Friday, April 24, 2009

List of Updated Kritis - Mar 2011

This list will be updated whenever a kRti is added.


20 Mar 2011 - vinayamunanu - saurAshTraM
14 Mar 2011 - rArA nannElukOrA - saurAshTraM
10 Mar 2011 - rAma rAma gOvinda - saurAshTraM
08 Mar 2011 - தியாகராஜரின் பொன்மொழிகள்
08 Mar 2011 - mElu mElu rAma nAma - saurAshTraM
05 Mar 2011 - mElukO dayA nidhI - saurAshTraM
04 Mar 2011 - pAhi mAm harE - saurAshTraM
03 Mar 2011 - pAhi pAhi dIna bandhO - saurAshTraM
01 Mar 2011 - nEramA rAma - saurAshTraM27 Feb 2011 - nIvE kanneDa - saurAshTraM
25 Feb 2011 - nI nAma rUpamulaku - saurAshTraM
22 Feb 2011 - dEva rAma rAma - saurAshTraM
21 Feb 2011 - ghuma ghuma - saurAshTraM
21 Feb 2011 - EmEmO teiyaka - saurAshTraM
19 Feb 2011 - Emani nera nammu - saurAshTraM
18 Feb 2011 - ennaDO rakshincitE - saurAshTraM
15 Feb 2011 - entanucu varNintunE - saurAshTraM
15 Feb 2011 - nI pada pankaja - bEgaDa
14 Feb 2011 - allakallOlamu - saurAshTraM
13 Feb 2011 - mariyAda kAdayya - bhairavaM
12 Feb 2011 - sItamma mAyamma - vasanta
11 Feb 2011 - eTlA dorikitivO - vasanta
10 Feb 2011 - muddu mOmu - sUrya kAntaM
09 Feb 2011 - callaga nAtO - vEga vAhini
07 Feb 2011 - manasA eTulOrtunE - malaya mArutaM
06 Feb 2011 - enta muddO - bindu mAlini
05 Feb 2011 - oka pAri jUDaga - kalAvati
30 Jan 2011 - ennaDu jUtunO - kalAvati
30 Jan 2011 - suguNamulE - cakravAkaM
28 Jan 2011 - eTula brOtuvO - cakaravAkaM
27 Jan 2011 - sudhA mAdhurya - sindhu rAmakriya
26 Jan 2011 - dEvAdi dEva - sindhu rAmakriya
25 Jan 2011 - saMsArulaitE - sAvEri
23 Jan 2011 - SrI rAma rAmASritulamu - sAvEri
18 Jan 2011 - SrI rAma rAma rAma sItA - sAvEri
17 Jan 2011 - SrI rAma candra - sAvEri
15 Jan 2011 - rAmAbhirAma raghurAma - sAvEri
14 Jan 2011 - rAmaM bhajEhaM - sAvEri
13 Jan 2011 - rAma bANa - sAvEri
12 Jan 2011 - balamu kulamu - sAvEri
10 Jan 2011 - parA Sakti manupa - sAvEri
08 Jan 2011 - nIvu brOva valenamma - sAvEri
07 Jan 2011 - dari dApu lEka - sAvEri
05 Jan 2011 - tulasi jagajjanani - sAvEri
03 Jan 2011 - tIrunA nA lOni - sAvEri
01 Jan 2011 - jaya jaya sItA rAm - sAvEri
30 Dec 2010 - cAlu cAlu nI yuktulu - sAvEri
29 Dec 2010 - karmamE balavanta - sAvEri
28 Dec 2010 - kanna talli - sAvEri
27 Dec 2010 - inta tAmasamaitE - sAvEri
25 Dec 2010 - intakanna telpa - sAvEri
24 Dec 2010 - varamaina nEtrOtsava - paraju
23 Dec 2010 - jaya jaya SrI rAghu rAma - mangaLa kaiSiki
21 Dec 2010 - karuNA jaladhE - nAda nAmakriya
18 Dec 2010 - jaya mangaLaM - nAda nAmakriya
16 Dec 2010 - mElukOvayya - bhauLi
14 Dec 2010 - graha balamEmi - rEvagupti
13 Dec 2010 - rAkA SaSi vadana - Takka
12 Dec 2010 - SObhillu sapta svara - jaganmOhini
11 Dec 2010 - mAmava satataM - jaganmOhini
09 Dec 2010 - rAma rAma kRshNA - gauLipantu
07 Dec 2010 - mOsa pOku - gauLipantu
05 Dec 2010 - tera tIyaga - gauLipantu
02 Dec 2010 - kAsiccEdE - gauLipantu

No comments: