Wednesday, July 29, 2009

தியாகராஜ கிருதி - பாஹி ராம சந்த்3ர - ராகம் யது3குல காம்போ4ஜி - Paahi Rama Chandra - Raga Yadukula Kambhoji

பல்லவி
பாஹி ராம சந்த்3ர ராக41ஹரே மாம்
பாஹி ராம சந்த்3ர ராக4

சரணம்
சரணம் 1
ஜனக ஸுதா ரமண காவவே 23தி நீவு
3னுக நன்னு வேக3 ப்3ரோவவே (பாஹி)


சரணம் 2
3எந்த வேடு3கொன்ன நீகு நாயந்து3
இஸுமந்த த3ய லேகயுண்டு3னா (பாஹி)


சரணம் 3
கஷ்டமுலனு தீர்சமண்டினி நீவு
நாகிஷ்ட தை3வமனுகொண்டினி (பாஹி)


சரணம் 4
அம்பு3ஜாக்ஷ வேக3 ஜூட3ரா 4நீ
கடாக்ஷம்பு3
லேனி ஜன்மமேலரா (பாஹி)


சரணம் 5
ஆடலனுசு தோசியுன்னதோ3 லேக நா
லலாட லிகி2த மர்மமெட்டிதோ3 (பாஹி)


சரணம் 6
ஸோ14னலகு நேனு பாத்ரமா 5ராம
யஸோ14னுலகு நுதி பாத்ரமா (பாஹி)


சரணம் 7
நீவு நன்னு ஜூட3 வேளரா கன்ன கன்ன
தாவுல நே வேட3 ஜாலரா (பாஹி)


சரணம் 8
நன்னு ப்3ரோசு வாரு லேருரா ராம நீ
கன்ன தை3வமெந்து3 லேது3ரா (பாஹி)


சரணம் 9
ராஜ ராஜ பூஜித ப்ரபோ4 1ஹரே த்யாக3-
ராஜ ராஜ ராக4வ ப்ரபோ4 (பாஹி)


பொருள் - சுருக்கம்
ஓ இராம சந்திரா! இராகவா! சனகன் மகள் கேள்வா! கமலக்கண்ணா! இராமா! புகழ்ச் செல்வமுடைத்தோரின் போற்றிக்குப் பாத்திரமே! பேரரசர்களால் தொழப் பெற்ற பிரபுவே! ஓ தியாகராசனையாளும், இராகவ பிரபுவே!
  • என்னைக் காப்பாய்

  • புகல் நீயாகையால், என்னை விரைவாகக் காப்பாயய்யா;

  • எத்தனை வேண்டினாலும் உனக்கு என்னிடம் சிறிதளவும் தயை இல்லாமலிருக்குமா?

  • துன்பங்களைத் தீர்ப்பாயென்றேன்; நீ எனக்கு விருப்பமான தெய்வமெனக் கருதினேன்;

  • விரைவாக நோக்குவாயய்யா; உனது கடைக்கண் நோக்கில்லாத பிறவி ஏனய்யா?

  • விளையாட்டெனத் தோன்றியதோ, அன்றி எனது நெற்றி எழுத்தின் மருமம் எப்படிப்பட்டதோ?

  • சோதனைகளுக்கு நான் பாத்திரமோ?

  • நீயென்னை நோக்கத் தருணமய்யா; கண்ட கண்ட இடங்களில் நான் வேண்டவியலேனய்யா;

  • என்னைக் காப்போர் இலரய்யா; உன்னிற் சிறந்த தெய்வமெங்கும் இல்லையய்யா.பதம் பிரித்தல் - பொருள்
பல்லவி
பாஹி/ ராம/ சந்த்3ர/ ராக4வ/ ஹரே/ மாம்/
காப்பாய்/ இராம/ சந்திரா/ இராகவா/ ஓ/ என்னை/

பாஹி/ ராம/ சந்த்3ர/ ராக4வ/
காப்பாய்/ இராம/ சந்திரா/ இராகவா/


சரணம்
சரணம் 1
ஜனக/ ஸுதா/ ரமண/ காவவே/ க3தி/ நீவு/
சனகன்/ மகள்/ கேள்வா/ காப்பாயய்யா/ புகல்/ நீ/

3னுக/ நன்னு/ வேக3/ ப்3ரோவவே/ (பாஹி)
ஆகையால்/ என்னை/ விரைவாக/ காப்பாயய்யா/


சரணம் 2
எந்த/ வேடு3கொன்ன/ நீகு/ நாயந்து3/
எத்தனை/ வேண்டினாலும்/ உனக்கு/ என்னிடம்/

இஸுமு/-அந்த/ த3ய/ லேக/-உண்டு3னா/ (பாஹி)
(மணல்) சிறிது/ அளவும்/ தயை/ இல்லாமல்/ இருக்குமா/


சரணம் 3
கஷ்டமுலனு/ தீர்சமண்டினி/ நீவு/
துன்பங்களை/ தீர்ப்பாய் என்றேன்/ நீ/

நாகு/-இஷ்ட/ தை3வமு/-அனுகொண்டினி/ (பாஹி)
எனக்கு/ விருப்பமான/ தெய்வம்/ எனக் கருதினேன்/


சரணம் 4
அம்பு3ஜ/-அக்ஷ/ வேக3/ ஜூட3ரா/ நீ/
கமல/ கண்ணா/ விரைவாக/ நோக்குவாயய்யா/ உனது/

கடாக்ஷம்பு3/ லேனி/ ஜன்மமு/-ஏலரா/ (பாஹி)
கடைக்கண் நோக்கு/ இல்லாத/ பிறவி/ ஏனய்யா/


சரணம் 5
ஆடலு/-அனுசு/ தோசி-உன்னதோ3/ லேக/ நா/
விளையாட்டு/ என/ தோன்றியதோ/ அன்றி/ எனது/

லலாட/ லிகி2த/ மர்மமு/-எட்டிதோ3/ (பாஹி)
நெற்றி/ எழுத்தின்/ மருமம்/ எப்படிப்பட்டதோ/


சரணம் 6
ஸோ14னலகு/ நேனு/ பாத்ரமா/ ராம/
சோதனைகளுக்கு/ நான்/ பாத்திரமோ/ இராமா/

யஸோ1/ த4னுலகு/ நுதி/ பாத்ரமா/ (பாஹி)
புகழ்/ செல்வமுடைத்தோரின்/ போற்றிக்கு/ பாத்திரமே/


சரணம் 7
நீவு/ நன்னு/ ஜூட3/ வேளரா/ கன்ன/ கன்ன/
நீ/ என்னை/ நோக்க/ தருணமய்யா/ கண்ட/ கண்ட/

தாவுல/ நே/ வேட3/ ஜாலரா/ (பாஹி)
இடங்களில்/ நான்/ வேண்ட/ இயலேனய்யா/


சரணம் 8
நன்னு/ ப்3ரோசு வாரு/ லேருரா/ ராம/ நீ/
என்னை/ காப்போர்/ இலரய்யா/ இராமா/ உன்னிற்/

கன்ன/ தை3வமு/-எந்து3/ லேது3ரா/ (பாஹி)
சிறந்த/ தெய்வம்/ எங்கும்/ இல்லையய்யா/


சரணம் 9
ராஜ ராஜ/ பூஜித/ ப்ரபோ4/ ஹரே/
பேரரசர்களால்/ தொழப் பெற்ற/ பிரபுவே/ ஓ/

த்யாக3ராஜ/ ராஜ/ ராக4வ/ ப்ரபோ4/ (பாஹி)
தியாகராசனை/ ஆளும்/ இராகவ/ பிரபுவே/


குறிப்புக்கள் - (Notes)
வேறுபாடுகள் - (Pathanthara)
2 - 3தி நீவு - ஹரே நீவு : இவ்விடத்தில் 'க3தி' என்ற சொல்லில்லாது, 'நீவு' என்ற சொல்லுக்குமட்டும் தனியாகப் பொருள் கூற முடியாது. எனவே, 'க3தி' இல்லாது 'ஹரே' தவறாகும்.

3 - எந்த வேடு3கொன்ன - எல்லா புத்தகங்களிலும் இங்ஙனமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயின் இவ்விடத்தில் கடைசி உயிரெழுத்து நீட்டிக்கப்படவேண்டும் - 'எந்த வேடு3கொன்னா' என.

4 - நீ கடாக்ஷம்பு3 - ஹரே நீ கடாக்ஷம்பு3

5 - ராம - ஹரே ராம

Top

மேற்கோள்கள்

விளக்கம்
1 - ஹரே - இச்சொல் ஒருவரை விளிப்பதாகும். எனவே 'ஓ' எனப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது.

நெற்றி எழுத்து - தலை விதி

Top


Updated on 30 Jul 2009

No comments: