி3 து3ர்-கு3ண ஸ்தோம பூரிதமைன, பாமரத்வமே கானி, நேமமு லேனி அட்டி, ஈ மேனு கலிகி3னந்து3கு, ஸீதா ராம நாமமே பல்க வலெனு;
   • ஸம்ஸாரமுனு ப்3ரோவ, தா3ரினி பர-ஹிம்ஸ ஜெந்து3 கிராதுடு3, ஹம்ஸ ரூபுல க3தினி அடு33, ராம நாம ப்ரஸ1ம்ஸ ஜேஸி, உபதே3ஸி1ஞ்ச, த4ன்யுடு3 காதா3?
   • தாபஸி ஸா1பமிட3கா3, ஜலோரக3 ரூபமு கொனி உண்ட33, தாபமு ஸைரிஞ்சக தல்லடி3ல்லக3, ஸ1ர சாப த4ருனி நாம ஸ்1ரவணமு, ப்3ரோவ லேதா3?
   • கரி ராஜு, தெலிய லேக, ப3லுடை3ன மகரி சேத, கா3ஸி ஜெந்த3கா3, அர லேக, நிஜமுன ஆதி3 மூலமனக3, வரது3டு3, வேக3மே வச்சி, ப்3ரோவக3 லேதா3?
   • ஆக3ம, வேத3முலனு, தா3னவுடு3 கொம்போவகா3, சதுர ஆனனுடு3, த்யாக3ராஜ நுத, தாரக நாமயனி, பா3கு33 நுதிம்ப, ப4யமு தீர்பக3 லேதா3?
  • ஈ மேனு கலிகி3னந்து3கு, ஸீதா ராம நாமமே பல்க வலெனு.
  • இவ்வுடல் உண்டானதற்கு, சீதாராமனின் நாமத்தினையே உரைக்கவேண்டும்
  • காமம் முதலான தீய குணங்கள் நிரம்பிய, இழிவே யல்லாது, கட்டுப்பாடற்றதாகிய, இவ்வுடல் உண்டானதற்கு சீதாராமனின் நாமத்தினையே உரைக்கவேண்டும்
   • வாழ்க்கையை நடத்த, வழிப்போக்கர்களுக்கு (வழிப்பறி செய்து) தீங்கிழைக்கும் வேடன், முற்றுமுணர்ந்தோர் கதியினை வேண்ட, இராம நாமத்தினை பரிந்துரைத்து, (நாரதர்) உபதேசிக்க, பேறுடைத்தோனல்லவா?
   • தவசி சாபமிட, நீர்வாழ் பிராணியின் உருவம் கொண்டிருக்க, துயர் தாளாது தத்தளிக்க, வில்லம்பு ஏந்துவோனின் நாமத்தின் கேள்வி உய்விக்கவில்லையா?
   • கரியரசன், அறியாது, வலியோனாகிய முதலையினிடம் துயருற, கூச்சலெழுப்பி, 'உண்மையான ஆதி மூலமே' யென, வரதன் விரைந்து வந்து காக்கவில்லையா?
   • ஆகமங்கள், மறைகளை, அசுரன் கொண்டுபோக, நான்முகன் 'தியாகராசன் போற்றும், தாரக நாமத்தோனே' என்று நன்கு போற்ற, (அவனது) அச்சத்தினைப் போக்கவில்லையா?
  • எனவே, இவ்வுடல் உண்டானதற்கு சீதாராமனின் நாமத்தினையே உரைக்கவேண்டும்
  (I mEnu kaligina - varALi) Top
  ஸீதா நாத2!
  • ஸ்நான ஆதி3 ஜப, தப, யோக3, த்4யான, ஸமாதி4, ஸுக2 ப்ரத3 நின்னே, ப4ஜன ஸேயு வாட3னு.
  சீதை மணாளா!
  • (புனித) நீராடல் முதலாக, செபம், தவம், யோகம், தியானம், சமாதி ஆகியவற்றின் சுகத்தினையருளும் உன்னையே பஜனை செய்பவன் (நான்)
  (ninnE bhajana - nATa) Top
  • பரமாத்முடு3 வெலிகே3 முச்சட, பா33 தெலுஸுகோரே;
   • ஹரியட, ஹருட3ட, ஸுருலட, நருலட, அகி2லாண்ட3 கோடுலட -
  • அந்த3ரிலோ, பரமாத்முடு3 வெலிகே3 முச்சட, பா33 தெலுஸுகோரே;
   • 33ன, அனில, தேஜோ-ஜல, பூ4-மயமகு3 ம்ரு23, க23, நக3, தரு கோடுலலோ,
   • ஸ-கு3ணமுலோ, வி-கு3ணமுலோ,
   • ஸாது4, த்யாக3ராஜாதி3 ஆஸ்1ரிதுலலோ,
  • ஸததமு, பரமாத்முடு3 வெலிகே3 முச்சட, பா33 தெலுஸுகோரே.
  • பரமான்மா ஒளிரும் சிறப்பினை நன்கு தெரிந்துகொள்வாய்;
   • அரியாம், அரனாம், வானோராம், மனிதராம், அனைத்தண்ட கோடிகளாம் -
  • யாவற்றிலும் பரமான்மா ஒளிரும் சிறப்பினை நன்கு தெரிந்துகொள்வாய்;
   • விண், காற்று, நெருப்பு, நீர், புவி - (ஐம்பூதங்கள்) மயமான மிருகம், பறவை, மலை, மரம் கோடிகளிலும்,
   • குணங்களிலும், குணங்களற்றும்,
   • சாது தியாகராசன் ஆகிய (அவனை) புகலடைந்தோரிலும்,
  • எவ்வமயமும், பரமான்மா ஒளிரும் சிறப்பினை நன்கு தெரிந்துகொள்வாய்.
  (paramAtmuDu - vAgadhISvari) Top
  • ஸு14 லக்ஷணமுலு-க3ல ராமுனிகி, ப்ரத3க்ஷிணமு ஒனரிந்துமு, ராரே;
   • குக்ஷினி, ப்3ரஹ்மாண்ட3ம்பு3லுன்னவட;
   • விசக்ஷுணுட3ட;
   • தீ3க்ஷா கு3ருட3ட;
   • லக்ஷண லக்ஷ்யமு-க3ல ஸ்1ருதுலகு ப்ரத்யக்ஷம்பௌ3னட;
   • ஸி1க்ஷ-படி3, ஸப4னு மெப்பிஞ்சு ப4க்த ரக்ஷகுண்டௌ3னட;
   • அக்ஷரஸ்து2லைன, ப4ஜன பருலகே அந்தரங்கு3டௌ3னட;
   • ஸாக்ஷியை வெலயு, த்யாக3ராஜ பக்ஷகுடௌ3னட;
  • முப்பதி3 ரெண்டு3 ஸு14 லக்ஷணமுலு-க3ல ராமுனிகி ப்ரத3க்ஷிணமு ஒனரிந்துமு ராரே.
  • நல்லிலக்கணங்களுடைய இராமனை வலம் வருவோம் வாரீர்
   • வயிற்றினில் பிரமாண்டங்களுள்ளனவாம்;
   • பகுத்தறிவோனாம்;
   • தீக்கையருள் ஆசானாம்;
   • இலக்கண-இலக்குடைத்த மறைஞருக்குக் காணப்படுவானாம்;
   • கற்றறிந்து, அவையினை மேம்படுத்தும் தொண்டரைக் காப்பானாம்;
   • அழியா இறையில் நிலைத்து, பஜனையில் ஈடுபட்டோருக்கே உள்ளுறைவானாம்;
   • சாட்சியாகி விளங்கும் (அவன்), தியாகாராசனின் பக்கமிருப்பானாம்;
  • முப்பத்தியிரண்டு இலக்கணங்களுடைய இராமனை வலம் வருவோம் வாரீர்
  (lakshaNamulu - Suddha sAvEri) Top
  ஓ ராம!
  • இந்தகன்ன ஆனந்த3மேமி?
  • ஸந்த ஜனுலகெல்ல 3ஸம்மதியையுண்டு3 கானி; இந்தகன்ன ஆனந்த3மேமி?
   • ஆடு3சு, நாத3முன பாடு3சு, எது3ட ரா வேடு3சு, மனஸுன 4கூடி3யுண்டு3ட சாலு; இந்தகன்ன ஆனந்த3மேமி?
   • ஸ்ரீ ஹரி கீர்தனசே, தே3ஹாதி3 இந்த்3ரிய ஸமூஹமுல மரசி, 5ஸோஹம் ஐனதே3 சாலு; இந்தகன்ன ஆனந்த3மேமி?
   • நீ ஜபமுலு வேளனு ஈ ஜக3முலு நீவை ராஜில்லுனய; இந்தகன்ன ஆனந்த3மேமி?
  ஓ இராமா!
  • இத்தனைக்கு மேலான ஆனந்தமென்ன?
  • சான்றோர் யாவருக்கும் ஒப்புதல் இருக்குமன்றோ!
   • ஆடிக்கொண்டு, நாதத்துடன் பாடிக்கொண்டு, எதிரில் வர வேண்டிக்கொண்டு, உள்ளத்தினில் கூடியிருத்தலே போதும்; இத்தனைக்கு மேலான ஆனந்தமென்ன?
   • அரியின் கீர்த்தனையுடன், உடல் முதலாக புலன்கள் அனைத்தினையும் மறந்து, நான் அவனானதே போதும்; இத்தனைக்கு மேலான ஆனந்தமென்ன?
   • உனது செபம் இயற்றும் வேளை, இவ்வுலகங்கள் நீயாகி ஒளிருமய்யா; இத்தனைக்கு மேலான ஆனந்தமென்ன?
  (intakannAnanda - bilahari) Top
  மனஸா!
  • ஸீதா ராம ப4க்துனி சாரித்ரமு வினவே;
  • (ஆ)ஸக்தி லேக, தா கோருசு, ஜீவன்முக்துடை3, ஆனந்த3முனொந்து3 ஸீதா ராம ப4க்துனி சாரித்ரமு வினவே;
   1. ஜப தபமுல தா ஜேஸிதினி அன ராது3;
   2. கபடாத்முடு3 மனமை, பல்க ராது3;
   3. உபம தனகு லேக உண்ட3வலெனனி, ஊரயூர திருக33 ராது3;
   4. சபல சித்துடை3 ஆலு ஸுதுலபை ஸாரெகு ப்4ரம காராது3;
   5. 4வ விப4வமு நிஜமனி எஞ்சக3 ராது3;
   6. ஸி1வ மாத4வ பே43மு ஜேயக3 ராது3;
   7. பு4வனமந்து3 தானே யோக்3யுட3னு அனி பொ3ங்கி, பொட்ட ஸாகக3 ராது3;
   8. பவனாத்மஜ த்4ரு2தமௌ, ஸீதா பதி பாத3முலனு ஏமர ராது3;
   9. ராஜஸ, தாமஸ கு3ணமுலு காராது3;
   10. அவ்யாஜமுனனு ராலேது3 அன காராது3;
   11. ராஜ யோக3 மார்க3மு நீ சித்தமு ரா ஜூசுட விட3வக3 ராது3;
   12. ராஜ ஸி1கா2 மணியைன, த்யாக3ராஜ ஸகு2னி மரவ ராது3 -
  • அனே ஹரி ப4க்துனி சாரித்ரமு வினவே.
  மனமே!
  • சீதாராமனின் தொண்டனின் நடத்தையினைக் கேளாய்;
  • (உலக) பற்றின்றி, தானே வேண்டி, சீவன்-முத்தனாகிக் களிப்பெய்தும் தொண்டனின் நடத்தையினைக் கேளாய்;
   1. செபம், தவங்களைத் தான் இயற்றினேனென்று கூறலாகாது;
   2. வஞ்சக உள்ளத்தோன் நாமாகி, பேசலாகாது;
   3. உவமை தனக்கு இல்லாமல் இருக்கவேண்டுமென, (திறமைகளைக் காட்டிக்கொண்டு) ஊரூராகத் திரியலாகாது;
   4. அலையும் உள்ளத்தினனாகி, மனைவி மக்கள் மீது, எவ்வமயமும், மயக்கம் கூடாது;
   5. உலக வைபவத்தினை நிசமென்று எண்ணலாகாது;
   6. சிவ, மாதவ வேறுபாடு செய்யலாகாது;
   7. புவியினில் தானே திறமையுடையவனெனப் பொய் சொல்லி, வயிறு வளர்க்கலாகாது;
   8. வாயு மைந்தன் பற்றியுள்ள சீதா பதியின் திருவடிகளை மறக்கலாகாது;
   9. இராசத, தாமத குணங்கள் கூடாது;
   10. காரணமின்றி, (இறைவனின் கருணை) வரவில்லை யெனலாகாது;
   11. இராச யோக நெறியினை, உனதுள்ளம் அடையப் பெறுதலை விடலாகாது;
   12. அரசர்களின் முடிமணியாகிய, தியாகராசனின் நண்பனை மறக்கலாகாது -
  • எனும், அரியின் தொண்டனின் நடத்தையினைக் கேளாய்.
  (bhaktuni cAritramu - bEgaDa) Top
  ஓ மனஸா!
  • நாத3 உபாஸனசே, ஸ1ங்கர, நாராயண, விது4லு வெலஸிரி
   • வேத3 உத்3தா4ருலு,
   • வேத3 அதீதுலு,
   • விஸ்1வமு எல்ல நிண்டி3யுண்டே3 வாரலு,
  • நாத3 உபாஸனசே, ஸ1ங்கர, நாராயண, விது4லு வெலஸிரி;
   • மந்த்ர ஆத்முலு, யந்த்ர, தந்த்ர ஆத்முலு, மரி,
   • மன்வந்தரமுலு என்னோ கல வாரலு,
   • தந்த்ரீ, லய, ஸ்வர, ராக3 விலோலுலு,
   • த்யாக3ராஜ வந்த்3யுலு,
   • ஸ்வதந்த்ருலு,
  • நாத3 உபாஸனசே, ஸ1ங்கர, நாராயண, விது4லு வெலஸிரி
  ஓ மனமே!
  • நாத வழிபாட்டினால் (மும்மூர்த்திகள்) சங்கரன், நாராயணன் மற்றும் நான்முகன் ஒளிர்ந்தனர்;
   • மறைகளைக் காத்தோர்,
   • மறைகளைக் கடந்தோர்,
   • உலகனைத்தும் நிறைந்திருப்போராக
  • நாத வழிபாட்டினால் (மும்மூர்த்திகள்) சங்கரன், நாராயணன் மற்றும் நான்முகன் ஒளிர்ந்தனர்;
   • மந்திர, இயந்திர, தந்திரங்களின் ஆன்மாவானோர்,
   • மன்வந்தரங்களெத்தனையோ உடையோர், அன்றி
   • நரம்பு, தோற்கருவிகள், சுரம் மற்றும் ராகத்தினில் வல்லுனர்கள்,
   • தியாகராசன் வணங்குவோர், மற்றும்
   • தன்னிச்சையாக இருப்போராக
  • நாத வழிபாட்டினால் (மும்மூர்த்திகள்) சங்கரன், நாராயணன் மற்றும் நான்முகன் ஒளிர்ந்தனர்.
  (nAdOpAsana - bEgaDa) Top
  ஓ மனஸா!
  • தெலிஸி, ராம சிந்தனதோ, நாமமு ஸேயவே;
  • தலபுலு அன்னி நிலிபி, நிமிஷமைன, தாரக ரூபுனி நிஜ தத்வமுலனு தெலிஸி, ராம சிந்தனதோ நாமமு ஸேயவே;
   • ராமாயன சபல அக்ஷுல பேரு; காமாது3ல போரு வாரு வீரு;
   • ராமாயன ப்3ரஹ்மமுனகு பேரு; ஆ மானவ ஜனன ஆர்துலு தீரு;
   • அர்கமு அனுசு ஜில்லெடு3 தரு பேரு; மர்கட பு3த்3து4லு எட்டு தீரு?
   • அர்குடு3 அனுசு பா4ஸ்கருனிகி பேரு; கு-தர்கமனே அந்த4காரமு தீரு;
   • அஜமு அனுசு மேஷமுனகு பேரு; நிஜ கோரிகலு ஏலாகு3 ஈடே3ரு?
   • அஜுடு3 அனி வாகீ3ஸ்1வருனிகி பேரு; விஜயமு கல்கு3னு;
  • த்யாக3ராஜ நுதுனி தெலிஸி, ராம சிந்தனதோ, நாமமு ஸேயவே;
  ஓ மனமே!
  • தெரிந்து, இராமனின் சிந்தனையுடன் (அவன்) நாமத்தினை செபிப்பாய்;
  • நினைப்புகளனைத்தினையும் நிறுத்தி, (ஒரு) நிமிடமாவது தாரக உருவத்தோனின் உண்மையான தத்துவங்களைத் தெரிந்து, இராமனின் சிந்தனையுடன் (அவன்) நாமத்தினை செபிப்பாய்;
   • 'ராமா'யென, அலையும் கண்களுடையோரின் பெயராகும்; காமம் முதலானவற்றுடன் போராடுவர் இவ்விதம் எண்ணுவோர்;
   • 'ராமா'யென பரம்பொருளுக்கும் பெயராகும்; இவ்விதம் எண்ணும் அம்மானவர்களின் பிறவித்துயர்கள் தீரும்;
   • 'அர்க்க'மென எருக்கஞ்செடிக்குப் பெயராகும்; இவ்விதம் எண்ண, குரங்குத் தன்மை எப்படி தீரும்?
   • 'அர்க்க'னெனப் பகலவனுக்கும் பெயராகும்; இவ்விதம் எண்ண, குதர்க்கமெனும் இருள் நீங்கும்;
   • 'அஜம்' என ஆட்டுக்கடாவிற்குப் பெயராகும்; இவ்விதம் எண்ண, நிசமான கோரிக்கைகள் எங்ஙனம் ஈடேறும்?
   • 'அஜன்' எனக் கலைமகள் கேள்வனுக்கும் பெயராகும்; இவ்விதம் எண்ண, வெற்றியுண்டாகும்;
  • தியாகராசன் போற்றுவோனைத் தெரிந்து, இராமனின் சிந்தனையுடன் (அவன்) நாமத்தினை செபிப்பாய்.
  (telisi rAma - pUrNa candrika) Top
  ராம!
  • நீகே த3ய ராக, நே ஜேயு பனுலெல்ல நெரவேருனா?
  • ஏகோபிஞ்சக, 'நேனு நீவ'னு ஞானிகி ஏலாகு3 ஸுக2மிச்சுனே?
   • மனஸு நில்வனி வாரு, மாயா ஜாலமு ஜேஸி, மரி, முக்தி கொனனௌனே;
   • கனு ஸம்ஞகு ரானி காந்தனு, ப3லிமினி கரமிட3, வஸ1மௌனே;
   • வாடி3க லேனி வித்3யல சேத, ஸப4லோன வாதி3ஞ்ச, போனௌனே;
   • சாடி3 வின்ன மாட, மதி3னி நில்வ லேனி, ஸரஸுனி விதமௌனே;
   • மெப்புலகை, ப3ஹு த4ர்மமு ஜேஸிதே, மிகு3ல ப்3ரோவ தகு3னே;
  இராமா!
  • உனக்கே தயை வாராது நான் செய்யும் பணிகளெல்லாம் நிறைவேறுமா?
  • ஏகோபிக்காது, 'நான் நீ' யெனும் ஞானிக்கு எங்ஙனம் சுகம் தருமே?
   • மனது நில்லாதவர்கள் செப்பிடுவித்தைகள் செய்து எப்படியும் முத்தி பெறுதலாகுமே;
   • கண் சைகையினுக்கு வாராத பெண்ணை, வலுவில் கரமிட வயப்படலாகுமே;
   • பழக்கமற்ற வித்தைகளுடன், அவையில் வாதிக்க, செல்லத்தகுமே;
   • கோள் கேட்ட சொற்கள், உள்ளத்தினில் நில்லாத பண்புடைத்தோன் விதமாகுமே;
   • (பிறர்) மெச்சுதற்காக மிக்கு கொடையளித்தால் (இறைவன்) மிக்கு காக்கத் தகுமே;
  (nIkE daya rAka - nIlAmbari) Top
  • என்னக3 மனஸுகு ரானி, பன்னக3 ஸா1யி ஸொக3ஸு, பன்னுக3 கனுகொனனி கன்னுலேலே? கன்னுலேலே? கண்டி மின்னுலேலே?
  • மோஹமுதோ, நீல வாரி வாஹ காந்தினி கேரின, ஸ்ரீ ஹரினி கட்டுகொனனி தே3ஹமேலே? தே3ஹமேலே? ஈ கே3ஹமேலே?
  • ஸரஸிஜ, மல்லெ, துளஸி, விருவாஜி, பாரிஜாதபு விருலசே பூஜிஞ்சனி கரமுலேலே? கரமுலேலே? ஈ காபுரமுலேலே?
  • மாலிமிதோ, த்யாக3ராஜுனு ஏலின ராம மூர்தினி லாலிஞ்சி பொக33னி நாலிகேலே? நாலிகேலே? ஸூத்ர மாலிகேலே?
  • எண்ணுதற்கு மனதிற்கெட்டாத, அரவணையோனின் ஒயிலினை நன்கு கண்டுகொள்ளாத கண்களெதற்கோ? கண்களெதற்கோ? கண்களின் ஒளியெதற்கோ?
  • பேருவகையுடன், நீல முகிலின் மிளிர்ச்சியினைப் பழிக்கும் அரியினை, அணைத்துக்கொள்ளாத மேனியெதற்கோ? மேனியெதற்கோ? இவ்வில்லமெதற்கோ?
  • தாமரை, மல்லிகை, துளசி, இருவாட்சி, பவளமல்லி ஆகிய மலர்கொடு தொழாத கரங்களெதற்கோ? கரங்களெதற்கோ? இக்குடும்பமெதற்கோ?
  • கனிவுடன், தியாகராசனை ஆண்ட இராம மூர்த்தியினை ஏத்திப் புகழாத நாவெதற்கோ? நாவெதற்கோ? செபமாலையெதற்கோ?
  (இப்பாடல், பிரகலாதன், இறைவனின் அண்மையில்லாமை குறித்து தன்னையே நொந்துகொள்வதாக அமைந்துள்ளது.) (ennaga manasuku - nIlAmbari) Top
  • ஆகாஸ11ரீரமு ப்3ரஹ்மமனே, ஆத்மா ராமுனி தா ஸரி ஜூசுசு,
  • லோகாது3லு சின்மயமனு,
  • ஸுஸ்வர லோலுடௌ3, த்யாக3ராஜ ஸன்னுத, ஸீதா வர!
   • கீ3தா ஆதி3 அகி2ல உபநிஷத்-ஸார பூ4த ஜீவன்முக்துடு3 அகு3டகு,
   • ஸங்கீ3த ஞானமு, தா41வ்ராயவலெரா;
  • (வெட்ட) வெளி மெய், பிரமமெனும், ஆன்மா ராமனை, தான் சரிகண்டுகொண்டு,
  • உலகங்கள் சின்மயமெனும்,
  • இனிய சுரங்களில் திளைக்கும்,
  • தியாகராசனால் சிறக்கப் போற்றப் பெற்ற, சீதை மணாளா!
   • கீதை முதலாக, அனைத்து உபநிடத சாரமாகிய, பூத சீவன் முத்தனாகுதற்கு,
   • இசையறிவு, தாதை எழுதவேண்டுமய்யா;
  (sItA vara - dEva gAndhAri) Top
  மனஸா!
  • மரவகரா, நவ மன்மத2 ரூபுனி;
  • ஆ-ஜன்மமு, ஹ்ரு2த்3ராஜீவமுதோ பூஜிந்துர த்யாக3ராஜ நுதுனி.
  ஏ மனமே!
  • மறக்காதேயடா, இள மன்மத உருவத்தோனை;
  • வாழ்நாள் முழுதும், இதயக் கமலம்கொடு வழிபடுவேன், தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனை.
  (maravakarA - dEva gAndhAri) Top
  • தன லோனே த்4யானிஞ்சி, தன்மயமே காவலெரா;
  • தன கு3ஹலோ, தானு உண்டெ3டு3 தாவுனு தெலியக3 வலெரா;
  • நீ மர்மமு, ஆ க்ஷணமே, நிஸ்1சயமை தெலுஸுனுரா;
  • 'ஏனு' அனு மாய, ஆ வேளனு, ஏ வங்கோ தெலியது3ரா;
  • தொலி கர்மமே, ப3லமு தோய கூட3து3, விதி4கி;
  • ப்ரக்ரு2தி ஸ்வபா4வமுலு, ப்ரஜ்வலிஞ்சுசுனு உண்டு3;
  • லக்ஷ்யமு ஜேயரு, மதி3லோ, லக்ஷ அந்தரமுலகைன;
  • ம்ரிங்கி3ன கள்ளகு, ருசுல மேலு கனே வாரு எவரு;
  • பூ4தமுலு ஐது3னு, நீவு, பொரல ஜேயுசுன்னாவு;
  • நிரவதி41ய்யபை, நீவு, நித்ய ஆனந்த3முன உன்னாவு;
  • ஸ்ரீ த்யாக3ராஜுனி சே பட்டி ரக்ஷிஞ்செத3வு;
  • தன்னுள்ளே தியானித்து, தன்மயமேயாக வேண்டுமய்யா;
  • தனது குகையினில் தானிருக்குமிடத்தினை அறியவேண்டுமய்யா;
  • உனது மருமம், அந்நொடியே உறுதியாகத் தெரியுமய்யா;
  • 'நான்' எனும் மாயை, அவ்வேளை, எம்மூலையிலோ, தெரியாதய்யா;
  • முன்வினையே (என்னை) வலிய தள்ளக்கூடாது, விதிக்கு;
  • இயற்கைத் தன்மைகள் சுடர்விட்டுக்கொண்டிருக்கும்;
  • (ஆயினும் தியானத்திலுள்ளோர்) சட்டை செய்யார், மதியினில், இலட்சம் இடைவெளிகளாயினும்;
  • விழுங்கிய கண்களுக்கு, சுவைகளின் மேன்மையைக் காண்பவர் யாரே?
  • (ஏனெனில்) பூதங்களைந்தினையும் நீ புரளச் செய்கின்றாய்;
  • அனந்த அணையின்மீது நீ அழிவற்ற ஆனந்தத்தினிலுள்ளாய்;
  • தியாகராசனைக் கைப்பற்றிக் காத்தனை.
  (இச்சொற்கள் பிரகலாதன் அரியை நோக்கி உரைப்பதாக) (tanalOnE dhyAninci - dEva gAndhAri) Top
  ஓ மனஸா!
  • த்யாக3ராஜு மனவி வினவே; விவரம்பு33 நே தெல்பெத3;
   • மனஸெரிங்கி3, கு-மார்க3முன மரி பொரலுசு செட3 வலதே3;
   • ஈ நட3தலு பனிகி ராது3; ஈஸ்1வர க்ரு2ப கலுக3 போது3;
   • த்4யான ப4ஜன ஸேயவே.
  ஓ மனமே!
  • தியாகராசனின் வேண்டுகோளினைக் கேளாயடி; விவரமாக நான் தெரிவிக்கின்றேன்;
   • மனதறிந்து, தவறான வழியில் மறுபடியும் புரண்டு, கெடக்கூடாதடி;
   • இந்நடத்தைகள் உதவா; ஈசனின் கிருபை யுண்டாகாது;
   • தியானம், பஜனை செய்வாயடி.
  (vinavE O manasA - vivardhani) Top
  • நருடை3 புட்டினந்து3கு, ராம நாம ஸ்மரணே ஸுக2மு;
  • வர ராஜ யோக3 நிஷ்டு2லௌ வாரிகி ஆனந்த3மந்தெ3டு அட்டு, ராம நாம ஸ்மரணே ஸுக2மு;
   • ராம நாம ஸ்1ரவணமு வல்ல, நாம ரூபமே ஹ்ரு23யமு நிண்டி3, ப்ரேம புட்ட ஸேயக3 லேதா3?
  • நிஷ்காம த்யாக3ராஜு ஸேயு ராம நாம ஸ்மரணே ஸுக2மு.
  • மனிதனாகப் பிறந்ததற்கு, இராம நாமத்தினை உள்ளுருவேற்றலே சுகமாகும்;
  • உயர் இராச யோகத்தினில் நிலைத்திருப்போராகிய அவர்களுக்கு, ஆனந்தம் நண்ணுதல் போன்று, இராம நாமத்தினை உள்ளுருவேற்றலே சுகமாகும்
   • இராம நாமத்தினைச் செவி மடுத்ததனால், நாமத்தின் உருவமே இதயத்தினில் நிறைந்து, (இறைவனிடம்) காதல் பிறக்கச் செய்யவில்லையா?
  • இச்சைகளற்ற, தியாகராசன் இயற்றும், இராம நாமத்தினை உள்ளுருவேற்றலே சுகமாகும்.
  (smaraNE sukhamu - jana ranjani) Top
  ராம ப4க்துடை3ன த்யாக3ராஜ வினுத, ராம!
  • 'தத்-த்வம்-அஸி'யனு வாக்யார்த2மு, நீவனு பர தத்வமெருக3 தரமா?
  • தாமஸ, ராஜஸ கு3ணமுல தன்னுகோள்ளு போத3யா;
  • வேத3, ஸா1ஸ்த்ர தத்வமெருக3 தரமா?
  இராமனின் தொண்டனாகிய தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனே, இராமா!
  • 'தத்-த்வம்-அஸி' யெனும் வாக்கியத்தின் கருத்து, நீயெனும் பர தத்துவத்தினை அறியத் தரமா?
  • தாமத, இராசத குணங்களின் தொல்லைகள் போகாதய்யா;
  • மறைகள், சாத்திரங்களின் தத்துவத்தினை அறியத் தரமா?
  (tatvameruga - garuDa dhvani) Top
  பா4விஞ்சி, ராக3, லயாது3ல ப4ஜியிஞ்சே ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ நுத, ராம!
  • அகி2ல நைக3ம ஆஸ்1ரித, ஸங்கீ3த ஞானமனு, ப்3ரஹ்மானந்த3 ஸாக3ரமீத3னி தே3ஹமு, பூ4 பா4ரமு;
  • பா4விஞ்சி, ராக3, லயாது3ல ப4ஜியிஞ்சே, ஆனந்த3 ஸாக3ரமீத3னி தே3ஹமு, பூ4 பா4ரமு;
  • ஸ்ரீ விஸ்1வ நாத2, ஸ்ரீ காந்த, விது4லு, பாவன மூர்துலு உபாஸிஞ்ச லேதா3!
 • உள்ளத்தினில் உணர்ந்து, ராகம், லயம் ஆகியவற்றினை பஜிக்கும், தியாகராசனால் போற்றப் பெற்ற, இராமா!
  • அனைத்து மறைகளும் சார்ந்திருக்கும் இசையின் அறிவெனும் பேரானந்தக் கடலினில் நீந்தாத உடல் புவிக்குச் சுமையே;
  • உள்ளத்தினில் உணர்ந்து, ராகம், லயம் ஆகியவற்றினை பஜிக்கும், ஆனந்தக் கடலினில் நீந்தாத உடல் புவிக்குச் சுமையே;
  • விசுவநாதன், இலக்குமி மணாளன், பிரமன் ஆகியோரும் (மற்ற) புனித மூர்த்திகளும் (இசையினை) வழிபட்டனரன்றோ!
  (Ananda sAgara - garuDa dhvani) Top
  ஸீதா ராம!
  • நீபை தனகு ப்ரேம போது3.
  • மனஸு நீ பத3முலனே ஜேர, கனுலு நீ ரூபமுனே கோர, நீ பேருலகே நோரூர - தனபை இதி3 நீ 4கருணேரா;
  • ஜனனீ, ஜனக, ஆப்துலு, அன்யுலு, த4ன, கனக, கு3ரு, வேல்புலு, தி3னமு நீவேயனி மாடலு - இவி நா பூ4ஷணமுலு;
  • போ43 அனுப4வமுலந்து3, பா3கு33, பு3த்3தி4 நீயந்து3;
  • த்யாக3ராஜுனி ஹ்ரு23யமந்து3 வாகீ3ஸா1னந்த3மு அந்து3.
  சீதாராமா!
  • உன்மீது தனக்கு காதல் அகலாது;
  • மனது உனது திருவடிகளையே நாட, கண்கள் உனதுருவத்தினையே விழைய,உனது பெயர்களுக்கே நாவூர - என்மீது இஃதுனது கருணையே அய்யா;
  • தாய், தந்தை, உற்றார் உறவினர், மற்றோர், செல்வம், பொன், குரு, தெய்வம் (ஆகியவை) என்றும் நீயேயெனும் சொற்கள் - இவையேயெனது அணிகலன்களாகும்;
  • உலக இன்பங்களைத் துய்க்கும்போதும், நன்கு (எனது) அறிவு உன்னிடமே;
  • தியாகராசனின் இதயத்தினில் பேரானந்தம் எய்தும்.
  (வாகீ3ஸா1னந்த3மு - ப்3ரஹ்மானந்த3மு) (rAma nIpai tanaku - kEdAraM) Top
  ராம!
  • மரசே வாட3னா, நினு? நீயொக்க மதி3னெஞ்ச வலது3.
   • கானி மானவுலு, கருண லேக, நாபை லேனி நேரமுலெஞ்சின கானி,
   • ஸ்ரீ நிஜமுக3, நா செந்த ஜேரின கானி,
  • ரானி நீ த3ய மரசே வாட3னா?
  இராமா!
  • மறப்பவனா, உன்னை (நான்)? உனதொரு மனத்தினில் (அப்படி) எண்ணலாகாது;
   • வேண்டாத மனிதர்கள், கருணையின்றி, என்மீது இல்லாத குற்றங்கள் கண்டாலும்,
   • செல்வம், உண்மையாகவே, என்னை வந்தடைந்தாலும்,
  • வாராத உனது தயையினை, மறப்பவனா, (நான்)?
  (வாராத - கிடைத்தற்கரிய) (maracE vADanA - kEdAraM) Top
  நீரஜாக்ஷ!
  • நின்னாட3னேல?
  • கன்னவாரி பைனி காக ஸேயனேல?
   • கர்மமுனகு தகி3னட்லு, கார்யமுலு நடு3சுனு;
   • 4ர்மமுனகு தகி3னட்லு, தை3வமு ப்3ரோசுனு;
   • சித்தமுனகு தகி3னட்லு ஸித்3தி4யு கல்கு3னு;
   • வித்தமுனகு தகி3னட்லு வேடு3க நடு3சுனு;
  • ஸன்னுதி ஜேஸி, தத்வமு தெலிஸின, த்யாக3ராஜுனிகி, நின்னாட3னேல?
  கமலக்கண்ணா!
  • உன்னை குறை கூறுவானேன்?
  • கண்டவர்களின் (அல்லது பெற்றோர்) மீது ஆத்திரப் படலேன்?
   • கருமத்திற்கேற்ப, காரியங்கள் நடக்கும்;
   • அறத்திற்கேற்ப, தெய்வம் காக்கும்;
   • எண்ணத்திற்கேற்ப, வெற்றி கிடைக்கும்;
   • காசுக்கேற்ப, கூத்து நடக்கும்;
  • உன்னை சிறக்கப் போற்றி, உண்மை யறிந்த தியாகராசனுக்கு, உன்னை குறை கூறுவானேன்?
  (ninnADanEla - kannaDa) Top
  ராம!
  • இதே3 பா4க்3யமு கா3க, ஏமி உன்னதி3ரா?
  • ஸதா3 நீ பத3 பங்கஜமுலனு, ஸம்மதமுக3 பூஜிஞ்சு, வாரிகி, இதே3 பா4க்3யமு கா3க, ஏமி உன்னதி3ரா?
   • ஹ்ரு23ய அரவிந்த3முன நின்னு உஞ்சி,
   • தானே ப்3ரஹ்மானந்த3மு அனுப4விஞ்சி,
   • இந்து34ரு மொத3லு அந்த3ரினி, ஸுர ப்3ரு2ந்த3, பூ4-ஸுர ப்3ரு2ந்த3முல, தானு எந்து3 கனி,
  • ஆனந்த3முன, நீயந்து3 பா4வன ஜெந்து3சு உண்டு3 வாரிகி, இதே3 பா4க்3யமு கா3க, ஏமி உன்னதி3ரா?
   • ஆஸ1 பாஸ1முல தெக3 கோஸி,
   • அன்னியு மதி3 ரோஸி,
   • கர்மமு பா3ஸி,
   • நின்னு கருணா வாராஸி1யனி பூஜ ஜேஸி,
   • து3ஸ்-ஸங்க3தி ஜேஸி, மேனு கா3ஸி ஜெந்த3க,
   • நினு காஸீ11 நுதுட3னி, ஆஸ1 நீயெட3,
  • கீஸ14க்தியு ஜேஸின வாரிகி, இதே3 பா4க்3யமு கா3க, ஏமி உன்னதி3ரா?
   • நீவே க3தியனி பட்டி,
   • ராகா3து3ல தோட3 பூரித ப4வ ஸாக3ரமுனு தா3டி,
  • ஸந்ததமுனு, வேத3 ஆக3மாது3ல வேக3 நுதினிடு3, பா43வதுட3கு3, த்யாக3ராஜுனிகி இதே3 பா4க்3யமு கா3க, ஏமி உன்னதி3ரா?
  இராமா!
  • இதுவே பேறல்லாது (வேறு) என்ன உள்ளதய்யா?
  • எவ்வமயமும், உனது திருவடித் தாமரையினை, முழு மனதுடன் தொழுவோருக்கு, இதுவே பேறல்லாது, (வேறு) என்ன உள்ளதய்யா?
   • இதயக் கமலத்தினில், உன்னையிருத்தி,
   • தானே பரமானந்தத்தினைத் துய்த்து,
   • பிறையணிவோன் முதலாக, வானோர்கள், அந்தணர்கள் யாவரிலும், தன்னை எங்கும் கண்டு,
  • ஆனந்தமாக, உன்னிடம் உள்ளுணர்வு கொண்டிருப்போருக்கு, இதுவே பேறல்லாது, (வேறு) என்ன உள்ளதய்யா?
   • ஆசை, பாசங்களை அற வீழ்த்தி,
   • யாவும் மனத்தாலும் துறந்து,
   • கருமங்களை விடுத்து,
   • உன்னை கருணைக் கடலென தொழுது,
   • தீய நட்பு கொண்டு உடல் துயருறாது,
   • உன்னை, காசி ஈசனால் போற்றப் பெற்றோனென, உன்னிடம் காதலும்,
  • அனுமன் (போன்ற) பக்தியும் செய்வோருக்கு, இதுவே பேறல்லாது, (வேறு) என்ன உள்ளதய்யா?
   • நீயே புகலெனப் பற்றி,
   • இராகம் ஆகியவற்றின் துணையுடன், நிறை பிறவிக் கடலினைத் தாண்டி,
  • மறைகள், ஆகமங்கள் ஆகியவற்றின் ஊக்கத்துடன், எவ்வமயமும் போற்றி செய்யும், பாகவதனாகிய, தியாகராசனுக்கு, இதுவே பேறல்லாது, (வேறு) என்ன உள்ளதய்யா?
  (idE bhAgyamu - kannaDa) Top
  ஓ மனஸா!
  • ரஞ்ஜிம்ப ஜேஸெடு3 ராக3ம்பு3லு, மஞ்ஜுளமகு3னவதாரமுலெத்தி, மஞ்ஜீரமு க4ல்லனி நடிஞ்சு மஹிம தெலியு த்யாக3ராஜ நுதுட3கு3 ஸ்ரீப ப்ரிய ஸங்கீ3தோபாஸன சேயவே.
  ஏ மனமே!
  • களிப்பூட்டும் இராகங்கள், எழிலான வடிவங்களெடுத்து, சதங்கைகள் கலீரென, நடமிடும் பெருமை அறியும், தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனாகிய, மாமணாளனுக்கு விருப்பமான இசை வழிபாட்டினைச் செய்வாய்.
  (Sripa priya - aThANA) Top
  மானஸ!
  • ராம ப4ஜன ஸேய ராதா3?
   • 4வ ஸாக3ரமுனனு தரிம்ப, த்யாக3ராஜு மனவினி வினி,
   • அஜ ருத்3ராது3லகு ஸததமு ஆத்ம மந்த்ரமைன,
  • தாரகமகு3, ராம நாம ப4ஜன ஸேய ராதா3?
   • கரகு33ங்கா3ரு வல்வ கடினெந்தோ மெரயக3, சிரு நவ்வுலு-க3ல முக2முனு சிந்திஞ்சி சிந்திஞ்சி,
   • அருண ஆப4 அத4ரமுனு, ஸுருசிர த3ந்த ஆவளினி, மெரயு கபோல யுக3முனு, நிரதமுனனு தலசி தலசி,
  • ராம ப4ஜன பா3கு33 ஸேய ராதா3?
  மனமே!
  • இராம பஜனை செய்யலாகாதா?
   • பிறவிக் கடலினைக் கடக்க, தியாகராசனின் வேண்டுகோளினை யேற்று,
   • பிரமன், உருத்திராதியருக்கு, எவ்வமயமும், தமது மந்திரமான,
  • தாரகமாகிய, இராம நாமத்தினை நன்கு பஜனை செய்யலாகாதா?
   • உருக்கிய பொன்னாடை இடையில் மிக்கொளிர, புன்சிரிப்பு திகழும் முகத்தினைச் சிந்தித்துச் சிந்தித்து,
   • மிளிரும் சிவந்த உதடுகளை, அழகிய பல்வரிசைகளை, பளபளக்கும் கன்ன இணையினை, என்றும் நினைந்து நினைந்து,
  • இராம நாமத்தினை நன்கு பஜனை செய்யலாகாதா?
  (bhaja sEya rAdA - aThANA) Top
  நாரத3 கா3ன லோல!
  • நீவு லேகயே தனுவுலு நிரதமுகா3 நடு3சுனு?
  • நீவு லேகயே தருவுலு நிக்கமுகா3 மொலுசுனு?
  • நீவு லேகயே வானலு நித்யமுகா3 குரியுனு?
  • நீவு லேக த்யாக3ராஜு நீ கு3ணமுலனெடு பாடு3னு?
  நாரதரின் இசை விரும்பியே!
  • நீயின்றி எவ்வுடல்கள் என்றும் நடக்கும்?
  • நீயின்றி எம்மரங்கள் திண்ணமாக வளரும்?
  • நீயின்றி எம்மாரிகள் நிலையாகப் பெய்யும்?
  • நீயின்றி தியாகராசன் உனது குணங்களையெங்ஙனம் பாடுவான்?
  (nArada gAna - aThANA) Top
  மனஸா!
  • செடே3 பு3த்3தி4 மானுரா;
  • இடே3 பாத்ரமெவரோ ஜூட3ரா;
  • பூ4 வாஸிகி, தகு32லமு கல்கு3னனி, பு3து4லு பல்க வின லேதா3?
  • ஸ்ரீ வாஸுதே3வஸ்ஸர்வமனுசுனு சிந்திஞ்சரா த்யாக3ராஜ வினுதுனி.
  மனமே!
  • கெட்டுப்போகும் புத்தியினைக் கைவிடடா;
  • இங்கு பாத்திரமெவரோ காணடா;
  • புவி வாசிக்கு தகுந்த பயனுண்டாகுமென, அறிஞர்கள் சொல்லக் கேட்டிலையோ?
  • வாசுதேவனே அனைத்துமென சிந்திப்பாயடா, தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனை.
  (ceDE buddhi - aThANA) Top
  ராமா!
  • மட்டு மிதமு லேனட்டி தே3வதா மதமுலலோ ஜொரப3டு3தா3மண்டே, கட்டு ஜேஸினாவு 'ராம ப3ந்து3'.
  • மா மதமுலனு லலாடமுன, பிதாமஹுடு3 வ்ராய லேத3னுசுனு, காம மத3முலகு ஹிதவனுசு, நிஷ்காம த்யாக3ராஜுகு, மரி மரி தோசே, கட்டு ஜேஸினாவு 'ராம ப3ந்து3'
  இராமா!
  • எண்ணிறந்தது போலும், கடவுளரின் மதங்களில் நுழைவோமென்றால், (என்னைக்) கட்டியுள்ளாய், 'இராமனின் அடிமை' யென.
  • எமது மதத்தினை நெற்றியில் தாதை எழுதவில்லையாதலால், (மற்ற மதங்கள்) ஆசை, செருக்கு ஆகியவற்றிற்கு உகந்தவையென, பற்றற்ற, தியாகராசனுக்கு, திரும்பத்திரும்பத் தோன்றுகின்றது, (என்னைக்) கட்டியுள்ளாய் 'இராமனின் அடிமை' யென.
  (kaTTu jEsinAvu - aThANA) Top
  ஸ்ரீ ராம!
  • ஸந்ததமு நின்னே நெர நம்மினானு;
   • கன்ன கன்ன வாரினி வேடு3கொன்னானு; ப2லமு லேத3னி, நின்னே நெர நம்மினானு;
   • தா3ர, தனயுல, உத3ர பூரணமு ஸேயு கொரகு, தூ3ர தே31முலனு ஸஞ்சாரமு ஜேஸி, ஸாரமிந்தைன லேக, வேஸாரி, ஈ ஸம்ஸார பாராவாரமந்து3 கலுகு32லமு ஈ தா3ரியனி தெலிஸி, நின்னே நெர நம்மினானு;
   • ஸஞ்சித கர்மமு தொலகி3ஞ்சி, நன்னு ஏ வேள கருணிஞ்சி, ப்3ரோசு, தை3வமு நீவனுசு யாசிஞ்சி, கொஞ்செபு நருல நுதியிஞ்சனு நா வல்லனு காது3 அஞ்சுனு, து3ஸ்-ஸங்க3தி சாலிஞ்சி ஸந்ததமு, நின்னே நெர நம்மினானு;
   • பூ4தலமுன, ஒக்கரி சேதி த4னமபஹரிஞ்சு கா4தகுல, பரலோக பீ4தியு லேனி பாதகுல பட்டி, யம தூ3தலு கொட்டெடி3 வேள, ப்3ரோதுனனி பல்கனு, எவரி சேத காத3னி, நின்னே நெர நம்மினானு.
  ஸ்ரீ ராமா!
  • எவ்வமயமும் உன்னையே மிக்கு நம்பியுள்ளேன்;
   • கண்ட கண்டவர்களை வேண்டிக்கொண்டேன்; பயனில்லையென, நான் உன்னையே மிக்கு நம்பியுள்ளேன்;
   • மனைவி மக்களின் வயிற்றினை நிரப்புவதற்காக, தூர தேசங்களில் சஞ்சரித்து, சாரம் சிறிதுமின்றி, துயருற்று, இந்த சமுசாரக் கடலில் கிடைக்கும் பயன் இந்த விதமென உணர்ந்து, உன்னையே மிக்கு நம்பியுள்ளேன்;
   • முன்வினையை ஒழித்து, என்னை, எவ்வேளையும், கருணித்துக் காக்கும் தெய்வம் நீயென, இரந்து, அற்ப மனிதரைப் போற்ற என்னாலாகாதென, தீயோரிணக்கம் போதுமென்று, எவ்வமயமும், உன்னையே மிக்கு நம்பியுள்ளேன்;
   • புவியில் மற்றவரின் செல்வத்தினைக் கவரும் கொலையாளிகள், மற்றும், பரலோக அச்சமற்ற பாதகர்களைப் பிடித்து, நமனின் தூதர்கள் உதைக்கும்போது, காப்பேனெனப் பகர, எவராலும் இயலாதென, உன்னையே மிக்கு நம்பியுள்ளேன்.
  (ninnE nera namminAnu - Arabhi) Top
  மனஸா!
  • வேத3, புராண ஆக3ம, ஸா1ஸ்த்ராது3லககு ஆதா4ரமௌ, த்யாக3ராஜு ஸேவிஞ்சு, நாத3 ஸுதா4 ரஸம்பு3, இலனு, நர ஆக்ரு2தியாயே;
   • ஸ்வரமுலு ஆருன்னொகடி க4ண்டலு;
   • வர ராக3மு கோத3ண்ட3மு;
   • து3ர, நய, தே3ஸ்1யமு த்ரி கு3ணமு;
   • நிரத க3தி ஸ1ரமுரா;
   • ஸரஸ ஸங்க3தி ஸந்த3ர்ப4மு க3ல கி3ரமுலுரா;
  • 4ர ப4ஜன பா4க்3யமுரா.
  மனமே!
  • வேத, புராண, ஆகம, சாத்திரங்கள் ஆகியவற்றிற்கு ஆதாரமான, தியாகராசன் சேவிக்கும், நாதமெனும் அமுதச்சாறு இங்கு (இராமனாக) மனித உருவானதே!
   • சுரங்கள் ஆறோடொன்று, மணிகளாக,
   • உயர் ராகம், கோதண்டமாக,
   • துரம், நயம், தேசியம், (நாணின்) முப்பிரிகளாக,
   • நிலையான கதி, அம்புகளடா;
   • இனிய சங்கதி, தருணத்திற்கேற்றச் சொற்களடா;
  • வில்லேந்துவோனின் பஜனையே பேறாகுமடா.
  (nAda sudhA rasam - Arabhi) Top
  ஓ மனஸா!
  • ஸ்வர, ராக3 ஸுதா4 ரஸ யுத ப4க்தி, ஸ்வர்கா3பவர்க3முரா;
  • பரமானந்த3மனே கமலமுபை, ப3க, பே4கமு செலகி3யேமி?
   • மூலாதா4ரஜ நாத3மெருகு3டே முத3மகு3 மோக்ஷமுரா;
   • கோலாஹல, ஸப்த ஸ்வர க்3ரு2ஹமுல கு3ருதே மோக்ஷமுரா;
   • 3ஹு ஜன்மமுலகு பைனி, ஞானியை பரகு3ட, மோக்ஷமுரா;
  • ஸஹஜ ப4க்திதோ, ராக3, ஞான ஸஹிதுடு3, முக்துடு3ரா;
  • மர்த3ல தாள க3துலு தெலியகனே, மர்தி3ஞ்சுட ஸுக2மா? ஸு1த்34 மனஸு லேக, பூஜ ஜேயுட ஸூகர வ்ரு2த்திரா;
  • ரஜத கி3ரீஸு1டு3, நக3ஜகு தெல்பு, 'ஸ்வரார்ணவ' மர்மமுலு, விஜயமு க3ல த்யாக3ராஜுடெ3ருகே3;
  விஸ்1வஸிஞ்சி தெலுஸுகோ. ஏ மனமே!
  • சுர, ராக அமுதச் சாறு கூடின பக்தி வானுலகமும், மோக்கமுமாகுமடா;
  • பேரானந்தமெனும் கமலத்தின் மீது கொக்கும், தவளையும் திகழ்ந்தென்ன (பயன்)?
   • மூலாதாரத்திலெழும் நாதத்தினையறிதலே களிப்புடை மோக்கமடா;
   • (உடலில்) கோலாகலமான ஏழு சுரங்களின் இருப்பிடங்களைத் தெரிதலே மோக்கமடா;
   • பல பிறவிகளுக்குப் பின்னர் ஞானியாகித் திகழ்தல் மோக்கமடா;
  • உடன் பிறந்த பக்தியுடன், ராக ஞானமும் உடையோன் முத்தனடா;
  • மத்தளத்தின் தாள நடைகளறியாமலே (மத்தளத்தினை) அடித்தல் சுகமா? (அங்ஙனமே) தூய உள்ளமின்றி வழிபாடு செய்தல் பன்றியொழுக்கமடா;
  • பனி மலையீசன் மலைமகளுக்குத் தெரிவிக்கும், சுரக்கடலின் மருமங்கள், வெற்றியுடைத் தியாகராசன் அறிவானே;
  நம்பித் தெரிந்துகொள்வாய். (svara rAga sudhA - SankarAbharaNaM) Top
 • ராம!
  • விஷயாலு ஏல ரோயரோ எப்புடு3?
  • ராயாயீ தே3ஹமு?
 • ராமா!
  • விடயங்களை (மனிதர்கள்) ஏனோ வெறுக்கமாட்டார், எவ்வமயமும்?
  • கல்லோ யிவ்வுடல்?
  (விடயங்கள் - புலன் நுகர்ச்சி) (rAma sItA rAma - SankarAbharaNaM) Top
 • ராம!
  • நீ ப4க்தி ஸதா3 பாலிஞ்சுனு; மோக்ஷமொஸகு3; நீ ஸன்னிதி4னி ப்ரமாணமு ஜேஸி பல்கெத3;
  • ஸத்வ கு3ணம்பு3னனு உபாஸனமு ஒனரிஞ்சிரி பெத்33லு; தத்வமு தெலிஸெனு இக ப4வ தரணோபாயமு நீவனி;
  • லோகுலு நிஜ தா3ஸுல கனி, லோபடு3 து3ரஸூயலதோ, நினு தூ3ஷிஞ்சின, செடி3 போலேரு கானி.

 • இராமா!
  • உனது பற்று எவ்வமயமும் பாதுகாக்கும்; வீடருளும்; (இதை) உனது புனித முன்னிலையில் ஆணையிட்டுச் சொன்னேன்;
  • சத்துவ குணத்துடன் (உன்னை) வழிபாடு செய்தனர், சான்றோர்; தத்துவம் தெரிந்தது - இனி பிறவிக்கடலைத் தாண்டுவிக்கும் சாதனம் நீயென;
  • உலகோர், உண்மையான தொண்டர்களைக் கண்டு, உட்படும் தீய பொறாமையினால், உன்னைத் தூற்றினாலும், கேடுறாரன்றோ;
  (rAma ninu vinA - SankarAbharaNaM) Top
  த்யாக3ராஜ அர்சித!
  • ராக3மு, தாளமு, ரக்தி ப4க்தி ஞான யோக3மு, அனுராக3மு லேனி பா43வதுலு உத3ர ஸ1யனுலே கானி
  தியாகராசனால் தொழப்பெற்றோனே!
  • இராகம், தாளம், கனிந்த பக்தி (கூடிய) ஞான யோகம், அனுராகம் (இவை) அற்ற பாகவதர்கள் உதரத்தினில் உறங்குபவர்களேயன்றோ?
  (உத3ர ஸ1யன - மறுபடியும் தாய் வயிற்றினில் பிறத்தல்.) (mariyAda kAdurA - SankarAbharaNaM) Top
  த்யாக3ராஜ வினுத!
  • மனஸு ஸ்வாதீ4னமைன ஆ க4னுனிகி மரி மந்த்ர தந்த்ரமுலேல?
  • தனுவு தானு காத3னி எஞ்சு வானிகி தபஸு சேயனேல?
  • அன்னி நீவனுசு எஞ்சின வானிகி ஆஸ்1ரம பே43முலேல?
  • கன்னு கட்டு மாயலனி எஞ்சு வானிகி காந்தல ப்4ரமலேல?
  • ஆஜன்மமு து3ர்விஷய ரஹிதுனிகி க3தாக3தமு இகயேல?
  தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனே!
  • மனது தன்வயப்பட்ட அச்சான்றோனுக்கு, பின்னர், மந்திர, தந்திரங்களேனோ?
  • உடல் தானல்ல என்றெண்ணுவோனுக்கு தவமியற்றலேன்?
  • அனைத்தும் நீயென்று எண்ணியவனுக்கு ஆச்சிரம வேறுபாடுகளேனோ?
  • கண்கட்டு மாயையென்று எண்ணுவோனுக்குப் பெண்களால் திகைப்பேனோ?
  • வாழ்நாள் முழுதும் தீய விடயங்களற்றோனுக்கு போக்கும் வரவும் இனியேனோ?
  (விடயங்கள் - புலன் நுகர்ச்சி) (manasu svAdhIna - SankarAbharaNaM) Top
 • 4க்த த்யாக3ராஜ நுத ராம!
  • பா4வுகமகு3 ஸாத்வீக ப4க்தி பி3ச்சமிய்யவே;
  • முக்திகி, அகி2ல ஸ1க்திகி, த்ரி-மூர்துலகு, அதி மேல்மி;
  • ப்ராணமு லேனி வானிகி, ப3ங்கா3ரு பாக3 சுட்டி, ஆணி வஜ்ர பூ4ஷணமுரமந்து3 பெட்டு ரீதி,
  • ஜாணலகு, புராண, ஆக3ம, ஸா1ஸ்த்ர, வேத3, ஜப, ப்ரஸங்க3 த்ராண கல்கி3யேமி?
  தொண்டன் தியாகராசனால் போற்றப் பெற்ற இராமா!
  • பேறெனத்தகும் சாத்துவிக பக்திப் பிச்சையிடுவாயய்யா;
  • முக்திக்கும், அனைத்து சக்திகளுக்கும், மும்மூர்த்திகளுக்கும் மிக்கு மேலானதாகும்;
  • உயிரற்றவனுக்கு பொற் பாகைச் சுற்றி, ஆணி வைர நகைககள் மார்பிலணிவித்தல் போலும்,
  • கெட்டிக்காரர்களுக்கு புராண, ஆகம, சாத்திர, வேதம் ஓதல், சொற்பொழிவுத் திறனுண்டாகியென்ன (பயன்)?
  (bhakti biccam - SankarAbharaNaM) Top
  • பூ4ரி வித்3யல நேர்சின,
  • தா4ன்ய த4னமுல சேத த4ர்மமெந்தயு ஜேஸின,
  • மானக பா43வதாதி3 ராமாயணமுலு சதி3வின,
  • யோக3முலப்4யஸிஞ்சின போ43முலெந்தோ கலிகி3ன,
  • பெத்331ஸுத்3து3லு வினக,
  • நான்ய சித்த ப4க்துல வாக3ம்ரு2த பானமு ஸேயக,
  • மானுஷாவதார சரித மர்மக்3ஞுல ஜத கூட3க,
  • த்யாக3ராஜ நுதுடௌ3 ராம தா3ஸுல செலிமி ஸேயக,
 • பு3த்3தி4 ராது3.
  • மிக்கு வித்தைகள் கற்றிடினும்,
  • உணவுப்பண்டங்கள், செல்வத்தினால் தருமங்களெத்தனை செய்திடினும்,
  • தவறாது, பாகவதம், இராமாயணம் ஆகியவை ஓதிடினும்,
  • யோகங்கள் பயின்றிடினும், புவியின்பங்க ளெத்தனையோ உண்டாயினும்,
  • சான்றோர் சொற்களைக் கேளாது,
  • மற்ற எண்ணங்களற்ற தொண்டர்களின் சொல்லமிழ்து பருகாது,
  • மானிட உருவ (இராமனின்) சரித மருமமறிந்தோரின் கூட்டு சேராது,
  • தியாகராசன் போற்றும் இராமனின் தொண்டர்களின் நட்பு கொள்ளாது,
 • அறிவு வாராது. (அறிவு - இறைவனை உணரும் மெய்யறிவு) (buddhi rAdu - SankarAbharaNaM) Top
  • மனஸா!
  • ராம ப4ஜன பருலகேல த3ண்ட3 பாணி ப4யமு?
  • அஜ ருத்32ஸுரேஸு1லகு ஆயா ஸ்தா2னமொஸங்கு3 ராம ப4ஜன பருலகேல த3ண்ட3 பாணி ப4யமு?
   • அண்ட3 கோட்லு நிண்டி3ன, கோத3ண்ட3 பாணி முக2முனு, ஹ்ரு2த்-புண்ட3ரீகமுன ஜூசி, பூஜ ஸல்புசு, நிண்டு3 ப்ரேமதோ கரங்கு3 நிஷ்காமுலகு,
   • வர வேத3ண்ட3 பாலு தா3ஸுடை3ன, த்யாக3ராஜு ஸேயு ராம ப4ஜன பருலகு,
  • ஏல த3ண்ட3 பாணி ப4யமு?
  • மனமே!
  • இராமனின் பஜனையில் ஈடுபட்டோருக்கேன் தண்டபாணியின் அச்சம்?
  • பிரமன், உருத்திரன், வானோர் தலைவன் ஆகியோருக்கு அந்தந்தப் பதவிகளை வழங்கும் இராமனின் பஜனையில் ஈடுபட்டோருக்கேன் தண்டபாணியின் அச்சம்?
   • அண்டங்கள் கோடிகளில் நிறைந்துள்ள கோதண்டபாணியின் முகத்தினை, (தமது) இதயக் கமலத்தினிற் கண்டு, வழிபாடு செய்துகொண்டு, நிறை காதலுடன் உருகும் இச்சைகளற்றோருக்கும்,
   • உயர் வேழத்தினைக் காப்போனின் தொண்டனாகிய தியாகராசன் செய்யும் இராமனின் பஜனையில் ஈடுபட்டோருக்கும்
  • ஏன் தண்டபாணியின் அச்சம்?
  (தண்டபாணி - நமன்) (bhajana parulakEla - suraTi) Top
  • ஓ மனஸா!
  • கீ3தார்த2மு, ஸங்கீ3தானந்த3முனு, ஈ தாவுன, ஜூட3ரா;
  • ஸீதா பதி சரணாப்3ஜமுலிடு3கொன்ன வாதாத்மஜுனிகி பா33 தெலுஸுரா;
  • ஹரி, ஹர, பா4ஸ்கர, காலாதி3, கர்மமுலனு மதமுல மர்மமுலனெரிங்கி3ன, ஹரி வர ரூபுடு3, ஸுகி2ரா.
  • ஓ மனமே!
  • கீதையின் பொருளினையும், சங்கீதத்தின் ஆனந்தத்தினையும் இவ்விடத்தினில் காண்பாயடா;
  • சீதாபதியின் திருவடித் தாமரைகளை யேந்தியிருக்கும் வாயு மைந்தனுக்கு நன்கு தெரியுமடா;
  • அரி, அரன், பரிதி, சக்தி முதலான கருமங்கள் எனும் மதங்களின் மருமங்களினை யறிந்த, உயர் வானர உருவத்தோன், களிப்பவனடா.
  (gItArthamu - suraTi) Top
  • ஸா1ந்தமு லேக ஸௌக்2யமு லேது3
  • தா3ந்துனிகைன வேதா3ந்துனிகைன ஸா1ந்தமு லேக ஸௌக்2யமு லேது3
   • தா3ர, ஸுதுலு, த4ன, தா4ன்யமுலு உண்டி3ன,
   • ஸாரெகு, ஜப, தப, ஸம்பத3 கல்கி3ன,
   • ஆக3ம ஸா1ஸ்த்ரமுலு அன்னியு சதி3வின,
   • பா43வதுலு அனுசு பா3கு33 பேரைன,
   • யாக3 ஆதி3 கர்மமுலு அன்னியு ஜேஸின,
   • பா3கு33 ஸகல ஹ்ரு2த்3பா4வமு தெலிஸின,
  • ஸா1ந்தமு லேக ஸௌக்2யமு லேது3
  • தனகு உபஸா1ந்தமு லேக ஸௌக்2யமு லேது3
  • (மன) அமைதியின்றி சௌக்கியமில்லை;
  • தவசிக்காகிலும், வேதாந்திக்காகிலும் (மன) அமைதியின்றி சௌக்கியமில்லை;
   • மனைவி, மக்கள், செல்வம், தானியங்களுடைத்தாயினும்,
   • எவ்வமயமும் செப, தவச் செல்வங்களுண்டாகினாலும்,
   • ஆகம சாத்திரங்களனைத்தினையும் கற்றிடினும்,
   • பாகவதரெனச் சிறக்க பெயர் பெற்றிடினும்,
   • வேள்வி முதலான கருமங்களனைத்தும் இயற்றிடினும்,
   • (அவற்றின்) உட்கருத்தினையெல்லாம் நன்கறிந்திடினும்,
  • (மன) அமைதியின்றி சௌக்கியமில்லை;
  • தனக்கு உபசாந்தமின்றி சௌக்கியமில்லை.
  (SAntamu lEka - SAma) Top
  • ஓ மனஸா!
  • எடுலைன ப4க்தி வச்சுடகே யத்னமு ஸேயவே;
  • மடு-மாய ப4வமுனு மனத3னி எஞ்சக, வட பத்ர ஸ1யனுனி பாத3 யுக3முலந்து3 எடுலைன ப4க்தி வச்சுடகே யத்னமு ஸேயவே;
   • வித்3யா க3ர்வமுலேல?
   • நீவு அவித்3யா வஸ1மு கானேல?
   • 2த்3யோத அன்வய திலகுனி புரமேலு பு3த்3தி4 ஆஸு13 தோசதே3ல?
   • ராம நாமமு ஸேய ஸிக்3கா3? காராதே3மி? பல்கவு? புண்டி பு3க்3கா3?
   • பா4மல கர தா3டகயுண்டே, ஜக்33;
   • பாமர! மேனு நம்மக நீடி பு3க்33;
   • போ43 பா4க்3யமுலந்து3 நிஜ பா43வதுலகௌ நீ பொந்து3;
   • த்யாக3ராஜ வரது3னி நீயந்து3 பா3கு33 த்4யானிஞ்சு;
   • 4வ ரோக3 மந்து3.
  • ஓ மனமே!
  • எப்படியாகிலும் பக்தி வருதற்கே முயற்சிப்பாய்
  • கண்கட்டு மாய உலக வாழ்வினை நமதென எண்ணாது, ஆலிலையிற் றுயில்வோனின் திருவடி இணையினில் எப்படியாகிலும் பக்தி வருதற்கே முயற்சிப்பாய்
   • கல்விச் செருக்கேனோ? நீ அவித்தையின் வயப்படுவதேனோ?
   • பரிதி குலத் திலகத்தின் நகர் செல்லும் எண்ணம் சடுதியில் தோன்றாததேனோ?
   • இராம நாம (செபம்) செய்ய நாணமோ? செய்யக் கூடாதோ? பேசமாட்டாயோ? புண் வாயோ?
   • பெண்டிர் கரை தாண்டாதிருந்தால், மிக்க நன்று;
   • அறிவிலியே! உடலை நம்பாதே; (அது) நீர்க் குமிழி
   • இன்பம், பேறு - இவற்றிற்கிடையும், உண்மையான தொண்டர்களுடன் இருக்கட்டும் உனது தொடர்பு;
   • தியாகராசனுக் கருள்வோனை உன்னுள் நன்கு தியானிப்பாய்;
   • உலக வாழ்வெனும் நோய்க்கு (அதுவே) மருந்து.
  (eTulain bhakti - SAma) Top
  • மனஸா!
  • அதி3 காது34ஜன;
  • எத3லோன எஞ்சுட ஒகடி; பய்யெத3 கல்கி3னசோ ஒகடி; அதி3 காது34ஜன;
  • கொ3ப்ப தனமுகை ஆஸ; குத்ஸித விஷய பிபாஸ; மெப்புலகை ப3ஹு வேஸமிடி3 உப்33தில்லெத3ரு; அதி3 காது34ஜன.
  • மனமே!
  • அஃதன்று பஜனை;
  • உள்ளத்தினில் நினைப்பதொன்று, வெளியில் நடப்பதோ மற்றொன்று; அஃதன்று பஜனை;
  • பெரியதனத்திற்கு ஆசை; இழிந்த விடயங்களின் வேட்கை; பெயருக்கென பல வேடங்களிட்டு பெருமிதமுறுவர்; அஃதன்று பஜனை.
  (adi kAdu bhajana - yadukula kAmbhOji) Top
  • மாகேலரா விசாரமு, ஸ்ரீ ராம சந்த்3ர?
  • ஜத கூர்சி, நாடக ஸூத்ரமுனு, ஜக3மெல்ல மெச்சக3, கரமுனனிடி3, க3தி தப்பக ஆடி3ஞ்செத3வு ஸுமீ!
  • இராம சந்திரா! எமக்கேனய்யா கவலை?
  • சோடுகட்டி, நாடகக் கயிற்றினை, உலகெல்லாம் மெச்ச, கரத்தினில் பற்றி, கதி தப்பாது, ஆட்டுவிக்கின்றாயன்றோ!
  (mAkElarA vicAramu - ravi candrika) Top
  • ஈ தனுவு அஸ்தி2ரமனி, ஈ கலி மானவுலகு, எந்து3கோ பா33 தெலியது3?
   • 3ட்டிக3 ராள்ளனு கட்டின க்3ரு2ஹமுலு,
   • மட்டு மிதமு லேனட்டி பரிஜனுலு,
   • சுட்டுகொன்ன நிஜ சுட்டாலகு, ஒருல பட்டுலகு அதி2துலகு பெட்ட லேக, தம பொட்ட ஸாகுகொன்ன, அட்டி தே3ஹமுலு,
   • ரெட்டு ஸஞ்சுலனு கட்டின த4னமுல பெட்டெல தோட3னு,
  • பெட்டி பொய்யே மட்டு கனுங்கொ3னி, எந்து3கோ பா33 தெலியது3 ஈ தனுவு அஸ்தி2ரமனி?
   • கல்லலாடி3, கடு3பு பல்லமு நிம்புடகு, எல்லவாரி த4னமெல்ல ஜேர்சுகொனி,
   • பல்லவாத4ருலனெல்ல கனி, ஸு1னகபு பில்லல வலெ திரிகி3,
    • வொள்ள ரோக3முலு கொள்ளகா3 தக3ல,
    • தொல்லி பைகமுலு மெல்ல ஜார,
    • ஜனுலெல்ல தூ3ர,
    • பரமெல்ல பார,
  • பு4வி மள்ளி புட்டு ப2லமெல்ல கனுங்கொ3னி, எந்து3கோ பா33 தெலியது3 ஈ தனுவு அஸ்தி2ரமனி?
   • வஞ்சகுலனு அனுஸரிஞ்சின அலமட இஞ்சுகைன ஸைரிஞ்ச லேக,
   • தம ஸஞ்சித கர்மமுலஞ்சு தெலிஸி,
   • வேரெஞ்சு வாரல ஜூசி,
   • மஞ்சு வலெ ப்ரதி-ப2லிஞ்சு ஸம்பத3லஞ்சு, கோரகனு,
  • மஞ்சி த்யாக3ராஜு, அஞ்சிதமுக3, பூஜிஞ்சு, நுதிஞ்சு ப்ரபஞ்ச நாது2னி ப4ஜிஞ்சுதா3மனுசு எந்து3கோ பா33 தெலியது3 ஈ தனுவு அஸ்தி2ரமனி?
  • இவ்வுடல் நிலையற்றதென இக்கலி மானிடர்களுக்கு ஏனோ நன்கு தெரியாது?
   • கெட்டியாக கற்களினால் கட்டிய வீடுகளும்,
   • மட்டு மிதமற்றதெனும் பரிசனங்களும்,
   • சூழ்ந்துள்ள உண்மையான சுற்றத்தினருக்கும், பிறர் மக்களுக்கும், விருந்தினருக்கும் ஈயாது, தமது வயிற்றினை நிரப்பி வளர்த்த அத்தகைய உடலும்,
   • சாக்குப் பைகளில் கட்டிய செல்வப் பெட்டகங்களுடனும்,
  • விட்டு வைத்து ஏகும் வரையினைக் கண்டுகொண்டும், ஏனோ நன்கு தெரியாது?
   • பொய்ப் பகன்று, வயிற்றுக் குழியினை நிரப்புதற்கு, பிறர் சொத்துக்களையெல்லாம் சேர்த்துக்கொண்டு,
   • மொட்டிதழ் பெண்டிரைக் கண்டு, நாய்க் குட்டிகளைப் போன்று திரிந்து,
    • உடலை நோய்கள் கொள்ளையாகப் பீடிக்க,
    • முந்தைய சொத்துக்களெல்லாம் மெள்ள கரைய,
    • மக்கள் யாவரும் தூற்ற,
    • பரமெல்லாம் நழுவ,
  • புவியில் மீண்டும் பிறக்கும் பயன்களைக் கண்டுகொண்டும், ஏனோ நன்கு தெரியாது?
   • வஞ்சகர்களை அனுசரித்தலின் துன்பத்தினைக் கொஞ்சமும் தாளாது,
   • தமது முந்தைய வினைகளெனத் தெரிந்து,
   • வேறெண்ணுவோரை நோக்கி,
   • பனித்துளி போன்று பிரதிபலிக்கும் சம்பத்துக்கள் என, (அவற்றினை) விழையாது,
  • சீரிய தியாகராசன் பணிவுடன் தொழும், போற்றும் உலகத் தலைவனை (நாமும்) வழிபடுவோமென, ஏனோ நன்கு தெரியாது?
  (endukO bAga - mOhanaM) Top
  • ஜராதி3 ரோக3 யுத தனுவுசே, நராத4முலுயேமி ஸாதி4ஞ்சிரி?
   • நிரந்தரமு, ஸகல விஷய து3க்க2 பரம்பரலசே, சிவுகக3,
   • மதி3லோ, து3ரந்த, காம, மத3முனு, பா3தி4ஞ்சக3,
   • து3ர்மதுடே3;
  • மூப்பினால் விளையும், நோயுற்ற உடலுடன், மனிதரில் இழிந்தோர் என்ன சாதித்தனர்?
   • இடைவிடாது, அனைத்து விடய (துய்ப்பின்) துன்பத் தொடரினால் (உடல்) மெலிய,
   • மனத்தினில், தீய முடிவுடைய, இச்சை, செருக்கு (ஆகியவை) தாக்க,
   • தீயவுள்ளத்தோராகினர்.
  (virAja turaga - balahaMsa) Top
  • அத்3வைத ஸாம்ராஜ்யமுலு அப்3பி3னட்டு, ஸத்3-வைராக்3யமுனு; இதி3யு ஸாயுஜ்யமே; ஆக3ம நிக3மமுலகுனு அர்த2மிதி3
  • இரண்டன்மை (அத்துவைத) பேரரசினை யடைதல் போன்று, உண்மையான பற்றறுத்தலும்; இஃதும் சாயுச்சியமே; ஆகமங்கள், மறைகளின் பொருளிதுவே.
  (rAma sItA rAma - balahaMsa) Top
  • த்யாக3ராஜ ஹ்ரு2த்3-தா4ம! வினு!
  • கனுலகு சலுவ, செவுலகம்ரு2தமு, ரஸனகு ருசி, மனஸுகு ஸுக2மு, தனுவுகானந்த3முனு கல்க3 ஜேஸே நினு பா3ஸியெடுலுந்து3ரோ நிர்மலாத்முலௌ ஜனுலு!
  • தியாகராசனின் இதயத்துறையே! கேளாய்!
  • கண்களுக்குக் குளிர்ச்சியும், செவிகளுக்கு அமிழ்தும், நாவிற்குச் சுவையும், மனதிற்குச் சுகமும், மெய்க்குக் களிப்பினையும் உண்டாகச் செய்யும், உன்னைப் பிரிந்து எப்படியிருப்பரோ, தூய உள்ளம் படைத்த மக்கள்!
  (ninu bAsi - balahaMsa) Top
  • மனஸா!
  • இக காவலஸினதே3மி? ஸுக2முனனுண்ட3வதே3மி?
   • அகி2லாண்ட3 கோடி ப்3ரஹ்மாண்ட3 நாது2டு3 அந்தரங்க3முன நெலகொனியுண்ட33...
   • முந்த3டி ஜன்மமுலனு ஜேஸின அக4 ப்3ரு2ந்த3 விபினமுலகு, ஆனந்த3 கந்து3டை3ன ஸீதா பதி நந்த3க யுதுடை3யுண்ட33...
   • காமாதி3 லோப4, மோஹ, மத3, ஸ்தோம தமம்முலகுனு, ஸோம ஸூர்ய நேத்ருடை3ன ஸ்ரீ ராமசந்த்3ருடே3 நீயந்து3ண்ட33...
   • க்ஷேமாதி3 ஸு14முலனு, த்யாக3ராஜ காமிதார்த2முலனு நேமமுனனிச்சு, த3யா நிதி4, ராமப4த்3ருடு3, நீயந்து3ண்ட33...
  • இக காவலஸினதே3மி? ஸுக2முனனுண்ட3வதே3மி?
  • மனமே!
  • இன்னும் வேண்டியதென்ன, சுகமாய் இராயேனோ?
   • அனைத்தண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாதன் அந்தரங்கத்தினில் நிலைபெற்றிருக்க...
   • முந்தைய பிறவிகளில் செய்த பாவங்களெனும் அடவியையழிக்க, ஆனந்தக் கிழங்கான சீதாபதி, நந்தகத்துடனிருக்க...
   • இச்சை, கருமித்தனம், மயக்கம், செருக்கு ஆகிய இருட்டினுக்கு, மதி, பரிதிகளைக் கண்களாயுடைய இராமசந்திரனே உன்னுள்ளிருக்க...
   • நிம்மதி ஆகிய நலன்களையும், தியாகராசன் விரும்பியவற்றினையும், தவறாது வழங்கும் கருணைக் கடலான இராம பத்திரன் உன்னுள்ளிருக்க...
  • இன்னும் வேண்டியதென்ன? சுகமாய் இராயேனோ?
  (ika kAvalasinadEmi-balahaMsa) Top
  • மனஸா!
  • ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ நுதுனி தலசக, மனஸு விஷய நட விடுலகு ஒஸங்கி3தே, மா ராமுனி க்ரு2ப கலுகு3னோ?
  • தன தலுபு ஒகரிண்டிகி தீஸி பெட்டி, தா குக்கலு தோலு ரீதி காதோ3?
  • தவிடிகி ரங்காட3 போயி, கூடி தபிலெ, கோதி கொனிபோயினடு காதோ3?
  • செவிடிகி உபதே3ஸி1ஞ்சினடு காதோ3?
  • மனமே!
  • தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனை நினையாது, மனத்தினை விடய களவொழுக்கத்தினருக்கு அளித்தால், எமது இராமனின் கிருபை யுண்டாகுமோ?
  • தன் கதவை பிறர் வீட்டிற்குப் பெயர்த்து வைத்து, தான், நாய்களை விரட்டுதல் போன்றாகாதோ?
  • தவிட்டுக்கு வேசியாடச் செல்ல, கூழ்ப் பானையை குரங்கு கொண்டுபோனது போன்றாகாதோ?
  • செவிடனுக்கு உபதேசித்தது போன்றாகாதோ?
  (manasu vishaya-nAtakuranji) Top
  • முல்லோகமுலு அல்லாடி3ன, இல்லே க3தி கானி
  • இலனந்தட கல வானகு, ஜலதே43தி கானி
  • கு3ணமுலலோன அணிகி3 உண்டே, கு3ணியே க3தி கானி
  • என்னி விதமுலுன்னானு, நின்னே சேரவலெ கானி
  • மூவுலகில் அலைந்தாலும் இல்லமே கதியன்றோ!
  • புவியெல்லாம் பெய்யும் மழைக்கு கடலே போக்கன்றோ!
  • குணங்களிலேயே அடங்கியிருந்தால் குணவானே கதியன்றோ!
  • எத்தனை நெறிகள் இருந்தாலும் உன்னையே யடையவேண்டுமன்றோ!
  (raghu nandana-kEdAragauLa) Top
  • நிஜமுக3 நீ மஹிம தெல்ப லேரு;
  • 4ஜன ஸேயுமனி பலிகிரி, கானி, அஜ - க3ஜ, ஸிம்ஹ - ஸ்ரு2கா3ல - அந்தரமனி நிஜமுக3 நீ மஹிம தெல்ப லேரு;
  • பு3த்3தி4யனு தல்லினி விஷய விடுலகு ப்ரொத்3து3ன ஒஸகி3 பைகமுலு ஆர்ஜிஞ்சே 'ஸித்3து4லு', ஸுஜனுல ஸப4கு ரா நேரனி 'பெத்33லு', நிஜமுக3 நீ மஹிம தெல்ப லேரு;
  • நிசமாக உனது மகிமையினைத் தெரிவிக்க மாட்டார்;
  • 'பஜனை செய்வீர்' எனப் பகர்ந்தனர்; ஆயின், ஆடு - யானை, சிங்கம் - ஓநாய்களின் வேறுபாடென, நிசமாக உனது மகிமையினைத் தெரிவிக்க மாட்டார்;
  • அறிவெனும் தாயினை விடயங்களெனும் காமுகர்களுக்கு காலைமுதல் அளித்து, பணம் தேட்டும் 'சித்தர்கள்', நல்லோரின் அவைக்கு வர நேராத 'பெரியோர்கள்', நிசமாக உனது மகிமையினைத் தெரிவிக்க மாட்டார்.
  nijamuga nI-SahAna) Top
  • ஸாரெகுனு, ஸம்ஸாரமுன ஜொச்சி, ஸாரமனியெஞ்சு வாரி மனஸுன, ஊரகே கல்கு3னா ராமுனி ப4க்தி?
  • ஆலு, ஸுதுலு, ஜுட்டாலு, வர ஸத3னாலு, காய ப3லாலு, கனக த4னாலு கல விப4வமுல கனி, அஸ்தி2ரமுலனே பா4க்3ய-ஸா1லுலகு கா3க, ஊரகே கல்கு3னா ராமுனி ப4க்தி?
  • மஞ்சி வாரினி பொட3கா3ஞ்சி, ஸந்ததமு ஸேவிஞ்சி, மனவினாலகிஞ்சி, ஆத3ரி ஸாதி4ஞ்சி, ஸர்வமு ஹரியஞ்சு தெலிஸி, பா4விஞ்சி, மதி3னி பூஜிஞ்சு வாரிகி கா3க ஊரகே கல்கு3னா ராமுனி ப4க்தி?
  • ராஜஸ கு3ண யுக்த பூஜலனொனரிஞ்சக, த்யாக3ராஜுனி ஜிஹ்வபை ராஜில்லு, வர மந்த்ர ராஜமுனு, ஸதா3 ஜபிஞ்சு, மஹராஜுலகு கா3க, ஊரகே கல்கு3னா ராமுனி ப4க்தி?
  • எவ்வமயமும் உலக வாழ்வினிலுழன்று, (அதனை) சாரமென எண்ணுவோரின் மனத்தினில் தானாகவே தோன்றுமோ இராமனின் பக்தி?
  • மனைவி, மக்கள், சுற்றம், உயர் மாளிகை, உடல் வலிமை, பொன், செல்வங்களுடைத்த கொண்டாட்டத்தினைக் கண்டு, நிலையற்றவை யெனும் பேறுடைத்தோருக்கன்றி, தானாகவே தோன்றுமோ இராமனின் பக்தி?
  • நன்மக்களை தரிசித்து, எவ்வமயமும் சேவித்து, (அவரது) வேண்டுகோளினைச் செவி மடுத்து, பணிவுடன் நிறைவேற்றி, யாவும் அரியென்றறிந்து, உணர்ந்து, மனதில் (இறைவனை) வழிபடுவோருக்கன்றி, தானாகவே தோன்றுமோ இராமனின் பக்தி?
  • இராசத குணமுடை பூசைகளை மேற்கொள்ளாது, தியாகராசனின் நாவினில் திகழும், உயர் மந்திரங்களில் தலைசிறந்த (தாரக நாமத்தினை), எவ்வமயமும் செபிக்கும், பெருந்தகைகளுக்கன்றி, தானாகவே தோன்றுமோ இராமனின் பக்தி?
  (UrakE kalgunA-SahAna) Top
  • ஸ்வர ஜாதி மூர்ச2ன பே43முல், ஸ்வாந்தமந்து3 தெலியகயுண்டி3ன, வர ராக3 லயக்3ஞுலு தாமனுசு வத3ரேரய்ய
  • தே3ஹோத்34வம்ப3கு3 நாத3முல் தி3வ்யமௌ ப்ரணவாகாரமனே தா3ஹம்பெ3ருக3னி மானவுல், வர ராக3 லயக்3ஞுலு தாமனுசு ஏசேரு
  • ஸ்வர ஜாதி மூர்ச்சன வேறுபாடுகளினை தமதுள்ளத்தில் உணராவிடினும், உயர் ராக, லய, விற்பன்னர் தாமெனப் பிதற்றுவரய்யா
  • உடலில் தோன்றும் நாதங்கள் திவ்வியமான பிரணவ வடிவெனும் தாகம் - (இதனை) அறியாத மனிதர்கள் உயர் ராக, லய, விற்பன்னர் தாமென ஏமாற்றுவர்
  (vara rAga-cencukAmbhOji) Top
  • மனஸா!
  • ஒக மாட, ஒக பா3ணமு, ஒக பத்னீ வ்ரதுடே3; ஒக சித்தமு-க3லவாடே3
  • சிர ஜீவித்வமு, நிர்ஜர வர மோக்ஷமு ஒஸங்கு3னே
  • 4ர ப3ரகே3 தே3வுடே3, த்யாக3ராஜ நுதுடு3
  • ஒக நாடு3னு மரவகவே
  • மனமே!
  • இராமன், ஓர் சொல், ஓரம்பு, ஓர்மனை விரதத்தோனடி; ஓர் சித்தமுடையவனடி;
  • நீண்டாயுளும், குன்றாத, உயர் வீடும் அளிப்பானடி;
  • புவியில் திகழும் தெய்வமடி, தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோன்;
  • ஒரு நாளும் மறவாதேடி.
  (oka mATa-harikAmbhOji) Top
  • மனஸா! க4னுடை3ன, ராம சந்த்3ருனி கருணாந்தரங்க3மு தெலிஸின, நா மனவினாலகிஞ்ச ராத3டே; மர்மமெல்ல தெல்பெத3னே
  • கர்ம காண்ட3 மதாக்ரு2ஷ்டுலை ப4வ க3ஹன சாருலை கா3ஸி ஜெந்த33 கனி மானவாவதாருடை3 கனிபிஞ்சினாடே3 நட3
  • மனமே! மேதகு இராமசந்திரனின் கருணை யுள்ளத்தினை யறிந்த எனது வேண்டுகோளைக் கேளாயோ அடியே? மருமத்தையெல்லாம் தெரிவிக்கின்றேனடி;
  • கருமத்துப் பாலின் கோட்பாடுகளினால் ஈர்க்கப்பட்டு, பிறவியெனும் அடவியில் உழன்று, (மக்கள்) துயரடையக் கண்டு, மனித அவதாரமெடுத்து, காண்பித்தானே நடத்தையினை.
  (manavinAlakinca-naLinakAnti) Top
  • மனஸா!
  • மாயா-மயமைன சான மேனு ஜூசி மோஸ போகவே; லோனி ஜாட3லீலாகு3 காதா3?
  • ஹீனமைன, மல, மூத்ர, ரக்தமுலகு இரவஞ்சு;
  • கனுலனேடி அம்ப-கோல சேத கு3ச்சி, சனுலனேடி கி3ருல ஸி1ரமுனுஞ்சி, பனுலு சேதுரட;
  • த்யாக3ராஜ நுதுனி பா33 நீவு ப4ஜன சேஸுகொம்மி.
  • மனமே!
  • மாயை மயமான பெண்டிர் மேனியைக் கண்டு மோசம் போகாதே; உட்குறிப்புக்கள் இவ்விதமன்றோ?
  • ஈனமான, மலம், மூத்திரம், குருதிகளுக்கு, உறுதியான கரையிட்டது;
  • கண்களெனும் அம்பினால் துளைத்து, மார்பகங்களெனும் குன்றுகளில் தலைவைத்து, பணிகள் செய்வராம்;
  • தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனை நன்கு நீ வழிபாடு செய்வாயே.
  (mEnu jUci-sarasAngi) Top
  • கருகைன ஹ்ரு2த்3ரோக33ஹனமுனு கொட்டனு ஸத்3-கு3ரு லேகயெடுவண்டி கு3ணிகி தெலியக3 போது3
  • தனுவு ஸுத த4ன தா3ர தா3யாதி3 பா3ந்த4வுலு ஜனியிஞ்சி செத3ரு ஜாலினி கருணதோ மனுஸுனண்டக ஸேயு மந்த3னுசு தத்வ போ34ன ஜேஸி காபாடு3 த்யாக3ராஜாப்துட3கு3 கு3ரு லேகயெடுவண்டி கு3ணிகி தெலியக3 போது3
  • கூர்மையான, இதய நோயெனும் முட்புதரினை அழிப்பதற்கு, நற்குருவின்றி, எப்படிப்பட்ட குணமுடைத்தோனுக்கும், தெரியவராது
  • உடல், மக்கள், செல்வம், மனையாள், பங்காளிகள், முதலான உறவினர்கள் பிறந்து, சிதறும் துயரினை, கருணையுடன், மனத்தினைத் தீண்டாமற் செய்யும் மருந்தென, தத்துவ போதனை செய்து காக்கும், தியாகராசனின் நற்றுணை போலும் குருவின்றி, எப்படிப்பட்ட குணமுடைத்தோனுக்கும், தெரியவராது
  (guru lEka-gaurimanOhari) Top
  • ஸ்ரீமன்-மானஸ கனக பீட2முன, ஸகல லீலா வினோது3னி, பரமாத்முனி, செலக3 ஜேஸிகொனி,
  • நாத3 ஸ்வரமனே, வர நவ ரத்னபு வேதி3கபை,
  • வர ஸி1வ ராம நாம குஸுமமுலசே, ஸ்ரீ ராமுனி பாத3முலனு, பூஜிஞ்சே நர ஜன்மமே ஜன்மமு மனஸா
  • மனமே!
  • சிறந்த, மனமெனும் பொற்பீடத்தினில், அனைத்து திருவிளையாடல்களில் களிப்போனை, பரம்பொருளினை ஒளிரச்செய்து,
  • நாதம், சுரமெனும் உயர், நவரத்தின வேதிகையின்மீது,
  • புனித, மங்களமான இராம நாமமெனும் மலர்கொடு, இராமனின் திருவடிகளை, வழிபடும் மனிதப் பிறவியே பிறவியாகும்
  (nAma kusuma-SrIrAgaM) Top
  • நிக3ம ஸி1ரோர்த2மு கல்கி3ன, நிஜ வாக்குலதோ, ஸ்வர ஸு1த்34முதோ,
  • யதி, விஸ்1ரம, ஸத்34க்தி, விரதி, த்3ராக்ஷா ரஸ நவ-ரஸ, யுத க்ரு2திசே
  • ஸொக3ஸுகா3 ம்ரு23ங்க3 தாளமு ஜத கூர்சி நினு ஸொக்க ஜேயு தீ4ருடெ3வ்வடோ3
  • மறைமுடியின் பொருளுடைத்த, உண்மையான சொற்களுடனும், சுரத் தூய்மையுடனும்,
  • யதி, விஸ்ரமம், தூய பக்தி, (உலகப்) பற்றின்மை, திராட்சைச் சாறு (நிகர்) நவரசம் கூடிய பாடல்களுடன்
  • சொகுசாக, மிருதங்க தாளத்தினைச் சோடு கட்டி, உன்னை சொக்கவைக்கும் தீரனெவனோ!
  (sogasugA mRdanga-SrI ranjani) Top
  • லீலா ஸ்ரு2ஷ்ட, ஜக3த்ரயமனே கோலாஹல, ராம ப4க்தி ஸாம்ராஜ்யமு ஏ மானவுலகப்3பெ3னோ!
  • ஆ மானவுல ஸந்த3ர்ஸ1னமு அத்யந்த ப்3ரஹ்மானந்த3மே;
  • ஈலாக3னி விவரிம்ப லேனு சால ஸ்வானுப4வ வேத்3யமே.
  • திருவிளையாடலாக, மூவுலகமெனும் பேராரவாரத்தினைப் படைத்த, இராமனின் பக்திப் பேரரசு எம்மானவருக்கு கிடைத்ததோ!
  • அம்மானவரை தரிசித்தல் (கூட) மட்டற்றப் பேரானந்தமே!
  • இவ்விதமென விவரிக்க இயலேன்; மிக்கு தான் துய்த்து உணர்வதுவே!
  (rAma bhakti-Suddha bangALa) Top
  • தனுவுகு லம்பட தப்பக3னே வச்சுனா நீ க்ரு2ப?
  • மெப்புலகை கொப்புலு-க3ல மேடி ஜனுல ஜூசி ப4ஜன தப்பக3னே வச்சுனா நீ க்ரு2ப?
  • த்யாக3ராஜ நுதுனி ப4ஜன தப்பக3னே வச்சுனா நீ க்ரு2ப?
  • உடலுக்கு ஆசையினை விடாமலே, வருமோ உனது கிருபை?
  • பெயருக்கென, கொப்புகளுடை மேன்மக்களைக் கண்டு (செய்யப்படும்), வழிபாட்டினை விடாமலே, வருமோ உனது கிருபை?
  • தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனின் வழிபாட்டினை விட்டாலே, வருமோ (உனது) கிருபை?
  (tappaganE-Suddha bangALa) Top
  • பத3வி நீ ஸத்34க்தியு கல்கு3டே
  • சதி3வி, வேத3 ஸா1ஸ்த்ரோபனிஷத்துல ஸத்த தெலிய லேனிதி3 பத3வியா?
  • 4ன தா3ர ஸுதாகா3ர ஸம்பத3லு, த4ரணீஸு1ல செலிமியொக பத3வியா?
  • ஜப, தபாதி34யணிமாதி3 ஸித்3து4லசே, ஜக3முலனேசுடயதி3 பத3வியா?
  • ராக3 லோப4 யுத யக்3ஞாது3லசே, போ43முலப்3பு3டயதி3 பத3வியா?
  • த்யாக3ராஜ நுதுடௌ3 ஸ்ரீ ராமுனி தத்வமு தெலியனிதொ3க பத3வியா?
  • பதவி உனது தூய பற்றுண்டாகுதலே
  • கல்வி கற்று, மறைகள், சாத்திரங்கள், உபநிடதங்களின் உண்மை யறியாமை பதவியா?
  • செல்வம், மனைவி, மக்கள், வீடு ஆகிய சம்பத்துக்கள், புவியாள்வோரின் நட்பு பதவியா?
  • செபம், தவத்தினால் அணிமாதி சித்திகளுடன் உலகத்தை ஏய்த்தல் பதவியா?
  • இச்சை, கருமித்தனம் கூடிய வேள்வி ஆகியவற்றால் (புவி) இன்பங்களைப் பெறுதல் பதவியா?
  • தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனாகிய இராமனின் தத்துவம் அறியாமை யொரு பதவியா?
  (padavi nI-sAlaka bhairavi) Top
  • கீ3ர்வாண, நாடகாலங்கார, வேத3, புராண, யக்3ஞ, ஜப, தபாது3ல ப2லமுலு க்ஷீணமை, திருக3 ஜன்மிஞ்சே ஸித்3தி4 மானுரா, ஓ மனஸா
  • பதி3லமைன, ஸத்-பத3முனொஸங்கே3 பா3ட, த்யாக3ராஜ வினுதுனி ப4ஜனரா
  • எதி3 ஜேஸின, ஜக3ன்னாது2டு3 ஸி1ரமுன, ஹ்ரு23யமுன வஹிஞ்சி, க்ஷீணமை, திருக3 ஜன்மிஞ்சே ஸித்3தி4 மானுரா
  • இயல், இசை, நாடகம், அணியிலக்கணம், மறைகள், புராணம், வேள்வி, செபம், தவம் ஆகியவற்றின் பயன்கள் தளர்ந்து, மீண்டும் பிறப்பிக்கும் சித்திகளைத் தவிர்ப்பாய், ஓ மனமே!
  • நிலையான நற்பதமளிக்கும் நெறி தியாகராசனால் போற்றப் பெற்றோனின் பஜனையடா!
  • உலக நாயகன் என்செயினும், தலையிலும், உள்ளத்திலும் வகித்து, தளர்ந்து, மீண்டும் பிறப்பிக்கும் சித்திகளைத் தவிர்ப்பாய்.
  (kshINamai-mukhAri) Top
  • த்யாக3ராஜு நேர்சின, ஸ்1ரு2ங்கா3ர ரஸாத்3யகி2ல ஸார பூரித, ராம கதா2னந்தா3ப்3தி4 யுத, ஸங்கீ3த ஸா1ஸ்த்ர ஞானமு, ஸாரூப்ய ஸௌக்2யத3மே, மனஸா
  • ப்ரேம ப4க்தி, ஸு-ஜன வாத்ஸல்யமு, ஸ்ரீமத்3-ரமா வர கடாக்ஷமு, நேம, நிஷ்ட2, யஸோ14னமொஸங்கு3னே; நேர்பு கல்கு3
  • தியாகராசன் கற்றறிந்த, சிங்கார ரசம் முதலான அனைத்து சாரங்களும் நிறைந்த, இராமனின் கதையெனும் ஆனந்தக் கடலுடன் கூடிய, சங்கீத சாத்திரத்தின் அறிவு சாரூப்பிய சௌக்கியத்தினை யருளுமே, மனமே
  • காதலுடன் கூடிய (இறைப்) பற்று, நல்லோரின் பரிவு, திருமகள் மணாளனின் கருணை, நியமம், நிட்டை, புகழ் ஆகிய செல்வங்களை வழங்குமே; திறமைகளுண்டாகும்.
  (sangIta Sastra-mukhAri) Top
  • ஸந்ததமு ஸுஜனுலெல்ல ஸத்34ஜன ஜேயுட ஜூசி சிந்திஸ்துன்னாடே3 யமுடு3
  • வாரிதி4 ஸோ1ஷிம்ப ஜேயு க்ரூர கும்ப4ஜுனி ரீதி கோ4ர நரகாது3லணசு தாரக நாமமுனு தலசி சிந்திஸ்துன்னாடே3 யமுடு3
  • தா3ரி தெலிய லேக திருகு3வாரலைன சாலுனண்டே ஸாரமனி த்யாக3ராஜு ஸங்கீர்தனமு பாடே3ரனுசு சிந்திஸ்துன்னாடே3 யமுடு3
  • எவ்வமயமும், நல்லோர் யாவரும், உயர் பஜனை செய்தல் கண்டு, கவலைப்படுகின்றானே எமன்!
  • கடலை வற்றச் செய்யும் கடும் கும்பமுனி போன்று, கொடிய நரகங்களினை அடக்கும் தாரக நாமத்தினை நினைத்து, கவலைப்படுகின்றானே எமன்!
  • வழியறியாது திரிவோராகிலும் போதுமென்றால், (அவரும்) சாரமென தியாகராசனின் சங்கீர்த்தனங்களைப் பாடுகின்றனரென, கவலைப்படுகின்றானே எமன்!
  (cintistunnADE-mukhAri) Top
  • நீ ஸேவகு லேக நீது3 செந்தகு ராக ஆஸ தா3ஸுடை3 அடுயிடு திருகு3டந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • நிரதமு நீ த்3ரு2ஷ்டி நேனார்ஜிஞ்சக ஒருல பா4மலனு ஓர ஜூபுலு ஜூசுடந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • ஸாரெகு நாம ஸ்மரணமு ஸேயக ஊரி மாடலெல்லனூரக வத3ருடந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • கரமுலதோ பூஜ கா3விம்பக3 டா3சி த4ரலோன லேனி து3ர்தா3னமுலகு சாசுடந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • வாரமு நீ க்ஷேத்ர வரமுல ஜுட்டக பூ4ரிகி முந்து33 பாரி பாரி திருகு3டந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • நீவாட3னி பேருனிந்து3 வஹிஞ்சக நாவாட3னி யமுடு3 நவ்வுசு பா3தி4ஞ்சுடந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • ராவய்ய, நின்னு பா4விஞ்சக ப்ரொத்3து3 பார-கொ3ட்டுகொனந்து3காயீ தனுவுனு பெஞ்சினதி3?
  • உனது சேவைக்கில்லாது, உன்னருகில் வாராது, ஆசைக்கடிமையாகி, அங்குமிங்கும் திரிவதற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  • இடையறாது, உனது கண்ணோட்டத்தினை யீட்டாது, பிறர் மனைவியரை ஓரக்கண்ணால் நோக்குதற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  • எவ்வமயமும் (உனது) நாமத்தினை நினைவு கூராது, ஊர்க்கதைகளைப் பயனின்றி பிதற்றுதற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  • கரங்களினால் பூசை செய்வதற்கு மறைத்து, புவியில் இல்லாத தீய கொடைகளுக்கு (கரங்களை) நீட்டுதற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  • நாளுமுனது புண்ணியத் தலங்களை வலம் வராது, பூரிதானத்திற்கு முன்னால் ஒடியோடித் திரிதற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  • உன்னவனென பெயரிங்கு வகிக்காது, என்னவனென எமன் நகைத்துக்கொணடு துன்புறத்தற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  • வாருமைய்யா, உன்னை யெண்ணாது பொழுது வீணாக்குதற்கா இவ்வுடம்பை வளர்த்தது?
  (indukA puTTincitivi-bhairavi) Top
  • தீ3னுடை3ன பந்தா2னுடை3ன வினுமு, த்யாக3ராஜ நுத, ராம நாமம் ப4ஜரே மானஸ
  • தொ3ங்க3 ரீதி திருக3ங்க3னேல ஸ்ரீ ரங்க3னி பத3முல கௌகி3லிஞ்சுகொனி (ராம)
  • எக்கடை3ன ஹரியொக்கட3னுச மதி3 சக்க தனமு கனி ஸொக்கி ஸந்ததமு (ராம)
  • எந்து3 போக ராகேந்து3 முகு2னி தனயந்து3 ஜூசி ப2லமந்து3 கோரி ஸ்ரீ (ராம)
  • தே3ஹமெத்தி ஸந்தே3ஹ பட3க வைதே3ஹி பா4க்3யமா தே3ஹி தே3ஹியனி (ராம)
  • ஸாது4 ஸஜ்ஜனுல போ34 சேத ப4வ பா34 மான வலெ ஸாத4கம்பு3தோ (ராம)
  • அனுராக3முன மேனொஸங்கி3 ஸ்ரீ (ராம)
  • ராக3 ரஹித ஜன பா43தே4யுனி வினா க3தியெவ்வரே? (ராம)
  • மனமே! எளியோனாயினும், மிக்கு வல்லோனாயினும், கேள்மின்! தியாகராசனால் போற்றப் பெற்ற இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • திருடனைப்போன்று திரிவதேன்? திருவரங்கனின் திருவடிகளை யணைத்துக் கொண்டு இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • எங்காகிலும், அரி ஒருவனேயென்று, உள்ளத்தினில் தெளிவுறக் கண்டு, சொக்கி, எவ்வமயமும் இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • எங்கும் செல்லாது, முழுமதி முகத்தோனை தன்னுள் கண்டு, அங்கு (முத்திப்) பயனை விழைந்து, இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • உடலெடுத்து, ஐயப்படாது, 'வைதேகியின் பேறே! அருள்வாய், அருள்வாய்' என இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • சாதுக்கள், நல்லோரின் அறிவுறையுடன், பிறவிக்கடலின் தொல்லைகளைப் பொறுக்க வேணும்; விடாமுயற்சியுடன் இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • அனுராகத்துடன் (இறைவன் தொண்டுக்கு) உடலையளித்து இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்;
  • பற்றற்ற மக்களுக்கு உற்றவை யருள்வோனை அன்றி போக் கெவரே? இராம நாமத்தினை பஜனை செய்வாய்.
  (rAma nAmaM bhajarE-madhyamAvati) Top
  (evarani nirNayinciri-dEvAmRta varshini) Top
  • மனஸு நில்ப ஸ1க்தி லேக போதே மது4ர க4ண்ட விருல பூஜேமி ஜேஸுனு?
  • மனதையடக்கத் திறமையின்றேல், இனிய மணி (மற்றும்) மலர்களின் பூசையென்ன செய்யும்?
  (manasu nilpa-AbhOgi) Top
  • ஸதத யான ஸுத த்4ரு2தமைன ஸீதா பதி பாத3 யுக3முல ஸததமு ஸ்மரியிஞ்சு அதடே34ன்யுடு3
  • வெனுக தீக தன மனஸு ரஞ்ஜில்லக34னமைன நாம கீர்தன பருடை3னட்டி அதடே34ன்யுடு3
  • தும்பு3ரு வலெ தன தம்பு3ர பட்டி த3யாம்பு3தி4 ஸன்னிதா4னம்பு3ன நடியிஞ்சு அதடே34ன்யுடு3
  • ஸாயகு ஸுஜனுல பா3யக தானுநுபாயமுனனு ப்ரொத்3து3 ஹாயிக33டி3பின அதடே34ன்யுடு3
  • உல்லபு தாபமு சல்ல ஜேஸி அன்னி கல்லலனியெஞ்சி ஸல்லாபமுனனுண்டு3 அதடே34ன்யுடு3
  • கரி வரது3னி தத்வமெருக3னு மரிகி3ஞ்சு அரி ஷட்3வர்க3முலந்து3 பரவ லேக திருகு3 அதடே34ன்யுடு3
  • ஆர்தினி மரியு ப்ரவ்ரு2த்தினி தொலகி3ஞ்சே கீர்தி கல்கி3ன ராம மூர்தினி நெர நம்மு அதடே34ன்யுடு3
  • கலக3னி நிஜ விப்ர குலமுன ஜன்மிஞ்சி நிலுவரமகு3 முக்தி ப2லமுனு ஜேகொன்ன அதடே34ன்யுடு3
  • கர்ம நிஷ்டு2டை3ன த4ர்ம ஸீ1லுடை3ன ஸ1ர்ம ராம நாம மர்மமு தெலிஸின அதடே34ன்யுடு3
  • காஸு வீஸமுல கோஸமு ஆஸதோ வேஸமு த4ரிஞ்சி மோஸமு ஜெந்த3னி அதடே34ன்யுடு3
  • அந்த3முகா3 நாமமந்த3ரு ஜேஸின ஸுந்த3ர ராமுனியந்து3 லக்ஷ்யமு பெட்டு அதடே34ன்யுடு3
  • இன்னி பாடுலகு ஸர்வோன்னதமௌ ஸுக2மு முன்னயனுப4விஞ்சுகொன்ன வாடெ3வடோ3 அதடே34ன்யுடு3
  • ராஜஸ ஜனுலதோ தா ஜத கூ33க ராஜில்லு ஸ்ரீ த்யாக3ராஜ நுதினி நம்மு அதடே34ன்யுடு3
  • வாயு மைந்தன் பற்றும், சீதைக் கேள்வனின் திருவடிகளையெவ்வமயமும் நினைக்கும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • பின் வாங்காது, தனது மனது களிக்க, மேலான, நாம கீர்த்தனையிலாழ்ந்தோனாகிய அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • தும்புரு போன்று, தனது தம்புரா பிடித்து, கருணைக் கடலின் சன்னிதியில் நடமிடும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • உதவிக்கு நல்லோரை யகலாது, தானும் விழிப்புடன், பொழுதை கவலையின்றி கழிக்கும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • உள்ளத்தின் வெம்மையை தணித்து, யாவும் பொய்யென எண்ணி, (இறைவனுடன்) குலவியிருக்கும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • கரி வரதனின் தத்துவத்தினையறியா வண்ணம் திரையிடும் உட்பகையாறினில் சிக்காமல் வாழும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • துன்பங்களையும், மறு பிறப்பினையும் களையும் புகழுடை இராமமூர்த்தியினை முழுமையாக நம்பும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • கிடைத்தற்கரிய உயர் அந்தண குலத்தினில் தோன்றி, நிலைபெறு முத்திப் பயனையுற்ற அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • கருமங்களில் ஈடுபட்டோனாகிலும், அறநெறி நிற்போனாகிலும், இராம நாம இன்பத்தின் மருமமறிந்த அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • அணா காசுக்கென, ஆசை கொண்டு, வேடமிட்டு, மோசமுறாத அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • அழகாக, நாமத்தினை யாவரும் செபித்த, சுந்தரராமனில் இலக்கினை வைக்கும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • இத்தனை பாடுகளுக்கு, மிக்குயர் சுகத்தினை முன்னம் அனுபவித்தவன் எவனோ அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  • இராசத மனிதர்களுடன் தான் கூட்டு சேராது, மிளிரும் தியாகராசனால் போற்றப்பெற்றோனை நம்பும் அவனே பேறு பெற்றவனடா!
  (ataDE dhanyuDu-kApi) Top
  • தொலி கர்மமு ராக போனா ப4க்தி வெலுகு3சே தீரக போனா?
  • முன் வினை வாராமற்போகுமா? (ஆயினும்) பத்தியெனும் வெளிச்சத்தினால் தீராமற்போகுமா?
  (ennALLu nI trOva-kApi) Top
  • நீ ப4க்தி பா4க்3ய ஸுதா4 நிதி4னீதே3தே3 ஜன்மமு
  • பூ4-பா4ரமு கானி ஸுர பூ4-ஸுருலை ஜனிஞ்சின
  • வேதோ3க்தம்பௌ3 கர்மமு வெத க3ல்கு33தாக3தமௌ
  • எவ்வமயமும் உனது பத்திப்பேறெனும் அமிழ்தக் கடலினை நீந்துவதே (நிசப்) பிறவியாகும்
  • அன்றேல், புவிக்குச் சுமையே, வானோராகவோ அந்தணராகவோ பிறந்தாலும்;
  • மறைகள் பகரும் கருமங்கள் துயரளிக்கும் பிறப்பு-இறப்புச் சுழலாகும்
  (nI bhakti-jaya manOhari) Top
  • ஜீவாத்ம ஹிம்ஸ க3ல யக்3ஞாது3லு ஸுக2மனுவாரிகி ஸமுலக்3ஞானுலு க3லரா ஓ மனஸா
  • 3ஹு ஜன்மம்பு3ல வாஸன யுதுலை அஹி விஷ ஸம விஷயாக்ரு2ஷ்டுலை ப3ஹிரானனுலை ஸ்ரீ ராமுனி தெலியக யக்3ஞாது3லு....
  • பிராணிகளைத் துன்புறுத்தும் வேள்விகள் முதலானவை சுகமளிக்குமென்பவருக்கு ஈடான அறிவிலிகள் உளரோ, ஓ மனமே?
  • பல பிறவிகளின் வாசனைகளுடையோராகி, அரவு நச்சுக்கீடான விடயங்களால் ஈர்க்கப்பட்டோராகி, வெளி நோக்குடையோராகி, இராமனையறியாது, வேள்விகள் முதலானவை சுகமளிக்குமென்பவருக்கு ஈடான அறிவிலிகள் உளரோ?
  (yajnAdulu-jaya manOhari) Top
  • மத பே43மனே ஸெக3னார்சக3 ஸம்மத வாக்குலு பல்குட ஸுக2மா?
  • க்ஷிதிலோ ஸத்-ஸங்க3தி ஸௌக்2யமு
  • மத வேற்றுமையெனும் தழலினைத் தணிக்காது சம்மதச் சொற்கள் பகர்தல் சுகமா?
  • புவியிலே நல்லோரிணக்கம் இனிதன்றோ!
  (vinatA suta vAhana-jayanta sEna) Top
  • அபவர்க32ல காமமுலனு ஜூசி அட்33மை அணிமாதி3 ஸித்3து4ல மோஸ பு3ச்செத3ரய்ய
  • முத்திப் பயனின் இச்சைகளைக் கண்டு, குறுக்கிடும் அணிமாதி சித்திகளினால் வஞ்சிக்கப் பெற்றனரய்யா
  (kRpAlavAla-nAda varAngiNi) Top
  • தனுவொகசோ மனஸொகசோ தகி3ன வேஷமொகசோனிடி3 ஜனுலனேசு வாரிகி ஜயமௌனே
  • உடலோரிடமும், மனமோரிடமுமாக, தகுந்த வேடமோரிடத்திலுமிட்டு, மக்களை ஏய்ப்போருக்கு வெற்றி கிடைக்குமோ?
  • (நினைப்பு-சொல்-செயல் இவை மூன்றும் ஒருமித்து, ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடின்றி, இயங்குதலை 'திரிகரண சுத்தி' என்பர்)
  (kanugonu-nAyaki) Top
  • யாக3 யோக3 த்யாக3 போ432லமொஸங்கே3 ராக3 ஸுதா4 ரஸ பானமு ஜேஸி ரஞ்ஜில்லவே ஓ மனஸா
  • ஸதா3ஸி1வ மயமகு3 நாதோ3ங்கார ஸ்வர விது3லு ஜீவன்முக்துலு
  • ஓ மனமே! வேள்வி, யோகம், தியாகம் மற்றும் புவியின்பங்களின் பயனையளிக்கும் இராகமெனும் அமிழ்தச் சாற்றினைப் பருகி, களித்திடுவாய்;
  • சதாசிவ மயமான நாதோங்கார சுரத்தில் வல்லோர் சீவன் முத்தராவர்.
  (rAga sudhA-AndOLika) Top
  • நளின லோசன நின்னு கா3க அன்யுல நம்மி நர ஜன்மமீடே3ருனா?
  • கொங்க3வண்டி த்4யானமு ஜேஸிதே தன கோரிக கொன-ஸாகு3னா?
  • தொ3ங்க3 மக3னி ப4க்தி மீர நம்மிதே மஞ்சி த்3ரோவ ஜூப நேர்சுனா?
  • 3ங்க3 லோனி ஒட3னு நம்மி ப4வ ஸாக3ரமு தா3ட வச்சுனா?
  • நங்க3 நாசுல ஸ1ரணமனுட சேத அனங்கு3டு3 ஞானோபதே31மு ஜேஸுனா?
  • பரம வந்த்4யகு பாலு பெருகு3 போஸிதே சண்டி பாலு கலுக3 நேர்சுனா?
  • நெர த4னமுலு தா3யாது3லகிச்சிதே நெனரு மாட கல்கு3னா?
  • எருவு வேஸியூஸர பூ4மி வித்திதேநேமைன ப2லிஞ்சுனா?
  • வரமைன பேரு கலுகு33ங்க3-ராவிகி வந்த3னமொனரிஞ்சிதே ப்3ரோவ நேர்சுனா?
  • ஸொக3ஸைன பூ3ருகு3லனு பெஞ்சிதே ஸு-ரஸ ப2லமுலிச்சுனா?
  • பா4க்3யமு க3ல திருமஞ்ஜன விப4வமு பரிசாரகுலகப்3பு3னா?
  • ராக3 லோப4முலதோ தபமு ஜேஸிதே பர க3தி கலுக3 நேர்சுனா?
  • உன்னையன்றி மற்றவரை நம்பி மனிதப்பிறவி யீடேறுமா?
  • நாரை போன்ற தியானம் செய்தால், தனது கோரிக்கை நிறைவேறுமா?
  • கள்ளப் புருடனை மிக்கு பற்றுடன் நம்ப, நல்வழி காட்ட நேருமா?
  • கங்கையிலுள்ள ஓடத்தை நம்பி, பிறவிக் கடலைத் தாண்டலாகுமா?
  • பாசாங்காக, சரணமென்றவுடன், அனங்கனா ஞானோபதேசம் செய்வான்?
  • முற்றும் வந்திக்கு பாலும் தயிரும் ஊட்டினால், தாய்ப்பால் சுரக்க நேருமா?
  • மிக்கு செல்வம் பங்காளிகளுக்கு ஈய்ந்தாலும், கனிவான சொல் கிடைக்குமா?
  • எருவிட்டு, உவர் நிலத்தில் விதைத்தால், ஏதும் விளையுமா?
  • சிறந்த பெயருடைய, பூவரசத்திற்கு வந்தனம் செய்தால், அருள் புரியுமா?
  • சொகுசான இலவமரத்தினை வளர்த்தால், சாறு நிறைப் பழங்கள் தருமா?
  • பேறு நிறை, திருமஞ்சன விபவம், ஏவலாளிகளுக்கு நண்ணுமா?
  • பற்று மற்றும் கஞ்சத்தனங்களுடன் தவமியற்ற, பர கதி கிடைக்க நேருமா?
  (naLina lOcana-madhyamAvati) Top
  • ராம கதா2 ஸுதா4 ரஸ பானமொக ராஜ்யமு ஜேஸுனே
  • 4ர்மாத்3யகி2ல ப2லத3மே
  • தை4ர்யானந்த3 ஸௌக்2ய நிகேதனமே
  • கர்ம ப3ந்த4 ஜ்வலனாப்3தி4 நாவமே
  • கலி ஹரமே
  • இராமனின் காதையெனும் அமிழ்தச் சாற்றினைப் பருகலோர் அரசாட்சியாகுமே!
  • அறம் முதலாக அனைத்து பயன்களையுமளிக்குமே;
  • தைரியம், ஆனந்தம் மற்றும் சௌக்கியத்தின் இருப்பிடமாகுமே;
  • கருமங்களினால் கட்டுண்ட எரிகடலைக் கடக்கும் படகாகுமே;
  • கலியினை வெல்லுமே.
  (rAma kathA-madhyamAvati) Top
 • No comments: